Krátké české pohádky před spaním pro děti

Synové slibuji svému umírajícímu otci

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

„Bylo jednou jedno děvče jménem Synové, která slibovala svému umírajícímu otci, že se postará o rodinný statek a všechny jeho obyvatele. Synové neměla lehký úkol před sebou, a tak si vydala na cestu plnou překážek, nebezpečí a magie. Její cesta ji však zavedla k nečekaným záhadám a překvapivým spojencům, kteří jí pomohli splnit svůj slib a získat zpět rodinnou slávu a prosperitu. Tak začíná příběh Synové slibuji svému umírajícímu otci.“
Once upon a time there was a wise and just king who ruled over a prosperous kingdom. His reign was renowned for his fair and equitable treatment of all his subjects, rich and poor alike. However, as he grew older, his health gradually began to fail him, and he knew that his days were numbered.

One day, the king called his three sons to his bedside, and said to them, „My dear sons, as you know, I am dying, and soon I will be gone from this world. Before I depart, I have one final request to make of you. I want each of you to promise me that you will always uphold the principles of justice, fairness and kindness that have been the hallmarks of my reign. Promise me that you will rule your subjects with wisdom and compassion, and that you will always put the needs of your people before your own selfish desires.“

The three sons, who loved their father dearly, readily agreed to grant his request, and for a time all was well. The eldest son, who had always been the favorite of the king, ascended to the throne upon his father’s death, and for a while he ruled the kingdom competently and with great success. The people loved him, and he was widely regarded as a wise and just king, following in his father’s footsteps.

However, as time went on, the eldest son became increasingly obsessed with his own power and glory. He began to ignore the needs of his people and instead focused solely on enriching himself and his own inner circle. The poor suffered, the middle class struggled, and the rich became richer and more powerful.

The second son, seeing this, could not keep silent. He went to his brother and reminded him of the promise they had made to their dying father. However, the eldest son merely laughed and said, „I have the power now, and I will use it as I see fit. If you don’t like it, tough luck.“

The second son, disheartened by this response, decided that he could not stay in the kingdom any longer. He left with his family, and they journeyed far away to a distant land, where they lived in peace and prosperity.

The youngest son, however, remained behind. He could not bear to leave the kingdom in such a state, and so he stayed, determined to do whatever he could to right the wrongs his brother had committed. He began to secretly gather a group of like-minded individuals who shared his vision of a just and equitable society. They worked tirelessly to alleviate the suffering of the poor and bring about real change in the kingdom.

However, the youngest son knew that he could not do this work alone. He needed the support of the people, and so he began to travel throughout the kingdom, speaking with ordinary citizens and hearing their stories. He listened to their grievances and promised them that he would do everything in his power to ensure that they were treated fairly and justly.

As he journeyed, the youngest son met a wise old man who had seen many kings rise and fall over the years. The old man listened to the youngest son’s vision and said, „My dear boy, you have a good heart and noble intentions, but you will not be able to bring about the change you seek without the support of the people. You need to convince them to stand with you, and to fight for their rights.“

The youngest son took this advice to heart, and he began to speak out more boldly and forcefully. He stood up to the injustices of his brother’s reign, and he challenged the people to rise up and demand better for themselves and their families.

Slowly but surely, the people began to rally around the youngest son. They saw in him a leader who genuinely cared about their well-being, and who was willing to fight for their rights. They began to organize, to protest, and to demand that the king listen to their voices.

In the end, the youngest son’s perseverance paid off. The people’s demands grew too loud to ignore, and the eldest son was finally forced to step down from the throne. The youngest son ascended to the throne in his place, and under his leadership the kingdom flourished once more.

The youngest son fulfilled the promise he had made to his dying father, ruling with justice, fairness and compassion. His reign was long and prosperous, and he was remembered as one of the greatest kings the kingdom had ever known. And all because he had taken his father’s dying wish to heart, and had been willing to fight for what he believed in.

Ponaučení z pohádky pro děti

Byl jednou jeden moudrý a spravedlivý král, který vládl nad prosperujícím královstvím. Jeho spravedlivý a rovný přístup byl chválen všemi jeho poddanými, bohatými i chudými. Avšak s přibývajícím věkem se zdraví krále zhoršovalo a věděl, že jeho dny jsou sečteny.

Jednoho dne povolal král ke svému lůžku své tři syny a řekl jim: „Mili synové, jak víte, stárnu a brzy budu pryč z tohoto světa. Před svým odchodem vás žádám o jednu poslední věc. Chci, abyste mi slíbili, že vždy budete dodržovat zásady spravedlnosti, rovnosti a laskavosti, které jsou charakteristické pro mou vládu. Slibte mi, že budete vládnout svým poddaným s moudrostí a soucitem a že vždy budete klást potřeby svého lidu nad své vlastní sobecké touhy.“

Tři synové, kteří svého otce velice milovali, ochotně souhlasili s jeho žádostí a dlouhou dobu bylo všechno v pořádku. Nejstarší syn, který byl vždy oblíbeným synem krále, se po otci stal králem a na královském trůnu panoval kompetentně a s velkým úspěchem. Lid jej miloval a byl široce považován za moudrého a spravedlivého krále, následujícího po stopách svého otce.

Avšak časem se nejstarší syn stával stále posedlejší svou vlastní mocí a slávou. Začal ignorovat potřeby svého lidu a místo toho se soustředil výhradně na obohacování sebe a svého vnitřního okruhu. Chudí trpěli, střední třída zápasil a bohatí se stávali bohatšími a mocnějšími.

Druhý syn, který to viděl, nemohl mlčet. Šel ke svému bratrovi a připomněl mu slib, který dali na smrtelné posteli jejich otci. Avšak nejstarší syn se jen smál a řekl: „Mám nyní moc a použiji ji tak, jak to vidím já. Pokud se ti to nelíbí, příliš zle na to.“

Druhý syn, znechucen touto odpovědí, se rozhodl, že již v království zůstat nemůže. Odešel s rodinou a odcestovali do vzdálené země, kde žili v míru a prosperitě.

Nejmladší syn však zůstal. Nemohl snést království v takovém stavu, a tak se rozhodl zůstat a udělat všechno, co mohl, aby napravil krátkosti, které jeho bratr spáchal. Začal tajně shromažďovat skupinu lidí, kteří sdíleli jeho vizi spravedlivé a rovné společnosti. Pracovali neúnavně na zmírnění utrpení chudých a prosazování reálných změn v království.

Nejmladší syn však věděl, že tuto práci nemůže dělat sám. Potřeboval podporu lidu a začal cestovat po celém království, mluvit s obyčejnými lidmi a poslouchat jejich příběhy. Naslouchal jejich stížnostem a sliboval jim, že udělá vše, co může, aby byli spravedlivě a rovně trataováni.

Potkal starého moudrého muže, který viděl, jak se králové za svůj čas střídají. Starý muž poslouchal nejmladšího syna a řekl: „Můj milý chlapče, máš dobré srdce a aristokratické úmysly, ale nebudete schopen realizovat změny, které hledáte, bez podpory lidu. Potřebujete přesvědčit lid, aby se postavil bok po boku s vámi a bojoval za svá práva.“

Nejmladší syn vzal tento příkaz k srdci a začal hovořit hlasitěji a rázněji. Postavil se proti nespravedlnostem vlády jeho bratra a vyzval lidi, aby se zvedli a požadovali pro sebe a své rodiny lepší život.

Postupem času se lidé začali shromažďovat kolem nejmladšího syna. Viděli v něm vůdce, který se skutečně stará o jejich blaho a je ochoten bojovat za jejich práva. Začali se organizovat, protestovat a požadovat, aby král vyslechl jejich hlas.

Nakonec nejmladšího syna vytrvalost přinesla ovoce. Požadavky lidí se staly příliš hlasité k ignorování a nejstarší syn byl nakonec nucen odklonit se od trůnu. Nejmladší syn vstoupil na trůn a pod jeho vedením začalo království opět prosperovat.

Nejmladší syn splnil slib, který dal svému umírajícímu otci, vládnul spravedlivě, rovně a s soucitem. Jeho vláda byla dlouhá a prosperující a byl považován za jednoho z největších králů, jaké kdy království poznalo. A to jen proto, že si vzal k srdci poslední přání svého otce a byl ochoten bojovat za to, v co věřil.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka