Krátké české pohádky před spaním pro děti

Malé Idovy Kytičky (Little Id’s Flowers)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jedna malá dívka jménem Ida, která si velmi přála, aby měla svůj vlastní zahradní koutek, kde by mohla pěstovat nejkrásnější květiny. Jednoho dne se jí podařilo najít tajemství vytvoření zahradního křesťanského koutku a s pomocí kouzla vyšší moci se jí podařilo vytvořit Malé Idovy kytičky. Tyto kytičky se staly nejen symbolem krásy, ale také symbolizovaly naději a lásku. Tento příběh vypráví o trvalé síle, kterou má láska a naděje na naše srdce a duši.
Once upon a time in a small village nestled in the Czech countryside, there lived a kind and curious young girl named Id. She was often found wandering the fields and forests, collecting flowers and admiring the beauty of the natural world around her. She especially loved the colorful and delicate flowers that grew wild in the meadows, and spent countless hours studying their shape, scent, and texture.

One day, as Id was out on one of her flower-collecting expeditions, she stumbled upon a small clearing hidden deep in the forest. To her surprise, the clearing was filled with the most breathtaking flowers she had ever seen – they were small and delicate, with petals as soft as silk and colors that shimmered in the sunlight. Id couldn’t believe her luck at discovering such a magical place, and she immediately set out to collect as many of the beautiful flowers as she could carry.

Over the next few weeks, Id visited the clearing in the forest every day, always carefully selecting a handful of the precious flowers to bring back home. She soon became known throughout the village as „Little Id, the flower girl“, and her handmade bouquets became highly sought after by local residents.

One day, a wealthy nobleman came to the village in search of a special present for his wife’s birthday. As luck would have it, he stumbled upon Little Id’s flower shop, and was immediately struck by the beauty and uniqueness of her arrangements. He approached Id and asked if she could create a special bouquet of flowers for his wife, something that would be truly unforgettable.

Little Id was thrilled at the opportunity to use her talent to create something truly special for someone else. She set to work immediately, carefully selecting the finest flowers from her collection in the forest and lovingly arranging them into a stunning bouquet. When she presented the bouquet to the nobleman, he was absolutely thrilled – he had never seen anything like it in all his years.

Word of Little Id’s talent quickly spread throughout the land, and soon she was creating unique floral masterpieces for some of the most important people in the kingdom. Her talents were even recognized by the Queen herself, who invited Little Id to the royal palace to create a special garden full of her magical flowers.

As Little Id’s fame grew, so did her love for her craft. She continued to explore the forests and meadows, always searching for the next unique and beautiful flower she could add to her collection. And though she was never quite sure where her love of flowers had come from, she knew that it was a gift that had brought her great joy and fulfillment.

And so Little Id continued on her floral journey, creating magical arrangements that brought joy and beauty to people’s lives everywhere. Her legacy lived on long after she was gone, and her magical flowers continued to captivate people’s imaginations for centuries to come.

Ponaučení z pohádky pro děti

Byla jednou malá vesnice v české krajině, kde žila laskavá a zvídavá dívka jménem Id. Často se potulovala poli a lesy, sbírala květiny a obdivovala přírodní krásu kolem sebe. Zejména milovala barevné a jemné květiny, které divoce rostly na loukách, a trávila bezpočet hodin studováním jejich tvaru, vůně a textury.

Jednoho dne, když Id sbírala květiny, narazila na malý plácek skrytý hluboko v lese. K jejímu překvapení byl plácek plný nejúchvatnějších květin, jaké kdy viděla – byly malé a jemné, s okvětními lístky jako hedvábí a barvami, které se třpytily na slunci. Id si nemohla uvěřit, jaké má štěstí, že objevila takové kouzelné místo, a okamžitě se vydala shromažďovat co nejvíce z těchto krásných květin.

V dalších týdnech Id navštěvovala prostor v lese každý den a vždy pečlivě vybírala hrst nejcennějších květin, aby je přinesla domů. Brzy se stala známou v celé vesnici jako „Malá Id, květinová dívka“, a její ručně vyrobené kytice se staly vysoce žádanými mezi místními obyvateli.

Jednoho dne přijel do vesnice bohatý šlechtic hledající zvláštní dárek k narozeninám své manželky. Náhodou narazil na obchod Malé Id a ihned byl ohromen krásou a jedinečností jejích aranžmá. Přistoupil k Id a požádal ji, zda by pro jeho ženu mohla vytvořit speciální kytici květin, něco, co by bylo nezapomenutelné.

Malá Id byla nadšená z příležitosti svůj talent použít k vytvoření něčeho opravdu zvláštního pro někoho jiného. Okamžitě se pustila do práce a pečlivě vybírala nejlepší květiny ze své sbírky v lese a láskyplně je uspořádávala do úchvatné kytice. Když šlechtic dostal kyticí, byl naprosto nadšen – nikdy neviděl nic podobného po celé své kariéře.

Slovo o talentu Malé Id se rychle rozšířilo po celé zemi a brzy tvořila jedinečné květinové mistrovské díla pro některé z nejdůležitějších lidí v království. Její talenty byly dokonce uznány sama královnou, která pozvala Malou Id na královský palác, aby vytvořila speciální zahradu plnou jejích kouzelných květin.

Když rostla sláva Malé Id, rostla i její láska ke květinám. Pokračovala v prozkoumávání lesů a luk, vždy hledala další jedinečný a krásný květ, který by mohla přidat do své sbírky. Ačkoli nikdy nebyla úplně jistá, odkud se její láska k květinám vzala, věděla, že to byl dar, který jí přinesl velkou radost a naplnění.

A tak Malá Id pokračovala na své květinové cestě, tvořila kouzelné aranžmá, která přinášela radost a krásu do života lidem všude kolem. Její odkaz žil dál i po jejím odchodu, a její kouzelné květiny stále okouzlovaly lidskou představivost po staletí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka