Krátké české pohádky před spaním pro děti

Syn Věštce – Dobrodružná Pohádka Na Dobrou Noc

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Zlatý prsten Andvarovy kouzelné moci

Dávno, dávno temu, v krásné české zemi, žila krásná princezna, která toužila najít si vyvoleného z pravé lásky. Ale zatímco hledala svého prince, její království se ocitlo v nebezpečí – zlý drak začal ničit všechno, co mu přišlo do cesty. Naštěstí se však objevil Syn Věštce, mladý a statečný hrdina, kterého poučil jeho otec v umění předvídání budoucnosti. Syn Věštce se vydal na nebezpečnou cestu za drakem, aby princeznu a království zachránil. Jak to vše dopadne, se dozvíte v příběhu o Synu Věštce.
Once upon a time, deep in the heart of the Czech Republic, there lived a powerful soothsayer named Madame Zuzana. She could see deep into the future, decoding the secrets of the stars with great skill and precision. Zuzana was indeed a force to be reckoned with, and many came to her seeking counsel, advice and guidance on all manner of topics. However, she was also a devoted mother to her only son, Syn Věštce.

As the only child of a respected soothsayer, Syn had big shoes to fill from an early age. The townspeople expected great things from him, and Zuzana worked tirelessly to impart her knowledge and wisdom onto her son. Syn was an intelligent and curious boy, always hungry to learn more about his mother’s craft. He would often sit by her side while she studied the stars, absorbing every detail she would share with him.

As Syn grew older, his mother’s reputation and influence only continued to rise. Her predictions and visions were known far and wide, and she had become a respected figure in the region. Syn, however, struggled to find his place in the world. He was torn between his desire to follow in his mother’s footsteps and his fear that he could never measure up to her talents. It was a tough spot to be in, and Syn found himself often feeling inadequate and lost.

One fateful day, Syn was wandering through the forest, lost in thought, when he came across a curious old woman. She was selling herbs and potions, and as Syn approached, she looked up at him with piercing eyes. „Young man,“ she said. „I sense a great power within you. One that goes beyond mere observation and prediction.“

Syn was taken aback. He had never considered that he could possess any sort of magical ability beyond what he had already learned from his mother. „What do you mean?“ he asked, intrigued.

The old woman smiled slyly. „I sense within you the gift of manipulation. The ability to bend reality to your will.“

Syn was shocked. He had never heard of anything like this before. „Is it true?“ he asked eagerly.

The old woman nodded her head. „Indeed, but be careful. Such power can corrupt even the purest of souls. The choice is yours.“

Syn thought long and hard about the old woman’s words. It was a lot to take in, and he wasn’t sure he was ready for this sort of responsibility. But as he pondered the implications of what had been revealed to him, something began to stir within him. A newfound sense of purpose and power welled up inside him, and he knew he could not turn back now.

With his mother’s blessing, Syn began to explore his newfound abilities. He learned to manipulate reality in small ways at first, bending the wind or changing the color of the sky. But as he gained more confidence, his powers grew, and he began to probe deeper into the mysteries of the universe. Soon, he was able to see past the veil of the ordinary world, peering into realms beyond our own.

The townspeople marveled at Syn’s newfound gifts, and he quickly became known as one of the most powerful soothsayers in the region. But he never forgot the old woman’s warning about the corrupting influence of power, and he was always careful to use his abilities for good. He continued to study and learn, always pushing the boundaries of what was possible.

And so, Syn Věštce lived a long and fruitful life, using his gifts to help those in need and to explore the mysteries of the universe. His mother, Madame Zuzana, passed on her skills and knowledge to countless others, and their legacy endured long after they had left this world. And though many generations came and went, the legend of Syn Věštce lived on, inspiring young soothsayers all over the land to follow in his formidable footsteps.

Ponaučení z pohádky pro děti

Dlouho, dlouho zpátky v srdci České republiky, žila mocná vědma jménem Paní Zuzana. Dokázala vidět hluboko do budoucnosti, dekódovat tajemství hvězd s velkou zručností a přesností. Zuzana byla skutečně velmi respektovaná a mnozí k ní přišli hledat rady ohledně různých témat. Byla však také oddanou matkou svého jediného syna Syna Věštce.

Syn byl jediněc z věhlasné vědmypovolující rodiny a už od mala měl velké boty k zaplnění. Lidé od něj očekávali velké věci a Zuzana tvrdě pracovala, aby předala synovi své znalosti a moudrost. Syn byl inteligentní a zvědavý chlapec, stále hladový po učení více o své matčině řemesle. Často seděl vedle ní, když studovala hvězdy, nasával každý detail, který s ním sdílela.

Když Syn dorostl, matčin vliv i reputace nadále rostly. Její predikce a vize byly známy daleko a široko, a stala se respektovanou postavou v regionu. Syn se však snažil najít své místo ve světě. Roztržený mezi touhou následovat matčiny kroky a zároveň strachem, že nikdy nezvládne měřítko jejích schopností, se cítil neadekvátně.

Jedno osudného dne Syn putující lesem, ztracený ve svých myšlenkách, potkal zvědavou stařenku. Ta prodávala byliny a lektvary, a jak se Syn blížil, podívala se na něj s pronikavýma očima. „Mladý muži,“ řekla, „cítím silnou moc v tobě. Tou, která přesahuje pouhé pozorování a předpovídání.“

Syn byl překvapen. Nikdy nevážil, že by mohl mít nějakou magickou schopnost navíc, než ta, kterou už od matky nabyl. „Co tím myslíš?“ zeptal se zvědavě.

Stará žena se ušklíbla. „Cítím v tobě dar manipulace. Schopnost ovlivnit skutečnost svou vůlí.“

Syn byl zděšen. Nikdy předtím o ničem takovém neslyšel. „Je to pravda?“ zeptal se nadšeně.

Stará žena kývla hlavou. „Ano, ale buď opatrný. Taková moc může zkazit i nejpřátelštější duše. Volba je tvá.“

Syn dlouho přemýšlel o slovech staré ženy. Bylo to hodně pro něj, a nebyl si jistý, zda je připraven na takovou odpovědnost. Ale když přemýšlel o důsledcích toho, co mu bylo sděleno, něco se uvnitř něj rozbudilo. Nový pocit účelu a moci se v něm probudil a věděl, že se nemůže vrátit zpět.

S matčiným požehnáním začal Syn prozkoumávat své nově nabyté schopnosti. Nejprve se naučil manipulovat s realitou jen v malých věcech, měnil vítr nebo barvu nebe. Ale s větší jistotou se naučil prorážet dále do tajů vesmíru. Brzy se stal známým jako jeden z nejmocnějších vědmů v regionu. Avšak nikdy nezapomněl na varování staré ženy před zkázonosným vlivem moci a vždy pečlivě své schopnosti používal jen na dobro. Nepřestával studovat a učit se, stále posouval hranice toho, co bylo možné.

A tak Syn Věštce žil dlouhý a plodný život, využívající své daru k tomu, aby pomáhal těm, kteří to potřebovali, a aby prozkoumával tajemství vesmíru. Jeho matka, Paní Zuzana, předala své znalosti a moudrost mnohým dalším, a jejich odkaz vydržel dlouho po tom, co opustili tento svět. Ačkoli se mnoho generací rodilo a umíralo, legenda o Synovi Věštce stále žila, inspirující mladé vědmy po celé zemi, aby následovali jeho bojové kroky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka