Krátké české pohádky před spaním pro děti

Příběh Sidi-Noumana

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Někde v dávných dobách v neznámé krajině, kde se rozprostíraly zelené lesy a hory pokryté sněhem, se odehrával příběh Sidi-Noumana. Byl to mladý muž s moudrou hlavou, který cestoval po celém světě a hledal odpovědi na nejtajemnější otázky. Na své cestě potkal nejrůznější bytosti a čelil nebezpečím, ale vždy si uchoval svůj odvahu a sílu. Už nyní můžeme tušit, že Příběh Sidi-Noumana bude zážitkem plným dobrodružství a nevídaných zážitků.
Once upon a time, in a land faraway, there lived a wise and kind king named Sidi-Noumana. His kingdom was filled with peace, prosperity, and happiness. He was known to be a just ruler who always put the interests of his people first.

H2: The Jealous Vizier

The king’s vizier, Jafar, was jealous of Sidi-Noumana’s popularity and power. He wanted to be the king himself and plotted to overthrow him. Jafar was an evil and cunning man who had no qualms about hurting others to achieve his goals.

H2: The Magic Carpet

One day, Jafar discovered a magical carpet that could transport anyone who sat on it to any place they wished to go. The carpet was hidden in a secret cave that only Jafar knew about. With this carpet, Jafar believed he could easily defeat Sidi-Noumana and become the new king.

H2: The King’s Daughter

Sidi-Noumana had a beautiful daughter named Aisha. She was kind-hearted and loved by all the people in the kingdom. Jafar saw Aisha as a potential threat to his plan to become the king. He decided to kidnap her and hold her for ransom. He hoped to use her as leverage to force Sidi-Noumana to give up his throne.

H2: The Search for Aisha

When Sidi-Noumana learned that Aisha was missing, he immediately set out to find her. He searched far and wide, but could not find any clues about her whereabouts. He was heartbroken and feared for his daughter’s safety.

H3: The Wise Old Man

One day, while Sidi-Noumana was wandering in the forests, he came across a wise old man. The old man had magical powers and could see things that others could not. Sidi-Noumana told the old man about his daughter’s abduction, and the old man promised to help him find her.

H3: The Adventure

The old man performed a magic spell that allowed Sidi-Noumana to travel to a faraway land where Jafar had taken Aisha. Sidi-Noumana embarked on a perilous journey, which included crossing treacherous mountains and navigating through a dense jungle.

H3: The Rescue

After days of travel, Sidi-Noumana finally reached Jafar’s palace. He snuck in and found Aisha locked in a tower. He rescued her, but Jafar was hot on their heels. The two engaged in a fierce battle, and in the end, Sidi-Noumana emerged victorious.

H2: The Return to the Kingdom

Sidi-Noumana returned to his kingdom with his daughter, and the people rejoiced. Jafar was punished for his treachery, and Sidi-Noumana’s reign continued. The people loved him more than ever, and he was respected throughout the land.

H2: The Lesson Learned

The story of Sidi-Noumana taught everyone the importance of wisdom, compassion, and justice. It reminded them that even in the face of danger and adversity, there is always hope. Sidi-Noumana’s legacy lived on, and his story became a beacon of hope and inspiration for generations to come.

H3: The End

And so, the kingdom remained peaceful and prosperous under the wise leadership of Sidi-Noumana. His story lived on, and he was remembered as one of the greatest kings in the land. And they all lived happily ever after.

Ponaučení z pohádky pro děti

Byla jednou země, ve které vládl moudrý a milý král jménem Sidi-Noumana. Jeho království bylo plné míru, prosperity a štěstí. Byl známý jako spravedlivý vládce, který vždy dával zájmy svých lidí na první místo.

Vévoda krále, Jafar, však toužil po moci a toužil po tom, aby sám byl králem. Plánoval jeho svržení a byl zlý a lstivý muž, který se neštítil ubližovat druhým, aby dosáhl svých cílů.

Jednoho dne objevil Jafar kouzelný koberec, který mohl přenést kohokoli, kdo na něm seděl, kamkoli chtěl. Koberec byl skryt v tajné jeskyni, o které věděl pouze Jafar. Věřil, že s tímto kobercem může snadno porazit Sidi-Noumanu a stát se novým králem.

Sidi-Noumana měl krásnou dceru jménem Aisha. Byla laskavá a milovaná všemi lidmi v království. Jafar viděl v Aishě potenciální hrozbu pro své plány na získání královského titulu. Rozhodl se ji unést a držet ji jako rukojmí. Doufal, že ji použije jako páku, aby Sidi-Noumana donutil vzdát se trůnu.

Když Sidi-Noumana zjistil, že je Aisha nezvěstná, okamžitě se vydal hledat. Hledal daleko a široko, ale nemohl najít žádné stopy. Byl zlomeným srdcem a bál se o bezpečnost své dcery.

Jednoho dne, když Sidi-Noumana bloudil lesem, narazil na moudrého starce. Starý muž měl magické schopnosti a mohl vidět věci, které ostatní neviděli. Sidi-Noumana mu řekl o únose jeho dcery, a stařec mu slíbil, že mu pomůže najít ji.

Starý muž provedl kouzlo, které umožnilo Sidi-Noumanovi cestovat do vzdálené země, kde ji Jafar odvedl. Sidi-Noumana se vydal na nebezpečnou cestu, která zahrnovala překonávání zrádných hor a navigaci hustým pralesem.

Po dnech cesty se Sidi-Noumana konečně dostal do Jafarova paláce. Sneaknul se tam a našel Aishu uvězněnou v týpárku. Zachránil ji, ale Jafar mu byl v patách. Dva se střetli v souboji a nakonec Sidi-Noumana vyšel vítězně.

Sidi-Noumana se s dcerou vrátil do svého království a lidé oslavovali. Jafar byl potrestán za svou zradu a vláda Sidi-Noumanových pokračovala. Lidé ho milovali více než kdy jindy a měl respekt po celé zemi.

Příběh Sidi-Noumanovi naučil všechny důležitosti moudrosti, laskavosti a spravedlnosti. Připomenul jim, že i v tváři nebezpečí a nesnází existuje vždy naděje. Sidi-Noumanovo odkaz žil dál a jeho příběh se stal symbolem naděje a inspirace pro generace příštích.

A tak království zůstalo klidné a prosperující pod moudrým vedením Sidi-Noumanovým. Jeho příběh žil dál a byl považován za jednoho z největších králů v zemi. A prožili šťastně až do konce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka