Krátké české pohádky před spaním pro děti

Pohádka o bajajovi

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Někde hluboko v lese žil malý bajaj s velkým srdcem a kouzelným hlasem. Jeho osudem však bylo, že se snažil zpívat ve chvíli, kdy nikoho nebylo poblíž, protože se bál svého vlastního tónu. Avšak jednoho dne se mu podařilo zachránit princeznu, kterou unesl zlý drak. A tak začíná naše pohádka o bajajovi, který si musel najít odvahu, aby ukázal svůj skutečný talent a získal princeznino srdce.
Once upon a time in a small Czech village, there was a young boy named Jakub. Jakub loved nothing more than exploring the surrounding woods and fields, searching for wildflowers and new adventures. One day, as he was wandering through the woods, he stumbled upon a magical creature unlike any he had ever seen before.

The creature was a majestic Bajaj, with fiery orange and red stripes and eyes that glowed like embers. Jakub was both amazed and terrified, unsure of what to do next. But the Bajaj spoke to him in a gentle voice, assuring him that he meant no harm and instead wished to guide Jakub on a journey through the enchanted forest.

As they made their way through the woods, the Bajaj shared stories of the forest’s many wonders, including the secret groves where the fairies danced, the crystal clear streams where the nymphs bathed, and the hidden meadows where the unicorns roamed.

Jakub was entranced by the tales, and he listened eagerly as the Bajaj led him deeper into the woods. They crossed babbling brooks and leaped over fallen logs, until they came to a clearing filled with blooming wildflowers and the gentle murmurs of woodland creatures.

In the center of the clearing stood a magical tree, its branches stretching up to the sky and sparkling with golden light. The Bajaj beckoned to Jakub, urging him to climb the tree and discover the secrets that awaited him at its crown.

Although he was nervous, Jakub trusted the Bajaj and began to climb, scrambling up the branches until he finally reached the top. And there, nestled among the leaves and branches, was a shining golden feather.

In awe, Jakub plucked the feather from its perch and gazed at it in wonder. The Bajaj explained that the feather was a rare and powerful talisman, capable of granting wishes and bringing prosperity and good fortune to its possessor.

Overjoyed, Jakub knew exactly what he wished for. He wished for the village to prosper and for all of its inhabitants to be happy and healthy. And with a flash of light, his wish came true.

From then on, the village was filled with laughter and joy, and the people could feel the newfound sense of prosperity and abundance that seemed to fill the air. Jakub knew that he had found his true calling as a guardian of the enchanted forest, and that he would always remember the magical Bajaj who had first led him on this incredible journey.

And so Jakub lived happily ever after, sharing his stories of adventure and magic with all who would listen and continuing to spread joy and wonder throughout the forest and beyond.

Ponaučení z Pohádka o bajajovi

V malé české vesnici žil chlapec jménem Jakub. Miloval prozkoumávání okolních lesů a polí, hledání divokých květin a nových dobrodružství. Jednoho dne jako procházel lesem, narazil na magickou bytost, jakou nikdy předtím neviděl.

Bytost byla majestátní Bajaj s ohnivě oranžovými a červenými pruhy a očima, které svítili jako žhavé uhlí. Jakub byl zároveň ohromen a vyděšen, nevěděl, co dělat dál. Ale Bajaj mu promluvil do ucha jemným hlasem a ujistil ho, že nechce přinést žádné zlo a místo toho chce provést Jakuba na cestě skrz kouzelný les.

Když šli lesem, Bajaj sdílel příběhy o mnoha zázracích lesa, včetně tajného háje, kde se tančilo s vílami, křišťálově čistých toků, kde se koupaly nymfy, a skrytých lukách, kde se proháněli jednorožci.

Jakub byl okouzlen příběhy, naslouchal horlivě a Bajaj ho vedl hlouběji do lesa. Překročili bublající potoky a přeskakovali pokácené klády, dokud nedospěli na náplavu, která byla plná rozkvétajících divokých květin a jemných šumění lesních zvířat.

V centru náplavu stál kouzelný strom, jehož větve se táhly k obloze a zářily zlatým světlem. Bajaj napřáhl svoji packu na Jakuba, nabádal ho, aby vystoupal do koruny a odhalil tajemství čekající na něj.

I když byl nervózní, Jakub důvěřoval Bajajovi a začal šplhat, snažil se dostat až na vrchol. A tam, zanořený mezi listy a větvemi, byl jasně zlatý pírko.

V úžasu si Jakub pírko vzal z modřínu a zíral na něj s úžasem. Bajaj vysvětlil, že pírko byla vzácná a mocná talisman, schopná splnit přání a přinést blahobyt a štěstí svému majiteli.

Jakub se radostí rozplýval, věděl přesně, co si přeje. Přál si, aby vesnice prosperovala a všichni její obyvatelé byli šťastní a zdraví. A s bleskem přání se stalo skutečností.

Od té doby byla vesnice plná smíchu a radosti a lidé mohli vnímat nový pocit prosperity a hojnosti, které se zdály vyplňovat vzduch. Jakub věděl, že našel své povolání jako strážce kouzelného lesa a že si vždycky pamatovat na magického Bajaje, který ho prvně přivedl na tuto neuvěřitelnou cestu.

A tak Jakub žil šťastně až do konce svých dní, sdílel své příběhy dobrodružství a kouzla se všemi, kteří ho poslouchali, a pokračoval v šíření radosti a úžasu skrz les a dál.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka