Krátké české pohádky před spaním pro děti

Pasakonovy jízdy do nebe

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jednou jeden statečný a odvážný mladík, který se rozhodl vydat na cestu za svým snem. A tím snem bylo stát se jedním ze sedmi pasáků, kteří odvážně jezdí na koni až do nebe. O těchto Pasakonových jízdách se vyprávělo v celé zemi, ale nikdo z lidí se neodvážil tuto výzvu přijmout. Mladík však měl velkou odvahu a touhu tuto mistrovskou jízdu zvládnout. Jaké dobrodružství ho na této cestě čeká a bude schopen splnit svůj sen? To se můžete dozvědět v naší pohádce „Pasakonovy jízdy do nebe“.
Once upon a time, in a far-off land, there lived a young girl named Anna. She lived with her parents in a small cottage in the woods, where they worked as woodcutters. Anna was a kind and gentle girl who loved to sing and dance in the woods.

One day, while Anna was gathering wood in the woods, she heard a strange noise. As she turned around, she saw a magical carriage pulled by four white horses. The carriage was made of pure gold and had diamonds and rubies adorning it. The coachman of the carriage asked Anna if she would like to come for a ride.

Anna was hesitant at first but then decided to accept the invitation. As soon as she climbed into the carriage, it took off into the skies. The carriage soared higher and higher into the skies, and Anna felt a sense of freedom she had never felt before.

As they flew past the clouds, Anna saw that they were headed towards the gates of Heaven. The carriage landed at the gates of Heaven, and the coachman asked Anna to enter. As she walked through the gates, the angels welcomed her with open arms.

Anna was in awe of the beauty of Heaven. She saw angels playing harps, children dancing and singing, and a river of pure crystal flowing through the streets of Heaven. She was amazed by this newfound world and wanted to explore more.

The coachman then took Anna for a tour of Heaven, and she saw wonders she could have never imagined existed. She saw gardens of every color and flowers of every shade. She saw animals she had never seen before, and they all seemed to be at peace with each other.

As night fell, Anna saw that the stars of Heaven shone brighter than any she had ever seen in her life. The coachman then brought her back to Earth and asked her to share the beauty of Heaven with everyone she knew.

Anna’s parents were elated to hear about Anna’s trip to Heaven. They had always known that their daughter was special, and now they had proof of it. Anna shared the stories of Heaven with everyone in their village, and they all became believers.

From that day on, Anna became known all over the land as the girl who went to Heaven. People came to her for advice and guidance, and she touched the lives of many. Anna’s trip to Heaven made her realize that there is so much more to life than what we see. It reminded her that with faith and hope, we can achieve anything we set our minds to.

In conclusion, Anna’s journey to Heaven was a reminder that even in the darkest of times, there is always hope for a better tomorrow. It showed us that miracles can happen, and that sometimes all we need is a little push to achieve our dreams. Let us all follow Anna’s footsteps and believe in the power of hope and faith.

Ponaučení z pohádky pro děti

Dávno, dávno, před mnoha lety, žila v daleké zemi mladá dívka jménem Anna. Žila s rodiči v malé chatce v lese, kde pracovali jako dřevaři. Anna byla laskavá a něžná dívka, která ráda zpívala a tančila v lese.

Jednoho dne, když Anna sbírala dřevo v lese, slyšela divný zvuk. Když se otočila, viděla kouzelný vůz tažený čtyřmi bílými koňmi. Vůz byl vyroben z čistého zlata a zdobily ho diamanty a rubíny. Vůz řízený kočí zavolal Annu, jestli by se nechtěla projet.

Anna byla nejprve váhavá, ale nakonec přijala pozvání. Jakmile nastoupila do vozu, odletěl do nebes. Vůz stoupal stále výš a Anna cítila pocit svobody, který nikdy předtím necítila.

Letěli kolem mraků a Anna viděla, že míří k bráně nebe. Vůz přistál u brány nebe a kočí požádal Annu, aby vstoupila. Když procházela bránou, andělé ji přivítali s otevřenou náručí.

Anna byla ohromena krásou nebe. Viděla anděly, jak hrají na harfy, děti tančí a zpívají a řeka z čistých krystalů proudila po ulicích nebe. Byla ohromena touto nově objevenou světem a chtěla objevovat dál.

Kočí pak Annu provedl prohlídkou nebe a viděla zázraky, které si nemohla ani představit. Viděla zahrady různých barev a květiny všech odstínů. Viděla zvířata, která nikdy předtím neviděla, a všechna se zdála být v míru mezi sebou.

Když se setmělo, Anna viděla, že hvězdy nebe září jasněji než kdy jindy předtím. Kočí ji pak přivezl zpět na Zemi a požádal ji, aby sdílela krásy nebe se všemi, které znala.

Anni’n rodiče byli nadšení, když slyšeli o cestě do nebe. Vždycky věděli, že jejich dcera je zvláštní, a teď to měli potvrzeno. Anna se s ostatními ve vesnici podělila o příběhy z nebe a všichni se stali věřícími.

Od té doby se Anna stala známou po celé zemi jako dívka, která šla do nebe. Lidé přicházeli za ní pro radu a vedení a dotkla se životů mnoha lidí. Annin výlet do nebe jí připomněl, že v životě je mnohem víc, než co vidíme, že s vírou a nadějí můžeme dokázat cokoli, co si stanovíme.

Závěrem, Annina cesta do nebe nám připomíná, že i v nejtěžších časech je vždy naděje na lepší zítřek. Ukazuje nám, že zázraky se mohou stát a že někdy stačí malý impuls, abychom dosáhli svých snů. Následujme stopy Anny a věřme v moc naděje a víry.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka