Krátké české pohádky před spaním pro děti

O Živé Ševci

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Dávno, v dávných dobách, kdy lidé stále věřili na víly a kouzla, žil muž, který se stal legendou. Jeho jméno bylo O Živé Ševci, a byl to kouzelník, který dokázal vytvářet kouzelné boty. Nicméně, nebyl to obyčejný kouzelník. Byl to muž, který měl nadpřirozené schopnosti, které poskytovaly jeho botám magické vlastnosti. Jednoho dne se rozhodl rozdávat své kouzelné boty lidem, aby pomohl sloužit dobru. Tento příběh vypráví o jeho dobrodružstvích a kouzlech, které dokázal vytvořit prostřednictvím svých bot.
Once upon a time, in a small village located in the heart of the Czech Republic, there lived a group of talented shoemakers. They were known as „O Živé Ševci“ which translates to „The Living Shoemakers“. The shoemakers were known for creating the most beautiful and durable shoes in the land. The villagers would often stop by their workshop to admire their work and place orders for custom-made shoes.

H2: The Origin of O Živé Ševci

Legend has it that the founders of O Živé Ševci were a group of elves who were skilled in the art of shoemaking. They stumbled upon the village one day and saw that the people of the village were struggling with their footwear. The shoes were often uncomfortable and didn’t last very long.

The elves decided to share their knowledge and skills with the villagers. They taught them how to create shoes that were comfortable, durable, and beautiful. They also imparted their secret techniques for magical embroidery and embellishment.

The villagers were amazed by what they had learned and decided to form a guild in honor of the elves. They named themselves „O Živé Ševci“ to symbolize their dedication to the craft of shoemaking.

H3: The Rise of the Living Shoemakers

Word of the Living Shoemakers spread quickly throughout the land. People came from far and wide to request their services. The shoemakers became renowned for their craftsmanship and attention to detail. They could create shoes for any occasion, from hiking boots to elegant evening wear.

Their reputation grew to such an extent that they were asked to create shoes for the queen herself. The shoemakers were honored to be given such an important task and poured their hearts and souls into the creation of the perfect pair of shoes.

When the queen tried on the shoes, she was so impressed that she insisted on meeting the shoemakers in person. The shoemakers were nervous but excited to meet the queen. When she arrived at their workshop, she was pleased to find that they were just as skilled and dedicated as she had heard.

The queen was so impressed that she asked them to create shoes for her entire court. The shoemakers worked tirelessly to fulfill her request and delivered the shoes on time and to perfection. The queen was thrilled with their work and rewarded them with a handsome sum of gold.

H3: The Legacy of O Živé Ševci

The Living Shoemakers continued to thrive and create beautiful shoes for the people of the land. They passed down their knowledge and skills to the next generation of shoemakers, ensuring that their legacy would live on.

Today, the village is still known as the home of the Living Shoemakers. People come from all over the world to purchase their shoes and learn their techniques. The shoemakers are proud of their heritage and continue to honor the elves who taught them everything they know.

In conclusion, the story of O Živé Ševci is a testament to the power of skill and dedication. The shoemakers‘ commitment to their craft has made them legendary in the land, and their legacy continues to inspire new generations of shoemakers.

Ponaučení z pohádky pro děti

Byl jednou jeden malý vesnický kraj v srdci České republiky, kde žila skupina talentovaných ševců známých jako „Živí ševci“. Ševci byli známí tím, že vytvářeli nejkvalitnější a nejkrásnější boty v kraji. Občané by často zastavovali u jejich dílny, aby obdivovali jejich práci a objednávali si boty na zakázku.

Legenda říká, že zakladatelé Živých ševců byla skupina skřítků, kteří byli zruční v umění ševcování. Jednoho dne náhodou narazili na tuto vesnici a viděli, že lidé v této vesnici měli problém se svou obuví. Boty byly často nepohodlné a nevydržely dlouho.

Skřítkové se rozhodli sdílet své znalosti a dovednosti s místními občany. Naučili je, jak vytvářet pohodlné, trvanlivé a krásné boty. Také jim předali svou tajnou techniku kouzelného výšivky a zdobení.

Občané byli udiveni tím, co se naučili, a rozhodli se založit cech na počest skřítků. Nazvali se „Živí ševci“, což symbolizovalo jejich oddanost řemeslu ševcování.

Slovo o Živých ševcích se rychle rozšířilo po celé zemi. Lidé přicházeli z daleka, aby si vyžádali jejich služby. Ševci se stali proslulými pro své řemeslo a pozornost k detailu. Mohli vytvářet boty na jakoukoli příležitost, od turistických bot až po elegantní večerní šaty.

Jejich pověst rostla takovou rychlostí, že byli požádáni, aby vytvořili boty pro královnu. Ševci se byli poctěni, že dostali tak důležitou úlohu, a vložili svá srdce a duše do vytvoření dokonalého páru bot.

Když královna vyzkoušela boty, byla tak nadšená, že trvala na setkání se ševci osobně. Ševci byli nervózní, ale nadšení z setkání s královnou. Když dorazila do jejich dílny, byla potěšena, že jsou tak zruční a oddaní, jak slyšela.

Královna byla tak ohromena, že požádala ševce, aby vytvořili boty pro celý její dvůr. Ševci pracovali neúnavně, aby vyhověli jejímu požadavku a dodali boty včas a v dokonalosti. Královna byla spokojená s jejich prací a odměnila je pěknou sumou zlata.

Živí ševci pokračovali v průmyslu a vytváření krásných bot pro obyvatele země. Svou znalost a dovednosti předaly na další generaci ševců, aby zajistili, že jejich dědictví bude pokračovat.

Dnes je vesnice stále známá jako domov Živých ševců. Lidé přicházejí z celého světa, aby si koupili boty a naučili se jejich techniky. Ševci jsou hrdí na své dědictví a stále uctívají skřítky, kteří je naučili vše, co vědí.

Celkově je příběh o Živých ševcích důkazem síly zručnosti a oddanosti. Ševcovská oddanost svému řemeslu je učinila legendární v této zemi, a jejich dědictví stále inspiruje nové generace ševců.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka