Krátké české pohádky před spaním pro děti

Smrtka Bree a Kamenný kůň (Death Bree and the Stone Horse)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna úchvatná krajina, skrytá mezi zelenými kopcemi a proslulá svými příběhy o magických bytostech. Mezi nimi žil Smrtka Bree a Kamenný kůň, neobyčejná dvojice, která se proslavila svými dobrodružstvími a schopností obnovovat rovnováhu v oblasti. Ale jak to v pohádkách bývá, každá cesta k dosažení slávy a uznání je plná nebezpečí a výzev. Také pro Smrtku Bree a Kamenného koně byla na pořadu dne další nebezpečná cesta, která by je mohla posunout na další úroveň jejich osudu. Jak se jim podařilo překonat veškerá překážky a prolomit prokletí, které na ně v minulosti bylo uvaleno? To se dozvíte v pohádce o Smrtce Bree a Kamenném koni.
Once upon a time in a land far, far away, there lived a village at the heart of a dense, dark forest. The village was famous across the land for its beautiful butcher shop, which sold the most succulent cuts of meat to the surrounding communities. The villagers of this village had a very unique tradition – every year they would sacrifice an animal to the gods of the forest as a way of giving thanks for their prosperity.

One particularly cold and dark winter night, a stranger arrived in the village. They were dressed in ragged cloaks, and their face was shrouded in a hood, obscuring their identity. The stranger approached the local butcher and requested that they prepare a particularly special type of meat. They called it Smrtka Bree a Kamenný kůň – Death Bree and the Stone Horse.

Confused but intrigued, the butcher agreed to prepare the meat for the stranger. As he was preparing the meat, he began to feel an overwhelming sense of unease. He realized that this meat was not for any ordinary meal; it was to be used for dark and dangerous purposes.

As the stranger left the village with their meat, a sense of dread descended upon the village. The villagers were afraid and unsure of what was to come. They tried to carry on as usual, but they couldn’t shake the uneasiness that now hung over them.

Days turned into weeks, and the villagers began to notice something strange. All around the village, there were signs of decay and destruction; plants were withering, and the land was barren. Ponds and streams dried up, and the animals became sick and died.

Slowly, villagers began to disappear. One by one, each person was found dead, with no explanation as to what had happened. It was as though they had simply stopped breathing. The villagers were terrified and knew that something needed to be done.

The village elders remembered the stranger who had requested the Smrtka Bree a Kamenný kůň and reached out to the gods of the forest, seeking their help. The gods provided a solution – a magical stone horse that would protect the village and defeat the dark force that had taken hold.

The village elders placed an offering of meat on the doorstep of the butcher shop, and the stone horse immediately appeared. The people of the village rejoiced as they watched the powerful beast gallop around the perimeter of the village, protecting its inhabitants from Death Bree and the evil force that accompanied it.

Over time, the land began to heal, and the villagers returned to their normal lives. From that day forward, the villagers never again offered any animal as a sacrifice to the gods of the forest. They knew that such practices only invited darkness and destruction. They also knew that they could always rely on the stone horse to protect them should another threat ever arise.

And so the tale of Smrtka Bree a Kamenný kůň, Death Bree and the Stone Horse, was told and retold for generations, a reminder that one must always be careful when dealing with powerful and mysterious forces. The magical stone horse became a symbol of hope and protection for the villagers, constantly reminding them that there is always a way to overcome darkness, no matter how dire the situation may seem.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Byl jednou jeden malý vesnička ležící uprostřed hustého temného lesa. Vesnička byla proslulá svým krásným řeznictvím, které nabízelo nejlahodnější kusy masa okolním obcím. Obyvatelé této vesnice měli velmi zvláštní tradici – každý rok obětovali zvíře bohům lesa jako způsob poděkování za své bohatství.

Jedné zvlášť chladné a temné zimní noci dorazil do vesnice cizinec. Měl oblečený zubožený plášť a jeho tvář byla zakryta kapucí, která skrývala jeho identitu. Cizinec se obrátil na místního řezníka a požádal jej, aby připravil zvláštní druh masa. Nazýval ho Smrtka Bree a Kamenný kůň.

Zmatený, ale zvědavý, řezník souhlasil s přípravou masa pro cizince. Když připravoval maso, začal pociťovat přesvědčení, že toto maso není pro žádný obyčejný jídlo – bude použito pro temné a nebezpečné účely.

Když cizinec odešel z vesnice se svým masem, zavládlo v ní pocit hrůzy a nejistoty. Obyvatelé byli vystrašeni a nevěděli, co se má stát. Snažili se pokračovat jako obvykle, ale nemohli se zbavit neklidu, který nyní nad nimi visel.

Dny se staly týdny a obyvatelé si začli všímat něčeho divného. Po celé vesnici byly známky zkázy a destrukce – rostliny uvadaly a země byla holá. Rybníky a potoky vysychaly a zvířata onemocněla a umírala.

Pomalu začali obyvatelé vesnice mizet. Každý z jednotlivých lidí byl nalezen mrtvý, bez vysvětlení, co se stalo. Bylo to jako by prostě přestali dýchat. Obyvatelé byli zděšeni a věděli, že se musí něco udělat.

Vedoucí vesnice si vzpomněli na cizince, který požadoval Smrtka Bree and Kamenný kůň a obrátili se na bohy lesa, hledajíce jejich pomoc. Bohové poskytli řešení – kouzelný kámen v podobě koně, který má ochránit vesnici a porazit temnou sílu, která ji ovládla.

Vedoucí vesnice položili dárek z masa na práh řeznictví a kouzelný kámen se okamžitě objevil. Lidé vesnice oslavovali, když sledovali mocného tvora běhat kolem obvodu vesnice, chránící její obyvatele před Smrtka Bree a zlou silou, která ji doprovázela.

S časem se země začala uzdravovat a obyvatelé se vrátili ke svému normálnímu životu. Od té doby lidé nikdy více neobětovali zvíře bohům lesa. Věděli, že takové praktiky přivádějí temnotu a zkázu. Také věděli, že se mohou vždy spoléhat na kouzelného kamenného koně, který je ochrání v případě dalšího ohrožení.

A tak byla vyprávěna a znovu a znovu převyprávěna pohádka o Smrtka Bree a Kamenném koni, připomínající, že člověk musí být vždy opatrný, když se zabývá mocnými a záhadnými silami. Kouzelný kámen v podobě koně se stal symbolem naděje a ochrany pro obyvatele vesnice a neustále jim připomínal, že vždy existuje způsob, jak překonat temnotu, ať už je situace jakákoliv beznadějná.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Previous post :
Next post :

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka