Krátké české pohádky před spaním pro děti

Hledání hlavy Medúzy – Západní Panny

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jedna země, kde se rozprostíraly rozlehlé lesy a údolí. Do tohoto krásného kraje však přišlo neštěstí, když zde zavládla hrůza z legendární Medúziny hlavy. Nikdo nevěděl, kde se tato krvavá příšera skrývá, ale mnoho statečných bojovníků se již vydalo na její stopu a hodlá ji porazit. Mezi nimi je i mladá Západní Panna, která se rozhodla, že je třeba zastavit Medúzu a osvobodit zemi od její hrůzy. Podaří se jí najít tuto zrádnou obludu a přemoci ji? To se dozvíme v našem poutavém příběhu o Hledání hlavy Medúzy – Západní Panny.
There was once a beautiful and wise queen who ruled over the kingdom of Bohemia with grace and poise. Her name was Lucie and she was loved and admired by all the people in her kingdom.

One day, while walking in the forest, Queen Lucie stumbled upon an old, mysterious book that was lying on the ground. Intrigued by its ancient cover, she decided to take it back to the palace and study it.

As she flipped through the pages, she came across a story that piqued her interest. The story was about the mythological creature, Medusa, whose hair was made of snakes and whose gaze turned people to stone.

The book stated that Medusa’s head was believed to have the power to turn anything it touched into gold, and that it was guarded by the Western Virgins, who lived in a secret location deep within the forest.

Queen Lucie became obsessed with the idea of finding Medusa’s head and the Western Virgins. She gathered her most trusted advisors and sent them on a quest to find the secret location of the Western Virgins.

Days turned into weeks, and weeks turned into months, but the advisors still could not find the Western Virgins. They searched every corner of the forest, every crevice and every cave, but to no avail.

Finally, one of the advisors came across an old, wise druid who lived on the outskirts of the forest. The druid told him that he had heard of the location of the Western Virgins, but that it was guarded by a powerful spell that only a brave and pure-hearted person could break.

Without hesitation, the advisor returned to the palace and relayed the information to Queen Lucie. The Queen, determined to find Medusa’s head, decided to take matters into her own hands and set out to find the Western Virgins.

After days of traveling through the wilderness, Queen Lucie finally arrived at the secret location of the Western Virgins. But as she approached the entrance, she realized that the druid was right. The spell was too strong for her to break.

But Queen Lucie was not one to give up easily. She called upon all her years of wisdom and strength, and with a pure heart and unwavering determination, she broke the spell and entered the lair of the Western Virgins.

The Western Virgins were taken aback by Queen Lucie’s bravery and pure heart. They welcomed her with open arms and showed her Medusa’s head. But as Queen Lucie reached out to touch the head, a strange thing happened.

Instead of turning to gold, her own head was turned into the head of Medusa. The Western Virgins were horrified, but Queen Lucie remained calm and composed. She knew that her quest had been in vain, but she also knew that she had gained a valuable lesson along the way.

She realized that the pursuit of material wealth and power was not worth sacrificing one’s own morals and values. She knew that true strength and wisdom came from within, and that by staying true to oneself, one could achieve anything in life.

And so, with a newfound sense of purpose and understanding, Queen Lucie returned to her palace, wiser and stronger than ever before. She ruled her kingdom with even greater grace and poise, always remembering the lesson she had learned on her quest for Medusa’s head.

Konec příběhu

Ponaučení z pohádky pro děti

Byla jednou krásná a moudrá královna jménem Lucie, která vládla království Čech s elegancí a ladností. Jednoho dne, když procházela lesem, objevila starou záhadnou knihu ležící na zemi. Zaujala ji a rozhodla se ji vzít do paláce a studovat ji. Když přelétala stránky, narazila na příběh o Meduše, mytické bytosti, jejíž vlasy byly ze zmijí a jejíž pohled proměňoval lidi v kámen. Kniha tvrdila, že Medušina hlava má moc proměnit cokoli, co se jí dotkne, na zlato, a že je hlídána Západními pannami, kteří žijí na tajném místě hluboko v lese. Královna Lucie se stala posedlou myšlenkou najít Medušinu hlavu a Západní panny. Shromáždila své nejvěrnější rádce a poslala je na quest, aby našli tajné místo Západních panen. Po mnoha dnech plných pátrání a hledání nakonec jeden z rádců objevil starého mudrce, který žil na kraji lesa. Mudrc mu řekl, že slyšel o místě Západních panen, ale že je hlídána silným kouzlem, které může zrušit jen odvážný a čistého srdce. Bez váhání se poradce vrátil do paláce a předal informace královně Lucii. Královna, rozhodnutá najít Medušinu hlavu, se rozhodla vzít věc do svých rukou a vyšla najít Západní panny. Po několika dnech cestování divočinou královna Lucie nakonec dorazila na tajné místo Západních panen. Ale jak se přiblížila ke vstupu, uvědomila si, že mudrc měl pravdu. Kouzlo bylo příliš silné, aby ho zlomila. Ale královna Lucie se nevzdávala snadno. Zavolala na všechny své roky moudrosti a síly a s čistým srdcem a neochvějnou odvahou porušila kouzlo a vstoupila do doupěte Západních panen. Západní panny byly překvapeny odvahou a čistým srdcem královny Lucie. Přivítaly ji s otevřenými náručemi a ukázaly jí Medušinu hlavu. Ale když královna Lucie sáhla, aby ji dotkla, stal se divný věc. Její vlastní hlava se proměnila v hlavu Medusy. Západní panny byly zděšené, ale královna Lucie zůstala klidná a pohodlná. Věděla, že její quest byl marný, ale věděla také, že získala cennou lekci na cestě za Medušinou hlavou. Uvědomila si, že honba za materiálním bohatstvím a mocí nestojí za to obětovat vlastní morálku a hodnoty. Věděla, že skutečná síla a moudrost pocházejí zevnitř a že setrváním věrným sobě může člověk dosáhnout cokoli v životě. A tak se s nově nabytým smyslem účelu a porozuměním královna Lucie vrátila do svého paláce, moudřejší a silnější než kdy předtím. Vládla svému království s ještě větší elegancí a ladností, připomínajíc si vždy lekci, kterou se naučila na své cestě za Medušinou hlavou.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka