Krátké české pohádky před spaním pro děti

Syn Rýby a Jeho Dobrodružství v Podmořském Království (The Fish’s Son and His Adventures in the Underwater Kingdom)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou rybí královna, která se rozhodla seznámit se s lidským světem. Vypravila se tedy na souš a setkala se s mladým mužem, který ji zaujal svou laskavostí a odvahou. Zamilovali se a královna se vrátila zpět do podmořského království s novým životem v břiše. Syn, kterého rodila, však měl zvláštní dar – mohl dýchat vodním prostředím stejně jako na souši. Jeho dobrodružství v podmořském království plném nebezpečí a zázraků začala.
Once upon a time, in the depths of the ocean, there lived a great king. This underwater kingdom was a wonder to behold, full of all manner of sea creatures, and ruled with an iron fist. The king had a son, Syn Ryby, who was eager to explore the world beyond the kingdom. He longed to see the world above the waves, to feel the wind on his scales, and to live a life of adventure.

Chapter 1: The Beginning of the Adventure
One day, Syn Ryby turned to his father and asked to explore the world beyond the kingdom. The king, fearful of what dangers lay on the surface of the ocean, forbade his son from leaving. But Syn Ryby, determined to see the world, begged and pleaded with his father, finally convincing him to allow him to go on a journey to the surface.

Chapter 2: The Surface
Syn Ryby swam up towards the surface, his heart racing with excitement. As he broke through the waves, he saw a whole new world. The sun was shining, brightly illuminating the waves. He saw dolphins and whales swimming by, and he felt a sense of freedom that he had never known before. He was filled with wonder and joy, and he knew that he had made the right decision.

Chapter 3: The Encounter with a Stranger
As he swam along the surface, Syn Ryby noticed a strange creature swimming towards him. It was a mermaid, something that he had only heard about in stories. The mermaid introduced herself as Sirena, and together they set off on a journey to see the world. Sirena showed him all of the wonders of the ocean, from the coral reefs to the shipwrecks on the ocean floor.

Chapter 4: Pirate Trouble
One day, Syn Ryby and Sirena came across a group of pirates who were looting a sunken ship. Syn Ryby and Sirena decided to intervene, and they fought off the pirates with all of their might. The pirates were no match for Syn Ryby’s strength and Sirena’s cunning, and they were forced to flee. Syn Ryby and Sirena continued on their journey, proud of what they had accomplished.

Chapter 5: The Underwater Kingdom
As Syn Ryby and Sirena swam along, they came across the underwater kingdom once again. But as they approached, they realized that something was wrong. The once-great kingdom had fallen into disarray, and the creatures there were living in fear. Syn Ryby and Sirena vowed to help them, and they began to work to restore order to the kingdom.

Chapter 6: The Final Battle
But their efforts did not go unnoticed. The king, who had been living in exile, returned to the kingdom and was furious that Syn Ryby had returned. He accused him of causing chaos and destruction, and declared that he must be punished. But Syn Ryby was not afraid, and he challenged the king to a battle. In the end, Syn Ryby emerged victorious, and he was declared the new king of the underwater kingdom.

Chapter 7: The Return Home
With the kingdom restored to order, Syn Ryby and Sirena set off on their journey once again. They swam past the coral reefs and the shipwrecks, and Syn Ryby looked out over the great ocean with a sense of pride and accomplishment. He knew that he had lived a life of adventure, and that he had done good in the world. And as he returned to the kingdom, he knew that he would always cherish the memories of his journey beneath the waves.

Conclusion
And so, the story of Syn Ryby and his adventures in the underwater kingdom came to an end. It was a tale of wonder and bravery, of courage and cunning, and it will be remembered for generations to come. For in the end, we all long to explore the world, to push the limits of what we can do, and to live a life of adventure. And so we must follow the example of Syn Ryby, and swim towards our dreams, no matter how deep the waters may be.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Dávno dávno, v hlubinách oceánu, byl mohutný král. Jeho podmořské království bylo nádherné, plné nejrůznějšího živočišného života a vládnul v něm železnou rukou. Král měl syna Syna Ryby, který toužil poznat svět mimo království, vidět slunce, cítit vítr na svých šupinách a žít život plný dobrodružství.

Kapitola 1: Začátek dobrodružství
Syn Ryby se jednoho dne obrátil na svého otce a požádal ho, aby prozkoumal svět mimo království. Král, obávající se nebezpečí na povrchu oceánu, svému synovi zakázal opustit království. Ale Syn Ryby, rozhodnutý vidět svět, prosil a naléhal na svého otce, až ho nakonec přesvědčil, aby mu dovolil vydat se na cestu na povrch.

Kapitola 2: Povrch
Syn Ryby plaval ke hladině, jeho srdce bijící vzrušením. Jak prorazil vlny, uviděl úplně nový svět. Slunce svítilo, světlo osvětlovalo vlny. Viděl delfíny a velryby a pocítil pocit svobody, jaký nikdy předtím nezažil. Byl plný údivu a radosti a věděl, že učinil správné rozhodnutí.

Kapitola 3: Setkání se cizincem
Když plavali podél hladiny, Syn Ryby zpozoroval podivnou bytost plavající proti němu. Byla to víla, něco, co slyšel pouze v pohádkách. Víla se představila jako Sirena a společně se vydali na cestu objevovat svět. Sirena mu ukázala všechny divy oceánu, od korálových útesů až k vrakům lodí na dně oceánu.

Kapitola 4: Problémy s piráty
Jednoho dne Syn Ryby a Sirena narazili na skupinu pirátů, kteří rabovali potopenou loď. Syn Ryby a Sirena se rozhodli zasáhnout a bojovali proti pirátům se vší silou. Piráti nebyli Syn Rybyho silou a Sireninou chytrostí schopni odolat a byli nuceni uprchnout. Syn Ryby a Sirena pokračovali ve své cestě, hrdi na to, co dokázali.

Kapitola 5: Podmořské království
Když Syn Ryby a Sirena plavali dál, znovu narazili na podmořské království. Ale jak se k němu blížili, uvědomili si, že něco není v pořádku. Kdysi velké království upadlo v ztrátu a obyvatelé tam žili v strachu. Syn Ryby a Sirena slíbili, že jim pomohou a začali pracovat na obnovení pořádku v království.

Kapitola 6: Poslední bitva
Ale jejich úsilí nezůstalo nepovšimnuto. Král, který žil v exilu, se vrátil do království a byl naštvaný, že Syn Ryby se vrátil. Obvinil ho z chaosu a ničení a prohlásil, že musí být potrestán. Ale Syn Ryby se nebál a vyzval krále k bitvě. Nakonec Syn Ryby zvítězil a byl prohlášen novým králem podmořského království.

Kapitola 7: Návrat domů
S obnoveným pořádkem v království se Syn Ryby a Sirena opět vydali na svou cestu. Propluli kolem korálových útesů a lodních vraků a Syn Ryby se zadívával na obrovský oceán se smyslem hrdosti a úspěchu. Věděl, že prožil život plný dobrodružství, a že udělal dobro ve světě. A když se vrátil do království, věděl, že navždy bude uchovávat vzpomínky na svou cestu pod vodou.

Závěr
A tak se příběh Syna Ryby a jeho dobrodružství v podmořském království blížil ke konci. Byl to příběh úžasu a odvahy, kuráže a chytrosti, a bude pamatován po generace. Protože nakonec toužíme všichni po poznaní světa, otestovat své limity a žít život plný dobrodružství. A tak musíme následovat příkladu Syna Ryby a plavat směrem k našim snům, bez ohledu na to, jak hluboká bude voda.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka