Krátké české pohádky před spaním pro děti

Hostina Egeova

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna mladá dívka jménem Hostina Egeova, která žila ve velkém a krásném zámku na okraji hory. Hostina měla v sobě tolik krásy a zářivosti, že dokázala připoutat veškerou pozornost a obdiv všech okolo. Avšak, stejně jako v mnoho jiných pohádkách, Hostina Egeova se musela vyrovnat se spoustou překážek a výzev, aby nakonec našla své štěstí. Připojte se k nám a poslouchejte příběh o této odvážné mladé ženě a její cestě za štěstím v krásné krajině České republiky.
Once upon a time in the magical land of the Czech Republic, there lived a wealthy merchant who owned a large estate in a small village. The merchant had a beautiful daughter named Hostina Egeova who was known throughout the land for her kind heart and gentle nature. Hostina Egeova had long golden locks of hair that flowed like a river in the sunlight, and her eyes sparkled like diamonds.

Příběh o Hostině Egeové

Hostina Egeova byla dívka, která žila v malé vesnici v České republice. Její otec byl bohatý obchodník s velkým statkem. Hostina proslula svou krásou, hlavně svými dlouhými zlatými vlasy a očima jako diamanty. Lidé ji však nelíbili jenom kvůli její kráse, ale hlavně kvůli jejímu milému srdci a dobrosrdečnosti.

One day, Hostina Egeova’s father received a message from a king who lived in a far-off kingdom. The king asked if Hostina Egeova could come to his kingdom and marry his son, the prince. The merchant was overjoyed at the prospect of his daughter marrying into a royal family, and he immediately agreed to the proposal. Hostina Egeova, however, was not so eager to leave her home and marry a man she had never met. She begged her father to reconsider, but he was blinded by the opportunity for wealth and prosperity.

Jednoho dne dostal Hostina Egeova otec zprávu od krále, který žil v dalekém království. Král chtěl, aby Hostina Egeova přijela do jeho království a stala se manželkou jeho syna, prince. Otec byl nadšený, že se jeho dcera stane členkou královské rodiny a okamžitě přijal nabídku. Hostina Egeova však nebyla příliš nadšená z myšlenky opustit svůj domov a provdat se za muže, kterého nikdy neviděla. Prosila svého otce, aby to znovu přemýšlel, ale byl slepý z naděje na bohatství a prosperitu.

The next day, Hostina Egeova packed her bags and, with a heavy heart, left her home to start her journey to the far-off kingdom. Along the way, she encountered a wise old woman who asked her what was troubling her. Hostina Egeova told the old woman her story, and the old woman listened patiently and offered her some words of wisdom. She told Hostina Egeova that true love and happiness cannot be bought with wealth and power, and she advised her to follow her heart and not to marry the prince if she did not truly love him. With this advice in mind, Hostina Egeova continued on her journey, feeling just a little bit less sad.

Další den Hostina Egeova sbalila své věci a s těžkým srdcem opustila svůj domov, aby se vydala na cestu do dalekého království. Během cesty potkala moudrou starou ženu, která se ji zeptala, co ji trápí. Hostina Egeova jí vyprávěla svůj příběh a stará žena pozorně naslouchala a nabídla jí několik slov moudrosti. Řekla jí, že pravá láska a štěstí se nedají koupit bohatstvím a mocí a poradila jí, aby následovala své srdce a nenavdala prince, pokud ho skutečně nemiluje. S těmito radami na mysli Hostina Egeova pokračovala v cestě, cítí se o něco méně smutná.

Upon arriving in the far-off kingdom, Hostina Egeova was met by the prince, who was everything her father had told her he was: handsome, wealthy, and powerful. The prince was immediately taken with Hostina Egeova’s beauty and charm, and he could not wait to marry her. But as the weeks went by, Hostina Egeova found herself feeling more and more unhappy. She missed her home, her family, and most of all, she missed being able to follow her own heart.

Po příjezdu do dalekého království se Hostina Egeova setkala s princem, který byl všechno, co jí o něm řekl její otec: krásný, bohatý a mocný. Princ okamžitě propadl Hostině kráse a kouzlu a nemohl se dočkat, až se stanou manželi. Ale jak ubíhaly týdny, Hostina Egeova cítila stále více a více nešťastnou. Postrádala svůj domov, svou rodinu a hlavně toužila následovat své vlastní srdce.

One day, Hostina Egeova decided to take a walk in the nearby forest, where she stumbled upon a magic pond. As she gazed into the pond, she saw the reflection of a handsome young man staring back at her. The man introduced himself as a prince from a neighboring kingdom, and Hostina Egeova found herself falling in love with him at first sight.

Jednoho dne Hostina Egeova rozhodla jít procházkou do nedalekého lesa, kde narazila na kouzelný rybník. Když se dívala do rybníka, viděla odraz krásného mladého muže. Ten se jí představil jako princ z sousedního království a Hostina Egeova se do něj bez okolků zamilovala.

But Hostina Egeova knew that she could not follow her heart and marry the prince from the neighboring kingdom. She knew that she had promised her hand in marriage to the prince from the far-off kingdom, and she did not want to break her promise. So instead, she confided in the wise old woman she had met on her journey, and the woman told her that she had to follow her heart, no matter what the consequences.

Ale Hostina Egeova věděla, že nemůže následovat své srdce a provdat se za prince z sousedního království. Věděla, že slíbila své ruce k sňatku s princem z dalekého království, a nechtěla porušit svůj slib. Tak místo toho se svěřila své moudré přítelkyni, se kterou se setkala na své cestě, a ta jí řekla, že musí následovat své srdce, ať už to bude mít jakýkoliv důsledek.

And so, Hostina Egeova followed her heart and left the prince from the far-off kingdom to be with the prince from the nearby kingdom. At first, her father was upset with her for breaking her promise, but he soon realized that his daughter’s happiness was more important than any promise he had made. And Hostina Egeova, now married to the prince she loved, lived happily ever after, knowing that she had followed her heart and found true love and happiness.

A tak Hostina Egeova následovala své srdce a nechala prince z dalekého království, aby byla s princem z sousedního království. Nejprve byl její otec rozrušený tím, že porušila svůj slib, ale brzy si uvědomil, že štěstí jeho dcery je důležitější než jakýkoliv slib, který učinil. A Hostina Egeova, nyní provdaná za prince, kterého milovala, žila šťastně až do konce svých dnů, věděla, že následovala své srdce a našla pravou lásku a štěstí.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

V pohádce o Hostině Egeové se dozvídáme, že pravá láska a štěstí nelze koupit bohatstvím a mocí. Hostina Egeova byla krásná a dobrosrdečná dívka, kterou chtěl král za ženu pro svého syna. Její otec přijal nabídku, ale ona sama nechtěla opustit svůj domov a provdat se za muže, kterého nikdy neviděla. Stará žena, kterou potkala na cestě, ji povzbudila, aby následovala své srdce a nenechala se ovlivnit bohatstvím a mocí. Hostina Egeova se vydala na cestu a přijela do království, kde ji čekal princ, který se jí líbil. Ale po několika týdnech se cítila nešťastná a toužila po svém domově. Při procházce v lese potkala prince z sousedního království a zamilovala se do něj. Nevěděla však, co má udělat, a poradila se s moudrou starou ženou, která jí poradila, aby následovala své srdce. Tak Hostina Egeova opustila prince z dalekého království a šla za pravou láskou. Její otec nebyl nejprve spokojený, ale nakonec pochopil, že jeho dcera musí následovat své srdce a najít svou štěstí. Pohádka ukazuje, že důležitější než sliby a bohatství je následovat své srdce a najít pravou lásku a štěstí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka