Krátké české pohádky před spaním pro děti

Mor v selském šuplíku (The Plague in the Peasant’s Cottage)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna chudá rolnická rodina, která žila v malé chaloupce uprostřed polí. Často si stěžovali na těžké životní podmínky a na nedostatek peněz, aby se uživili. Avšak jednoho dne se objevil nepříjemný návštěvník – Mor v selském šuplíku. Tato pohádka vypráví o tom, jak si rodina poradila s touto hrozbou a jak našla cestu k lepšímu životu.
Once upon a time, in a small Czech village, there was a peasant family who lived in a cozy little cottage. They were a happy and contented family, relying on their small farm to provide them with everything they needed to survive.

However, one day, a dreadful disease called Mor v selském šuplíku, also known as the Plague in the Peasant’s Cottage, struck the villagers. It spread quickly, and many people fell ill and died within days.

The peasant family tried their best to protect themselves from this disease. They washed their hands frequently, boiled their water, and avoided contact with infected people. But despite their efforts, the disease still reached their home, and they too fell ill.

The father, mother, and their three children all fell ill at the same time. They were too weak to tend to their farm or even to care for each other. They lay in their beds, suffering in silence, and waiting for death to take them.

Days passed, and the illness seemed to weaken their bodies and minds. The father, who was once a strong and healthy man, now lay helpless and weak. He could barely move, and his breathing became labored.

The mother, who was the heart and soul of the family, tried her best to take care of her children, but she too was struggling to survive. She spent most of her time lying in bed, praying for a miracle.

Their three children, two girls, and a boy, were also gravely ill. Their once bright and playful faces were now pale and lifeless. They hardly spoke or ate, and they spent most of their time sleeping.

As the disease ravaged their little cottage, the villagers watched helplessly from a distance. They feared entering the house, for they too might contract the disease. But one day, a young girl from the village decided to take matters into her own hands.

She visited the cottage every day, tending to the family’s needs and bringing them food and water. She sang to the children, read them stories, and listened to their dreams. She even stayed up all night taking care of the family, despite the risk of contracting the disease herself.

Days turned into weeks, and the young girl’s care brought comfort and hope to the family. Slowly, but surely, the family began to recover from the illness. Their health, which had once seemed beyond repair, improved.

The father regained his strength and could finally get out of bed. The mother, now rested and energized, took charge of the household once again. And their three children, once again, began to play and laugh, eager to make up for lost time.

The family was finally free from the plague. They owed their recovery to the young girl’s compassion and care. She had risked her life for theirs, and they would never forget her kindness.

From that day on, the villagers saw the young girl in a different light. She was no longer just a little girl, but a hero, a guardian angel sent to save the family from the clutches of the plague. Her courage and love had saved a family and inspired a community.

And so, dear readers, remember the tale of Mor v selském šuplíku, a tale of hope, love, and the power of human compassion.

Ponaučení z pohádky pro děti

Žila jednou jedna vesnice v České republice, kde žila šťastná a spokojená rolnická rodina v malém domečku. Tato rodina byla zvyklá spoléhat se na své malé hospodářství, které jim zajistilo vše, co potřebovali k přežití.

Ale jednoho dne přišla hrozná nemoc zvaná Mor v selském šuplíku, která postihla obyvatele vesnice. Nemoc se rychle šířila a mnoho lidí onemocnělo a zemřelo během několika dnů.

Rolnická rodina se snažila co nejvíce chránit před touto nemocí. Často si mýtely ruce, vařili vodu a vyhýbali se kontaktu se zabřečenými lidmi. Ale navzdory jejich snahám nemoc přece jen pronikla do jejich domu a oni sami se nakazili.

Otec, matka a jejich tři děti se nakazili najednou. Byli příliš slabí na to, aby se mohli starat o své hospodářství nebo dokonce o sebe navzájem. Leželi v postelích, trpěli v tichosti a čekali, až na něj přijde smrt.

Uplynuly dny a nemoc se zdála oslabit jejich těla a myšlenky. Otec, který byl kdysi silný a zdravý muž, teď ležel bezmocný a slabý. Téměř se nemohl pohnout a dýchání se mu stalo náročným.

Matka, která byla srdcem a duší rodiny, se snažila o své děti pečovat co nejvíce, ale i ona se přelomila, aby přežila. Většinu svého času trávila ležením v posteli a modlením se za zázrak.

Jejich tři děti, dvě dívky a chlapec, byli také vážně nemocní. Jejich dříve jasná a hravá tváře byly teď bledé a životu zbavené. Téměř nepromluvili nebo nesnědli a většinu času strávili spánkem.

Když se nemoc rozšířila jejich malým domem, vesničané zůstávali bezmocně stát na dálku. Báli se vstoupit do domu, neboť by mohli onemocnět sami. Ale jednoho dne se jedna mladá dívka z vesnice rozhodla převzít iniciativu.

Každý den navštěvovala rodinu, starala se o jejich potřeby a vozila jim jídlo a vodu. Zpívala dětem, četla jim příběhy a poslouchala jejich sny. Dokonce zůstávala vzhůru celou noc, aby se starala o rodinu, navzdory riziku nákazy.

Dny se měnily na týdny a péče této mladé dívky rodině přinesla útěchu a naději. Rodina se pomalu, ale jistě zotavovala z nemoci. Jejich zdraví, které se dříve zdálo mimo dosah, se zlepšovalo.

Otec získal svou sílu a konečně se mohl z postele vstát. Matka, nyní odpočinutá a načerpaná energií, opět převzala vedení domácnosti. A jejich tři děti, opět začaly hrát a smát se, aby nahradili ztracený čas.

Rodina byla nakonec zbavena moru. Jejich zotavení vděčilo mladé dívce za její soucit a péči. Riskovala svůj život za jejich a oni si jí nikdy nezapomenou.

Od té doby vesničané viděli mladou dívku jiným způsobem. Nebyla již jen malou dívkou, ale hrdinkou, ochránkyní poslanou, aby zachránila rodinu z drápů moru. Její odvaha a láska zachránila rodinu a inspirovala komunitu.

A tak, milí čtenáři, pamatujte si příběh Mor v selském šuplíku, příběh naděje, lásky a síly lidského soucitu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka