Krátké české pohádky před spaním pro děti

Zlatý prsten Andvárův (Andvare’s Golden Ring)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna země plná kouzelných bytostí a neobyčejných příběhů. Mezi těmito příběhy byl i ten o Zlatém prstenu Andvárův, který se říkalo, že má neuvěřitelnou moc. Tato pohádka vypráví příběh mladého muže, který se vydal na nebezpečnou cestu, aby získal tento klenot. Bude jeho odvaha a výdrž dostatečná, aby přemohl všechny překážky a dosáhl cíle? Připravte se na dobrodružství a následujte nás do světa, kde se znovu setkáte s kouzelnými bytostmi, magickými předměty a nesmírným dobrodružstvím v pohádce o Zlatém prstenu Andvárův.
Hlava 1: Andvárův Zlatý Prsten – Úvod

Andvárův Zlatý Prsten je klíčovým prvkem v mnoha pohádkách a legendách v různých kulturách. Tato pohádka se zaměřuje na příběh Andvára, trpaslíka, který vlastnil záhadný zlatý prsten. V této pohádce se dozvíte, jak prsten Andvára změnil osud mnoha lidí a jaký byl konec Andvára.

Hlava 2: Andvár – Trpaslík s Zlatým Prstenem

Andvár byl trpaslík, který žil skrytý v horách. Byl to mistr kovář, který uměl vytvářet nádherné kousky. Jeho největší poklad byl však zlatý prsten, který dokázal přeměnit kov v zlato. Andvár se nechal slyšet přes celou zemi až nakonec přišel k němu král, který si přál udělat ze svého trůnu Zlatý trůn. Andvár mu vyrobil krásný zlatý trůn, ale jen pod podmínkou, že ho nechá žít v klidu. Král nesplnil svůj slib a Andvár utekl s prstenem do hor.

Hlava 3: Změna Osudu

Andvár si uvědomil sílu svého prstenu a stal se z něj bezohledný zloděj, který kradl zlaté předměty všude po okolí. Tento čin měl však katastrofální důsledky, které Andvár nechtěl. Prsten se stal zdrojem konfliktu a závisti a lidé byli ochotni se kvůli němu zabíjet. Andvár poznal, že jeho prsten přináší jen utrpení a rozhodl se ho zničit.

Hlava 4: Zničení Prstenu

Andvár se vydal do řeky, kde chtěl prsten hodit. Avšak Loki, bůh lsti a chaosu, Andvára sledoval a chtěl prsten pro sebe. Podvodem se mu podařilo Andvára přesvědčit, aby mu dal prsten. Andvár nevěděl, že Loki jinak než podvodem nezískává nic. Loki prsten získal a pokusil se ho použít. Avšak prsten mu přinesl pouze zkázu a Loki byl trestán bohy. Prsten byl navrácen Andvárovi, který ho tentokrát skutečně hodil do řeky.

Hlava 5: Konec Andvára

Andvár si uvědomil, že jeho chování bylo špatné a rozhodl se ho napravit. Přemýšlel o svém životě a chtěl se vyměnit s běžným člověkem. Tak se stalo a Andvár se stal plnohodnotným člověkem, žijícím život bez zlatých prstenů a bez závisti. Každý, kdo se potkal s Andvárem, popisoval mu jako moudrého a dobrosrdečného muže, který se neustále snažil pomoci druhým.

Hlava 6: Závěr

Andvárův Zlatý Prsten představuje sílu a vliv, jaký mohou mít materiální věci na lidi. Pohádka ukazuje, jak může chamtivost a závist vést ke zkáze a jak důležité je mít správné priority v životě. Andvár se naučil hodnotit lidi a věci podle toho, co skutečně mají, a ne podle toho, co si o nich myslíme. Příběh Andvára nás nutí zamyslet se nad našimi cíli a zvážit, zda opravdu stojí za to obětovat všechno pro zlatý prsten.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Andvár’s Golden Ring is a key element in many fairy tales and legends in different cultures. This fairy tale focuses on the story of Andvár, a dwarf who owned a mysterious golden ring. In this tale, you will learn how Andvár’s ring changed the fate of many people and what eventually happened to Andvár.

Andvár was a dwarf who lived hidden in the mountains. He was a master blacksmith who could create beautiful pieces. However, his greatest treasure was the golden ring, which could turn metal into gold. Andvár made himself heard throughout the land until finally the king came to him, wanting to make his throne a Golden Throne. Andvár made him a beautiful golden throne, but only on the condition that he let him live in peace. The king did not fulfill his promise, and Andvár fled with the ring into the mountains.

Andvár realized the power of his ring, and he became a ruthless thief who stole gold objects everywhere. However, this act had catastrophic consequences that Andvár did not want. The ring became a source of conflict and envy, and people were willing to kill for it. Andvár realized that his ring only brought suffering and decided to destroy it.

Andvár went to the river where he wanted to throw the ring. However, Loki, the god of deception and chaos, followed Andvár and wanted the ring for himself. By deception, he managed to persuade Andvár to give him the ring. Andvár did not know that Loki doesn’t get anything without deception. Loki got the ring and tried to use it, but the ring only brought him destruction, and Loki was punished by the gods. The ring was returned to Andvár, who this time actually threw it into the river.

Andvár realized that his behavior was wrong and decided to make amends. He thought about his life and wanted to exchange it with an ordinary man. This happened, and Andvár became a full-fledged human, living a life without gold rings and envy. Everyone who met Andvár described him as a wise and kind man who constantly tried to help others.

Andvár’s Golden Ring represents the power and influence that material things can have on people. The fairy tale shows how greed and envy can lead to ruin and how important it is to have the right priorities in life. Andvár learned to value people and things based on what they really have, not what we think of them. Andvár’s story forces us to reflect on our goals and consider whether sacrificing everything for a golden ring is really worth it.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka