Krátké české pohádky před spaním pro děti

Prokletí tetičky Rachel

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jedna stará tetička, která se jmenuvala Rachel. Žila v hlubokém lesíku, kde měla malou chaloupku. Okolní lidé ji však nechtěli mít blízko kvůli její nevrlé povaze. Jednoho dne však Rachel prohodila kletbu a ta se na ni sama vrátila. Začala se změňovat a v jejím okolí se děly divné věci. Tím začalo neuvěřitelné dobrodružství, které bylo pojmenováno „Prokletí tetičky Rachel“.
Once upon a time in a small village in the Czech Republic, there lived a kind aunt named Rachel. She was known throughout the village as a generous and caring woman who always went out of her way to help those in need. Unfortunately, her caring nature would soon lead her into a life of misery and despair.

H2 – Rachel’s Kindness

Rachel lived alone in a small cottage on the outskirts of the village. Every day, she would wake up early and start her day by gathering fruits and vegetables from her garden. She would then walk around the village, distributing her bounty to anyone who needed it. Her acts of kindness did not go unnoticed, and soon people from all over the village would come to her for help.

H2 – The Curse

One day, as Rachel was walking around the village, she stumbled upon an old woman sitting alone by the river. Seeing that the old woman looked weak and alone, Rachel approached her and offered her some food and water. The old woman refused the food and instead cursed Rachel, saying that all her kindness would be repaid with misery and sorrow.

Rachel laughed off the old woman’s curse, thinking that it was just the ramblings of a crazy old lady. However, soon after, strange things started happening to her. Her crops began to fail, and she started to lose her sight and her hearing.

H2 – The Quest

As her health deteriorated, Rachel realized that she needed to find a way to lift the curse that had been put on her. She consulted with the village elders, who advised her to seek out the wise woman who lived in the forest at the edge of the village.

Rachel set out on her quest, determined to lift the curse that had befallen her. She walked for days through the forest, enduring rain and cold until she finally found the wise woman’s cabin.

H2 – The Wise Woman

The wise woman was an old crone who lived in a small cabin deep in the forest. She was known throughout the region for her wisdom and knowledge of the magical arts. Rachel begged the wise woman to help her lift the curse that had been put on her.

The wise woman agreed to help Rachel, but only if she could complete three impossible tasks. Rachel agreed to the tasks, desperate to lift the curse that had befallen her.

H3 – The First Task

The wise woman’s first task was to find a needle in a haystack. Rachel scoffed at the task, thinking it would be impossible. However, she remembered her mother’s trick of spreading the haystack out on the ground and carefully combing through it until she found what she was looking for. She completed the task and returned to the wise woman’s cabin.

H3 – The Second Task

The wise woman’s second task was to bring her a silver spoon from the castle of the wicked queen who ruled over the neighboring kingdom. Rachel knew that it would be dangerous to venture into the wicked queen’s territory, but she was determined to complete the task.

She disguised herself as a servant and snuck into the castle. She searched high and low for the silver spoon and finally found it in the queen’s chambers. She stole the spoon and hurried back to the wise woman’s cabin.

H3 – The Third Task

The wise woman’s third and final task was the most difficult of all. Rachel was to find a pure-hearted person who was willing to sacrifice themselves for Rachel. Rachel knew that it would be impossible to find such a person in the wicked world, but she did not give up.

She searched the entire village, from the smallest child to the oldest man, but no one was willing to sacrifice their life for her. Just when all hope seemed lost, a young girl stepped forward and offered to give her life for Rachel. She had heard of Rachel’s plight and knew that she was the only one who could save her.

H2 – The Curse is Lifted

With the help of the wise woman and the sacrifice of the young girl, Rachel was finally able to lift the curse that had befallen her. She returned to the village, filled with gratitude and determined to live the rest of her life helping others.

H2 – The Lesson

The story of Rachel’s curse teaches us the importance of compassion and kindness towards others. It reminds us that our actions have consequences, and that sometimes the things we do can have a lasting impact on our lives.

In the end, Rachel’s curse was lifted, but it was not without sacrifice and hardship. It is up to all of us to be kind and compassionate towards others, and to always strive to lift each other up, even in times of hardship and despair.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

V malé vesničce v České republice žila hodná teta Rachel, která byla známa v celé vesnici jako štědrá a starostlivá žena, která vždy pomáhala těm, kteří potřebovali pomoc. Bohužel, její pečující povaha ji brzy dovedla do života utrpení a zoufalství.

Rachel žila sama v malé chatě na okraji vesnice. Každý den se probudila brzy ráno a začala svůj den tím, že sbírala ovoce a zeleninu ze své zahrady. Poté se procházela po vesnici a rozdávala své bohatství každému, kdo to potřeboval. Její činy laskavosti nezůstaly nevšímány a brzy se lidé z celé vesnice dostali k ní o pomoc.

Jednoho dne, když Rachel procházela vesnicí, narazila na starou ženu sedící samotně u řeky. Viděla, že stará žena vypadá slabě a osaměle, tak jí přistoupila a nabídla jí jídlo a vodu. Stará žena odmítla jídlo a místo toho na Rachel vrhla kletbu, že všechnu její laskavost budou následovat utrpení a žal.

Rachel kletbu staré ženy vysmála, myslíc si, že to byly jen prázdné řeči šílené stařeny. Nicméně, brzy poté se začaly dít divné věci. Její úroda začala selhávat a začala ztrácet zrak a sluch.

Když se její zdraví zhoršovalo, uvědomila si Rachel, že musí najít způsob, jak odstranit kletbu, která ji postihla. Poradila se s vesnickými staršími, kteří ji navrhli, aby vyhledala moudrou ženu, která žila v lese na okraji vesnice.

Rachel se vydala na svou cestu, rozhodnuta odstranit kletbu, která ji postihla. Prošla se dnem po dni lesem, snášela déšť a studené počasí, dokud konečně nenašla kabinu moudré ženy.

Moudrá žena byla stará vědma, která žila v malé chatě hluboko v lese. Byla známa v celém regionu svou moudrostí a znalostí magických umění. Rachel prosila moudrou ženu, aby jí pomohla odstranit kletbu, která ji postihla.

Moudrá žena souhlasila, ale pouze za podmínky, že dokončí tři nemožné úkoly. Rachel souhlasila s úkoly, zoufale usilující odstranit kletbu, která ji postihla.

Prvním úkolem moudré ženy bylo najít jehlu v kupce sena. Rachel se zasmála úkolu, myslíce si, že to bude nemožné. Nicméně si vzpomněla na trik své matky, která rozprostřela seno na zem a pečlivě je pročeše, dokud nenašla to, co hledala. Úkol dokončila a vrátila se do kabiny moudré ženy.

Druhým úkolem moudré ženy bylo přinést jí stříbrnou lžičku z hradu zlé královny, která vládla sousedícímu království. Rachel věděla, že bude nebezpečné vstoupit na území zlé královny, ale rozhodla se dokončit úkol.

Převlékla se za služku a pronikla do hradu. Hledala vysoko a nízko stříbrnou lžičku a nakonec ji našla v královniných komnatách. Ukradla lžičku a pospíchala zpět do kabin moudré ženy.

Třetím a posledním úkolem moudré ženy bylo nejtěžší ze všech. Rachel měla najít člověka s čistým srdcem, který by byl ochoten obětovat se za ni. Rachel věděla, že bude nemožné najít takovou osobu v špatném světě, ale nevzdala to.

Prohledala celou vesnici, od nejmenšího dítěte po nejstaršího muže, ale nikdo nebyl ochoten obětovat svůj život za ni. Právě když se zdálo, že všech nadějí je konec, přišla mladá dívka a nabídla se obětovat svůj život za Rachel. Slyšela o Rachelině nouzi a věděla, že je jediná, která ji může zachránit.

S pomocí moudré ženy a oběti mladé dívky byla Rachel konečně schopna odstranit kletbu, která ji postihla. Vrátila se do vesnice plná vděčnosti a rozhodnuta prožít zbytek svého života pomáhající druhým.

Příběh Racheliny kletby nás učí důležitost soucitu a laskavosti vůči druhým. Připomíná nám, že naše činy mají důsledky a že někdy věci, které děláme, mohou mít trvalý dopad na naše životy.

Nakonec byla Rachelina kletba odstraněna, ale ne bez oběti a obtíží. Je na nás všech, abychom byli laskaví a soucitní vůči ostatním a vždy se snažili vzájemně se podporovat, i v dobách utrpení a zoufalství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka