Krátké české pohádky před spaním pro děti

Přišel domů s klíny na opici: Česká pohádka pro dobrý spánek

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna vesnice, kde žil chudý hrnčíř, jmenující se Jan. Den co den tvrdě pracoval, aby uživil svou rodinu. Jednoho dne se mu však stalo něco, co změnilo jeho život navždy. Přišel domů s klíny na opici. Co to znamená a jak se tato událost projevila, se dozvíte v naší české pohádce pro dobrý spánek – Přišel domů s klíny na opici.
Once upon a time, in a small village in the heart of the Czech Republic, there lived a young man named Jan. Jan was known throughout the village for his kind heart and adventurous spirit, but he always seemed to get himself into trouble with his boundless energy and enthusiasm.

One day, while out on a walk in the nearby forest, Jan stumbled upon a group of mischievous monkeys. They taunted him relentlessly, and soon he found himself chasing after them in a game of cat and mouse.

As the sun began to set, Jan realized that he had lost track of time, and started to make his way back home. But as he walked, he noticed that he had a strange feeling in his pocket. When he reached into his pocket, he found that he had a small key attached to his belt loop – a key that he had never seen before.

Jan was puzzled by the key, and he wondered where it had come from. As he pondered the mystery, he heard a voice calling out to him from the trees.

„Psst, Jan, over here!“ the voice called.

Jan looked around nervously, but he couldn’t see anyone.

„Who are you?“ he asked.

„I am the monkey who stole your key,“ the voice replied. „And now I want to help you unlock the secrets of the forest.“

Jan was surprised by the monkey’s offer, but he was also intrigued by the idea of exploring the forest further.

„Okay, I’ll follow you,“ he said.

The monkey led Jan deep into the heart of the forest, through winding paths that Jan had never seen before. As they walked, Jan noticed that the animals in the forest were all behaving differently than they did during the day. The birds were silent, and the squirrels were sleeping in their nests. He had the feeling that the forest was hiding something – something mysterious and magical.

Finally, after what seemed like hours of walking, the monkey led Jan to a clearing in the forest. In the center of the clearing stood a giant oak tree with a door built into the trunk.

„We’ve arrived,“ the monkey said, grinning mischievously.

Jan was startled. He had never seen a door in a tree before, and he wondered what could be inside.

„Open the door,“ the monkey said. „Use the key.“

Jan fumbled with the key, trying to figure out which way to turn it. Finally, he found the right combination, and the door swung open.

Inside, Jan found a room filled with treasures beyond his wildest dreams – gold coins, jewels, and precious artifacts of every kind. But in the corner of the room, seated on a throne, was an old woman with a severe expression on her face.

„Who are you?“ Jan asked.

„I am the Queen of the Forest,“ the old woman replied. „And you have trespassed on my domain.“

Jan was frightened. He didn’t mean to disturb anyone, he just wanted to see what was behind the door. He tried to explain himself, but the Queen was not interested in his explanations.

„You have one chance to redeem yourself,“ she said sternly. „If you can complete the task that I will set for you, I will let you leave with your life. But if you fail, you will never leave this place alive.“

Jan was terrified, but he knew that he had no other choice. He nodded his head obediently, and the Queen handed him a small box.

„Inside this box,“ she said, „you will find a key with a broken tooth. Your task is to find the monkey who stole your key from earlier, and exchange your key for this one. If you succeed, you will be free to go. But if you fail, you will suffer the consequences.“

Jan took the box and left the Queen’s room. He made his way back through the winding paths of the forest, following the monkey’s trail. After some time, he finally spotted the monkey, and ran towards him.

„Monkey!“ he shouted. „I have a proposition for you. I will trade you this box for the key you stole from me earlier.“

The monkey cackled, and handed Jan the key with the broken tooth.

„You are a fool,“ the monkey said. „This key is worthless.“

Jan opened the box and saw that the Queen had played a trick on him – there was no key inside, only a note that read „You have passed the test. You have shown courage and resourcefulness in the face of danger. You may now return home, with the knowledge that you are a true hero.“

Jan felt a surge of pride and relief wash over him. He had passed the test, and he had done it with his own wits and determination.

He made his way back home to the village, where he fell into a deep and peaceful sleep, his mind filled with images of the mysterious forest and the treasures that lay within. And although he never returned to the forest again, he knew that he had learned something important – that sometimes, the greatest treasure of all is the knowledge that you have what it takes to face any challenge that comes your way.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Jednou žil v malé vesnici uprostřed České republiky mladý muž jménem Jan. Jan byl znám po celé vesnici pro své dobré srdce a dobrodružný duch, ale vždy se dostával do potíží díky své nekonečné energii a nadšení.

Jednoho dne, když byl na procházce v nedalekém lese, narazil Jan na skupinu zlobivých opic. Ty ho neustále škádrovaly a on se brzy ocitl v hře na kočku a myš.

Když se slunce začalo klánit k západu, Jan si uvědomil, že ztratil tračku času a začal se vracet domů. Při cestě si všiml, že má divný pocit v kapse. Když sáhl do kapsy, objevil malý klíč připevněný k jeho opasku – klíč, který nikdy předtím neviděl.

Jan byl zmatený a divil se, odkud se klíč vzal. Když přemýšlel nad tajemstvím, slyšel hlas volající ho z lesa.

„Psst, Jan, tady!“ volal hlas.

Jan se nervózně rozhlédl, ale nikoho neviděl.

„Kdo jsi?“ zeptal se.

„Já jsem opice, která ti ukradla tvůj klíč,“ odpověděl hlas. „A teď ti chci pomoci odemknout tajemství lesa.“

Jan byl překvapen opicinou nabídkou, ale také byl zvědavý na myšlenku dále zkoumat les.

„Dobře, půjdu za tebou,“ řekl.

Opice Jana vedla hluboko do srdce lesa, po klikatých cestách, které nikdy předtím neviděl. Jak šli, Jan si všiml, že zvířata v lese se v noci chovají jinak než ve dne. Ptáci mlčeli a veverky spaly ve svých hnízdech. Měl pocit, že les něco skrývá – něco tajemného a magického.

Nakonec, po dlouhé procházce, opice Jana dovedla na jasno v lese. V centru jasna stál obrovský dub se dveřmi vytesanými do kmenu.

„Jsme tady,“ usmívala se opice škodolibě.

Jan byl překvapen. Nikdy předtím neviděl dveře v stromě a divil se, co se uvnitř nachází.

„Otevři dveře,“ řekla opice. „Použij klíč.“

Jan se snažil s klíčem pořádně zamotat, aby zjistil správný směr. Nakonec najednou klíč zatočil a dveře se otevřely.

Uvnitř Jan našel místnost plnou pokladů za jeho nejdivočejší sny – zlaté mince, drahokamy a vzácné artefakty každého druhu. Ale v rohu místnosti, sedící na trůnu, byla stará žena s přísným výrazem na tváři.

„Kdo jsi?“ zeptal se Jan.

„Jsem královna lesa,“ odpověděla stará žena. „A ty jsi porušil mou oblast.“

Jan byl vyděšen. Nechtěl nikoho rušit, jen chtěl vidět, co se skrývá za dveřmi. Snažil se s ní vysvětlit, ale královna nebyla o jeho vysvětlení zrovna zainteresovaná.

„Máš jednu šanci se napravit,“ řekla přísně. „Pokud dokážeš splnit úkol, který pro tebe stanovím, pustím tě a budeš mít svůj život. Ale pokud selžeš, utrpíš následky.“

Jan byl vyděšený, ale věděl, že nemá jinou možnost. Souhlasil a královna mu předala malou krabičku.

„Uvnitř této krabičky,“ řekla královna, „najdeš klíč s rozbitým zubem. Tvým úkolem je najít opici, která ti ukradla klíč dříve, a vyměnil tvojí klíč za tento. Pokud uspěješ, budeš volný. Pokud selžeš, utrpíš následky.“

Jan vzal krabičku a odešel z místnosti. Vydal se zpět po klikatých cestách lesa, následující stopy opice. Po nějaké době konečně spatřil opici a utíkal za ní.

„Opice!“ volal. „Mám pro tebe nabídku. Vyměním ti tuto krabičku za klíč, který jsi mi dříve ukradl.“

Opice se zasmála a podala Janovi klíč s rozbitým zubem.

„Jsi blázen,“ řekla opice. „Tenhle klíč je k ničemu.“

Jan otevřel krabici a viděl, že královna na něj hrála trik- uvnitř nebyl klíč, pouze poznámka s textem „Prošel jsi zkouškou. Prokázal jsi odvahu a obratnost v tváři nebezpečí. Můžeš se vrátit domů s vědomím, že jsi skutečný hrdina.“

Jan pocítil pocit hrdosti a úlevy. Prošel zkouškou a dokázal to svými vlastními chytrostmi a odhodláním.

Vrátil se domů do vesnice, kde padl do hlubokého a klidného spánku s myšlenkami na tajemný les a poklady, které v něm ležely. Ačkoli se už nikdy do lesa nevrátil, věděl, že se naučil něco důležitého – že někdy je největší poklad ze všeho vědomí, že máte na to čelit každé výzvě, která se vám předloží.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka