Krátké české pohádky před spaním pro děti

Břišník a smrtelný Nářek

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

„Byl jednou jeden kouzelný les, obklopený starodávnými horami a plný zázračných tvorů. V jeho středu stála obrovská lípa, pod níž se scházely lesní bytosti, aby si vyprávěly své příběhy. Mezi těmito tvory byl i malý skřítek Břišník. Byl to veselý a hravý skřítek, který se staral o druhy rostlin a zvířat žijících v lese. Jeho život se však změnil, když se potkal s smrtelným Nářkem, nezvyklým poutníkem, který si nesl velkou tajemství. A tak začíná naše pohádka o nečekaném setkání Břišníka a smrtelného Nářku.“
Once upon a time in a small Czech village, there lived a young girl named Anna. She was known for her intelligence and beauty, and everyone in the village loved her. However, Anna had a secret that no one knew about – she was cursed with a rare disease known as „Břišník a smrtelný Nářek“.

„H2 – Curse of Břišník a smrtelný Nářek“

Břišník a smrtelný Nářek was a curse that affected only the women in Anna’s family. The curse caused immense pain and discomfort in the stomach, leading to a slow and painful death. No one knew where the curse came from, but it had been passed down from generation to generation in Anna’s family.

Anna’s mother had also suffered from the curse, and she had died a painful death. Anna knew that her time was limited and that she would suffer the same fate as her mother, but she refused to give up. She was determined to find a way to break the curse and save herself and her family.

„H3 – The Strange Man“

One day, as Anna was walking through the forest, she came across a strange man. He was dressed in a long coat and had a hood over his head. Anna was wary of him at first, but the man spoke to her in a soft and comforting voice. He told her that he knew of the curse that had been placed on her family and that he could help her break it.

Anna was skeptical at first, but the man had a certain aura about him that made her believe that he was telling the truth. He gave her a small pouch of herbs and told her to drink it every day for a week. He warned her that the herbs would taste bitter and that they would make her feel sick, but she had to persevere.

„H3 – The Quest for the Cure“

Anna took the herbs home and began to drink them every day. They tasted awful and made her feel ill, but she persisted. After a week, the pain in her stomach began to subside, and she felt stronger than ever before. She went back to the forest to find the strange man and thank him for his help.

However, when she got there, the man was nowhere to be found. She searched the forest but could not find a trace of him. Anna realized that the man was not an ordinary man but a supernatural being that had come to her aid.

„H3 – A Life Free of Pain“

Anna was overjoyed that she had found a way to break the curse. She continued to drink the herbs every day, and her stomach pain disappeared completely. She went on to live a long and healthy life, free from the curse that had plagued her family for generations.

The people in the village were amazed and grateful for Anna’s incredible recovery. They saw her as a symbol of hope and strength, and many people came to her for advice and guidance.

„H2 – The Legacy of Anna“

Anna went on to live a full and happy life, and she passed on the knowledge of the herb mixture to her children and grandchildren. Her family was no longer cursed with Břišník a smrtelný Nářek, and they lived healthy and happy lives.

Anna’s story became a legend in the village, and people would retell it to their children for generations to come. Her legacy lived on, and her spirit continued to inspire and guide the people in the village.

In the end, Anna’s bravery and determination had broken the curse and brought hope to her village. Her story is a testament to the power of the human spirit and the ability to overcome even the most challenging obstacles.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Jednou žila v malé české vesnici dívka jménem Anna. Byla známá svou inteligencí a krásou a všichni ji milovali. Měla však tajemství, o kterém nikdo nevěděl – byla prokletá vzácnou chorobou známou jako „Břišník a smrtelný Nářek“.

Břišník a smrtelný Nářek byla kletba, která postihla pouze ženy v Annině rodině. Kletba způsobovala obrovskou bolest a nepohodlí v břiše vedoucí k pomalé a bolestivé smrti. Nikdo nevěděl, odkud kletba pocházela, ale byla předávána z generace na generaci v rodině Anny.

Matka Anny také trpěla kletbou a zemřela bolestivou smrtí. Anna věděla, že její čas je omezen a že bude trpět stejným osudem jako její matka, ale odmítla to přijmout. Byla rozhodnuta najít způsob, jak kletbu zlomit a zachránit sebe a svou rodinu.

Jednoho dne, když Anna procházela lesem, narazila na zvláštního muže. Byl oblečen v dlouhém plášti a měl na hlavě kapuci. Anna na něj byla zpočátku opatrná, ale muž s ní mluvil jemným a utěšujícím hlasem. Řekl jí, že ví o kletbě, která byla vložena na její rodinu, a že jí může pomoci ji zlomit.

Anna byla zpočátku skeptická, ale muž měl určitou auru, která jí dala důvod věřit, že mluví pravdu. Dal jí malý pytlík bylin a řekl jí, aby ho pila každý den po dobu týdne. Varoval ji, že byliny budou hořké na chuť a že se bude cítit nemocná, ale musí vytrvat.

Anna si odnesla byliny domů a začala je každý den pít. Chutnaly hrozně a cítila se nemocná, ale vytrvala. Po týdnu začala bolest v břiše ustupovat a cítila se silnější než kdy jindy. Vydala se zpět do lesa, aby našla zvláštního muže a poděkovala mu za jeho pomoc.

Když tam však dorazila, muže nikde nenalezla. Prohledala les, ale nenašla po něm ani stopy. Anna si uvědomila, že muž nebyl obyčejný muž, ale nadpřirozená bytost, která jí pomohla.

Anna byla nadšená, že našla způsob, jak kletbu zlomit. Pokračovala každý den v pití bylin a bolest v břiše úplně zmizela. Žila dlouhý a zdravý život, bez kletby, která sužovala její rodinu po generace.

Lidé v vesnici byli udiveni a vděčni za neuvěřitelné zotavení Anny. Viděli ji jako symbol naděje a síly a mnoho lidí se k ní obracelo o radu a vedení.

Anna pokračovala v plném a šťastném životě a předala znalosti o směsi bylin svým dětem a vnoučatům. Její rodina již nebyla prokleta Břišníkem a smrtelným Nářekem a žili zdravý a šťastný život.

Příběh Anny se stal v legendou ve vesnici a lidé ho předávali svým dětem generacemi. Její odkaz přežil a její duch nadále inspiroval a vedl lidi ve vesnici.

V závěru Anna svou statečností a odhodláním zlomila kletbu a přinesla naději své vesnici. Její příběh je důkazem síly lidského ducha a schopnosti překonat i ty nejtěžší překážky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka