Krátké české pohádky před spaním pro děti

Bree a jeho podivné putování

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jedna dívka jménem Bree, která si už dlouho přála, aby se jí konečně splnil sen a mohla vyrazit na své podivné putování. Její život byl plný rutiny a povinností, a tak se Bree těšila na dobrodružství a nová místa, která by mohla objevit. Jednoho dne se její sen konečně stal skutečností a Bree vyrazila na svoji cestu plnou naděje a očekávání. Co ji čekalo na této neuvěřitelné jízdě, se ale ukázalo být mnohem více, než si dokázala kdy představit.
Once upon a time, in a small Czech village, there lived a young boy named Bree. Bree was a curious and adventurous boy, always looking for new experiences and adventures. One day, he decided to go on a journey to explore the world beyond his tiny village. He packed his bag with food and water and set off on his adventure.

H2: Bree’s Journey Begins

Bree’s journey began on a bright and sunny day. He walked through the countryside, marveling at the beauty of nature around him. He saw fields of golden wheat, forests of tall trees, and a crystal clear river flowing gently. As the day went on, Bree grew thirsty and tired. He saw a small cottage and decided to knock on the door to ask for a drink of water.

H3: Bree Meets a Witch

To his surprise, an old witch answered the door. Her long, crooked nose and pointed hat made Bree a bit scared, but he asked politely for a drink of water. The witch agreed, but only if Bree would do her a favor. She asked him to deliver a magical potion to a distant village.

H3: Bree’s Unusual Delivery

Bree was hesitant, but he wanted to prove himself as a brave adventurer. He took the potion and set off on his journey. Along the way, he met many strange characters and encountered many challenges, but he persevered. Finally, he reached the distant village and delivered the potion.

H2: The Return Home

With the potion delivered, Bree started his journey home. However, he soon realized that the potion had a strange effect on him. He began to shrink in size until he was no bigger than a mouse!

H3: Bree and the Mouse King

As a small mouse, Bree continued his journey home, but he soon came across a kingdom ruled by a fierce Mouse King. The Mouse King was cruel and selfish, causing great misery to the mice in his kingdom. Bree knew he had to do something to help the mice, so he challenged the Mouse King to a duel. With his wits and bravery, Bree defeated the Mouse King, and the mice celebrated their new freedom.

H2: Bree’s Final Challenge

Recovered from his adventure, Bree finally made it back to his village, but he had one final challenge to overcome. He had become famous for his daring deeds and had many stories to tell, but no one believed him. His friends and family mocked him, saying that he had made up his tales, that they were just fairy tales.

H3: Bree’s Triumph

Determined to prove himself, Bree decided to write down his stories and share them with the world. He became a famous writer, and his stories inspired generations of adventurers and dreamers. Bree’s journey may have ended, but his legacy lived on.

In the end, Bree’s podivné putování taught him many lessons about perseverance, bravery, and creativity. By overcoming the challenges he faced, he became a hero and inspired others to pursue their own journeys with courage and determination.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Dlouho, dlouho předtím, než žil kdokoli z nás, žil na malé české vesničce mladý chlapec jménem Bree. Bree byl zvědavý a dobrodružný kluk, vždy hledající nové zážitky a dobrodružství. Jednoho dne se rozhodl vydat na cestu, aby prozkoumal svět za hranicemi své vesnice. Nabalil si batoh s jídlem a vodou a vydal se na své dobrodružství.

Jeho cesta začala na jasný a slunečný den. Procházel venkovem a obdivoval krásu přírody kolem sebe. Viděl pole zlaté pšenice, lesy vysokých stromů a křišťálově čistou řeku, která klidně tekla. Jak ubíhal den, Bree se stal žíznivým a unaveným. Uviděl malý domek a rozhodl se zaklepat na dveře a poprosit o pití vody.

K jeho překvapení mu otevřela dveře stará čarodějnice. Její dlouhý křivý nos a špičatý klobouk Breeho trochu děsily, ale zdvořile ji požádal o pití vody. Čarodějnice souhlasila, ale jen pod podmínkou, že Bree jí udělá laskavost. Požádala ho, aby doručil kouzelný lektvar do vzdálené vesnice.

Bree byl nejistý, ale chtěl dokázat, že je odvážným dobrodruhem. Vzal lektvar a vydal se na svou cestu. Po cestě potkal mnoho divných postav a narazil na mnoho překážek, ale nevzdal se. Nakonec dorazil do vzdálené vesnice a doručil lektvar.

Po doručení lektvaru Bree začal svou cestu domů. Brzy však zjistil, že lektvar má na něj zvláštní účinek. Začal se zmenšovat až byl menší než myš!

Jako malá myš Bree pokračoval v cestě domů, ale brzy narazil na království řízené krutým Myší králem. Myší král byl zlý a sobecký, způsoboval velké utrpení myším v jeho království. Bree věděl, že musí něco udělat, aby myši pomohl, a proto Myšímu králi vyzval na souboj. S jeho odvahou a bystrostí Bree Myšího krále porazil, a myši oslavovaly své nové svobody.

Po této dobrodružné cestě Bree konečně přišel domů, ale před sebou měl ještě jednu výzvu. Stal se slavným pro své odvážné činy a měl mnoho příběhů k vyprávění, ale nikdo mu nevěřil. Jeho přátelé a rodina se mu posmívali, říkali, že si příběhy vymyslel, že jsou jen pohádky.

Rozhodnut dokázat svou pravdu, Bree se rozhodl své příběhy napsat a sdílet je se světem. Stal se slavným spisovatelem a jeho příběhy inspirovaly generace dobrodruhů a snílků. Breeho putování sice skončilo, ale jeho odkaz žil dál.

Bree se během svého dobrodružství naučil mnoho lekcí o odhodlání, odvaze a kreativitě. Překonáním překážek se stal hrdinou a inspiroval ostatní, aby pronásledovali své vlastní cesty s kuráží a odhodláním.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka