Krátké české pohádky před spaním pro děti

Dvě královny sestry led a oheň dobrá a zlá pohádka

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna pohádka o dvou královnách, sestrách, které vládly sousedícím královstvím. Na každé straně řeky žila jedna z královen, ale dokázaly spolupracovat a udržovat mír mezi sebou a svými zeměmi. Avšak jednoho dne se na obzoru objevil ohromný oheň, který hrozil zničit všechno nad břehem řeky. A tak začala jejich nevídaná cesta, když se začaly potýkat s dilematem, jak zachránit své království a jejich drahocenné poklady. Co se stane, když se do této cesty zapojí dobrá a zlá síla, to vám poví tato pohádka.
Once upon a time in a faraway land, there were two sister queens. They were both very beautiful and wise, but their personalities were vastly different.

H2: The Two Sister Queens

The older sister queen was named Katerina. She was known for her kindness and her ability to heal people with her magic. She was loved by her people, and they would often go to her for help.

The younger sister queen was named Eliska. She was known for her fiery temperament and her love for power. She was feared by her people, and they would often avoid her whenever possible.

Despite their differences, the two sisters ruled the land together. When their parents passed away, they inherited the throne, and they vowed to work together for the good of their kingdom.

H3: The Good and Evil Fires

One day, a great threat came to the land. A fearsome dragon had set the countryside ablaze with its fiery breath, burning villages and destroying everything in its path.

The two sisters knew they had to act fast to protect their people. They called upon their armies and prepared for battle, but they soon realized that their armies were no match for the dragon’s immense powers.

Desperate for a solution, the sisters turned to their magical powers. Katerina used her magic to conjure up a good fire, while Eliska used hers to bring forth an evil fire.

The good fire was warm and bright, the flames dancing merrily in the wind. Its light illuminated the faces of the people and gave them hope, warming their hearts and strengthening their resolve.

The evil fire, on the other hand, was dark and menacing, the flames burning with an intense heat. Its light cast a shadow over the people, filling their hearts with fear and despair.

The two fires waged war against each other, the good fire trying to extinguish the evil one while the evil fire tried to swallow the good one. The battle raged on for days, the armies of good and evil helping their respective fires.

H2: The Sisters‘ Decision

The two sisters watched the battle from afar, and they realized that their actions had caused more harm than good. The fire burned on, destroying everything in its path, and the people were caught in the middle of it all.

Katerina knew they had to put an end to the battle, but Eliska refused to listen. She was determined to defeat the good fire and claim victory over her sister.

Katerina then had a brilliant idea. She decided to use her magic to blend the two fires together, thinking that they could work together to defeat the dragon once and for all.

The two sisters performed their magic, and the good and evil fires merged into one. The new fire burned with both warmth and intensity, and it began to spread across the land.

The dragon, sensing the power of the newly merged fire, flew towards it, thinking it was a new adversary to defeat. But as it approached, the fire began to wrap itself around the dragon, swallowing it whole.

H3: The Aftermath

After the dragon was vanquished, the two sisters knew that they had done something good. They had learned that sometimes, working together and finding a middle ground is the best way to solve a problem.

The people of the land began to see Eliska in a different light. Her fiery temper was no longer seen as a flaw, but rather as a strength that could be harnessed for the good of the kingdom.

The two sisters continued to rule the land, but this time, they did it together. They worked hard to ensure that their people were safe and happy, and they used their magic to heal and protect whenever necessary.

And the good and evil fire continued to burn, a symbol of the fact that sometimes, even the most unlikely things can work together for a common goal.

Ponaučení z Dvě královny sestry led a oheň dobrá a zlá pohádka

Dávno dávno v daleké zemi žily dvě sestřenice královny. Obě byly velmi krásné a moudré, ale jejich osobnosti se lišily.

Starší sestřenice královna Katerina byla známá svou laskavostí a schopností léčit lidi pomocí její magie. Lidé ji milovali a často se k ní obraceli o pomoc.

Mladší sestřenice královna Eliska měla naopak bouřlivou povahu a touhu po moci. Lidé se jí báli a snažili se s ní vyhýbat.

Navzdory svým rozdílnostem, obě sestry společně vládly zemi. Když jejich rodiče zemřeli, zdědily trůn a slíbily pracovat společně pro dobro svého království.

Jednoho dne přišla velká hrozba do země. Strašný drak zapálil venkov svým ohnivým dechem, spaloval vesnice a ničil všechno na své cestě.

Dvě sestry věděly, že musí jednat rychle, aby chránily svůj lid. Zavolaly své armády a připravily se na boj, ale brzy zjistily, že jejich armády nejsou proti obrovskému drakovi nic.

Kvůli zoufalství se sestry obrátily na své kouzelnické síly. Katerina použila svou magii k vytvoření dobrého ohně, zatímco Eliska použila svou k magickému vytvoření zlého ohně.

Dobrý oheň byl teplý a světlý, plameny veselě tančily ve větru a jeho světlo osvětlovalo tváře lidí, dávalo jim naději, hřálo jejich srdce a posilovalo jejich rozhodnutí.

Zlý oheň na druhé straně byl tmavý a hrůzostrašný, plameny hořely s intenzivním teplem. Jeho světlo vrhlo stín na lidi a naplnilo je strachem a zoufalstvím.

Dva ohně válčili proti sobě, dobrý oheň se snažil uhasit zlý ohně, zatímco ten zlý se snažil pohltit ten dobrý. Bitva pokračovala po několik dnů, armády dobra a zla pomáhaly svým ohněm.

Obě sestry sledovaly bitvu z dálky a uvědomily si, že svým jednáním způsobily více škody než užitku. Oheň se dál šířil, ničil všechno na své cestě a lidé byli uprostřed toho všeho.

Katerina věděla, že musí bitvu ukončit, ale Eliska odmítla poslechnout. Byla rozhodnuta porazit dobrý oheň a vyhrát nad svou sestrou.

Katerina pak měla úžasný nápad. Rozhodla se použít svou magii ke spojení dvou ohně dohromady, aby mohli společně porazit draka jednou provždy.

Obě sestry provedly svou magii a dobrý a zlý oheň se spojily v jeden. Nový oheň hořel s teplem a intenzitou a začal se šířit po celé zemi.

Drak cítil sílu nově spojeného ohně a letěl k němu, mylně si myslil, že našel nového protivníka, proti kterému ho ještě nezdolal. Ale když se k němu přiblížil, oheň se okamžitě kolem něj pootočil, pohltil ho a vzápětí ho drak vydechl na poslední chvíli.

Když byl drak poražen, obě sestry věděly, že udělaly něco dobrého a dobrodružství jim ukázalo, že někdy spolupráce a nalezení zlatého středu je nejlepším způsobem řešení problému. Lidé v zemi začali vidět Elisku v jiném světle, její bouřlivá povaha už nebyla vnímána jako nedostatek, ale jako síla, která může být využita pro dobro království.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka