Krátké české pohádky před spaním pro děti

Večeře kněze

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna kněžská večeře, která se konala v zámeckém paláci. Kromě kněze byli pozváni všichni důležití hosté z celého království. Všechno vypadalo dokonale, ale tajemná síla začala vlivem zlodějů ovlivňovat průběh této skvělé večeře. Jak bude kněz s pomocí svých přátel bojovat proti zlodušským silám a zachránit večeři a celé království? To je příběh Večeře kněze.
Once upon a time, in a small village in the Czech Republic, there was a priest named Jakub. He was known for his kind heart and generosity towards the poor villagers. Every year, on the night of St. Nicholas Day, he would invite the entire village to his house for a grand dinner called Večeře kněze.

H2: The Invitation

One year, as the villagers were preparing for the festivities, they noticed that they didn’t receive the customary invitation from the priest. Worried, they went to his house to inquire about the dinner. To their surprise, the priest was nowhere to be found, and his house was empty.

H3: The Search

The villagers searched everywhere for the priest, but he was nowhere to be found. They even checked the nearby woods and the river, but to no avail. Just as they were about to give up, they heard a faint sound coming from the priest’s house. It was music and laughter, the unmistakable sounds of a grand feast.

H3: The Discovery

The villagers rushed towards the house and found the doors wide open. As they entered, they were baffled by what they saw. The tables were set with the finest dishes, and there was an abundance of food and drinks. But there was no sign of the priest. Puzzled, they decided to sit down and enjoy the feast, hoping that the priest would show up soon.

H2: The Mysterious Host

As they were feasting, they heard the sound of footsteps coming from the upstairs. They assumed it was the priest, but to their surprise, it was a mysterious stranger. He was dressed in a fine suit and greeted the villagers warmly. The strangers introduced himself as St. Nicholas, the patron of the village.

H3: The Curious Encounter

The villagers were curious about the stranger and asked him about the priest’s whereabouts. St. Nicholas smiled and said that the priest had gone on a mission to help the poor. He had left the feast in the hands of the saint, who wanted to bless the villagers for their good deeds. The villagers were amazed and grateful for the unexpected gift.

H3: The Conclusion

The feast continued for hours, and the villagers enjoyed the food, drinks, and the company of the mysterious host. As the night drew to a close, St. Nicholas thanked the villagers for their kindness and generosity. He promised to return the next year for another Večeře kněze and bring even more blessings for the village.

H2: The Moral

And so, the villagers learned that sometimes, the most unexpected guests bring the greatest blessings. The priest’s absence had led to a mysterious encounter with St. Nicholas, and the villagers cherished the memory of that magical night forever. The Večeře kněze became an annual tradition, and the villagers continued to show kindness and generosity towards one another, knowing that their good deeds would be rewarded in unexpected ways.

Ponaučení z pohádky pro děti

Dávnou historií se v malé vesnici v České republice odehrála pohádka o knězi Jakubovi. Byl známý pro své dobré srdce a štědrost vůči chudým vesničanům. Každý rok v den sv. Mikuláše přijal celou vesnici k sobě domů na velkou večeři zvanou Večeře kněze.

Jednoho roku, kdy se vesničané připravovali na oslavu, zjistili, že nedostali tradiční pozvání od kněze. Začali se obávat a šli k jeho domu ptát se na večeři. K jejich překvapení nikde žádného kněze nenašli ani jeho dům nebyl obsazený.

Vesničané hledali kněze všude, ale nikde ho nenašli. Dokonce prohledali i okolní les a řeku, ale marně. Když už chtěli vzdát, uslyšeli slabý zvuk vycházející z kněžova domu. Byla to hudba a smích, nezaměnitelné zvuky velké hostiny.

Vesničané se rozeběhli k domu a našli otevřené dveře. Jakmile vstoupili, byli zmatení tím, co viděli. Stoly byly prostřené s nejlepšími jídly a nápoji. Ale nebyl tam žádný znak kněze. Nechápali to a rozhodli se sednout si a užít si hostinu, doufajíce, že kněz se brzy objeví.

Když jedli, slyšeli kroky z patra. Domnívali se, že to je kněz, ale k jejich překvapení byl to záhadný cizinec. Byl oblečený v kroji a pozdravil vesničany srdečně. Představil se jako sv. Mikuláš, patron vesnice.

Vesničané byli zvědaví a ptali se ho na knězovo místo pobytu. Sv. Mikuláš se usmál a řekl, že kněz odešel na pomoc chudým a nechal hostinu v rukou svatého, který chtěl požehnat vesničanům za jejich dobré skutky. Vesničané byli ohromeni a vděčni za nečekaný dar.

Hostina trvala hodiny a vesničané si užívali jídla, nápojů a společnosti záhadného hosta. Když se večer chýlil ke konci, sv. Mikuláš poděkoval vesničanům za jejich laskavost a štědrost. Slíbil, že se vrátí příští rok na další Večeři kněze a přinese ještě větší požehnání pro vesnici.

A tak vesničané pochopili, že někdy nejneočekávanější hosté přinášejí největší požehnání. Nepřítomnost kněze vedla k záhadnému setkání se sv. Mikulášem a vesničané si vzpomínali na tu kouzelnou noc navždy. Večeře kněze se stala každoroční tradicí a vesničané pokračovali v projevování laskavosti a štědrosti, vědouce, že jejich dobré skutky budou odměněny neočekávaným způsobem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Previous post :
Next post :

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka