Krátké české pohádky před spaním pro děti

Trest pro Lokyho

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou nevelká vesnička v Krkonoších, kde se odehrával neobyčejný příběh. Tenhle příběh vypráví o chlapci jménem Loky, který žil v této vesničce. Byl to statečný a plachý chlapec se zvláštním darem. Měl schopnost vidět skrze všechny klamy a lži a odhalit skutečnou podstatu lidí. Jeho osud se začal vyvíjet, když se setkal s Trestem, nevypočitatelnými a nebezpečnými bytostmi, kteří obývali lesy a hory okolo vesnice. A tak začíná naše pohádka o Lokym a jeho dobrodružstvích.
Once upon a time, in a small village deep in the heart of Czechia, there lived a farmer named Loky. Loky was known throughout the village for his kind heart and hardworking demeanor. He toiled day and night on his farm, planting and harvesting the crops that sustained his family and the villagers. But despite his tireless efforts, Loky’s farm was plagued by a problem that no one could solve. The trest, or fence, that surrounded his farm and protected his crops from hungry animals and birds, was in dire need of repair.

H2: Lokyho trápení

Loky had tried everything to repair the fence, but to no avail. He had consulted with the most knowledgeable farmers in the village, but none of them had a solution. One day, a wise old man named Prokop came to Loky’s farm. Prokop was known throughout the village for his cleverness and wit. He had a reputation for solving the most complex problems with ease.

H3: Setkání s Prokopem

Prokop took one look at Loky’s fence and knew exactly what needed to be done. He asked Loky to gather all of the village’s animals in one place. The farmer was confused but obedient, and soon all of the cows, pigs, goats, and chickens were assembled in a nearby field.

H3: Plán na vyřešení trestu

Prokop then instructed Loky to dig a trench around the field, deep enough so that the animals could not escape. Once the trench was dug, he asked Loky to plant a new type of grass around the perimeter of the field. This grass was tall and thorny, and would deter any animal from attempting to cross it. Finally, Prokop instructed Loky to fence in the field, using the thorny grass as a natural barrier.

H2: Úspěch

Loky did as he was instructed, and soon enough the animals were safely contained in the field. The thorny grass kept them at bay, and Loky’s farm was finally protected from damage. The farmer was overjoyed, and thanked Prokop for his wisdom. From that day forward, Loky’s farm prospered, and he became known throughout the village as „Loky s trestem,“ the farmer with the unbreakable fence.

H2: Závěr

And so, the legend of Trest pro Lokyho was born. It became a symbol of hard work and ingenuity, and the villagers would often tell stories of Loky and his unbreakable fence to their children. Loky himself lived a long and happy life, surrounded by his family and the bounty of his farm. He knew that he owed his success to the wise old man Prokop, and he never forgot the lesson he had learned: that sometimes, the simplest solution is the best one.

Ponaučení z pohádky pro děti

Dávno dávno, v malé vesničce hluboko v srdci České republiky, žil farmář jménem Loky. Loky byl ve vesnici znám pro své velké srdce a tvrdou práci. Neustále pracoval na své farmě, zaséval a sklízel plodiny, které uživily jeho rodinu a obyvatele vesnice. Ale i přes jeho neúnavné úsilí měla Lokyho farma problém, který nikdo neuměl vyřešit. Jeho trest, nebo plot, který obklopoval jeho farmu a chránil jeho plodiny před hladovými zvířaty a ptáky, potřeboval okamžitou opravu.

Loky zkoušel všechno, co mohl, aby plot opravil, ale nic nepomáhalo. Oslovil nejvzdělanější farmáře v obci, ale nikdo neměl řešení. Jednoho dne na farmu přišel moudrý stařec jménem Prokop. Prokop byl ve vesnici známý svou chytrostí a důvtipem. Měl pověst, že dokáže vyřešit nejtěžší problémy snadno.

Jakmile Prokop viděl Lokyho plot, okamžitě věděl, co je třeba udělat. Požádal Lokyho, aby shromáždil veškerá zvířata z vesnice na jednom místě. Farmář byl zmatený, ale poslušně udělal, co mu bylo řečeno, a během chvíle se v blízkém poli sešlo všechno dobytek, prasata, kozy a slepice.

Poté Prokop požádal Lokyho, aby v okolí pole vykopal příkop dostatečně hluboký, aby zvířata nemohla uniknout. Jakmile byl příkop hotový, požádal Lokyho, aby vysadil nový druh trávy kolem obvodu pole. Tato tráva byla vysoká a trnitá, a zvířata by se jí nikdy neodvážila překonat. Nakonec Prokop řekl Lokymu, aby oplocení pole s prorostlou ztrátou, která sloužila jako přirozená bariéra.

Loky udělal, co mu bylo řečeno, a brzy měl všechna zvířata v bezpečí na svém pozemku. Trnitá tráva je udržovala dál, a tak byla Lokyho farma konečně chráněna. Farmář byl nadšený a děkoval Prokopovi za jeho moudrost. Od té doby prosperovala jeho farma a stal se v obci známým jako „Loky s trestem“, farmář s neprůstřelným plotem.

A tak se zrodila legenda o Trestu pro Lokyho. Plaly se stala symbolem tvrdé práce a chytrosti a obyvatelé vesnice často vyprávěli příběhy o Lokym a jeho neprůstřelném plotu svým dětem. Loky sám žil dlouhý a šťastný život obklopen svou rodinou a bohatstvím své farmy. Věděl, že svůj úspěch vděčí moudrému staříkovi Prokopovi a nikdy nezapomněl na lekci, kterou se naučil: že někdy je nejjednodušší řešení nejlepší.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka