Krátké české pohádky před spaním pro děti

Site a Nůžky

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna vesnice jménem Site a Nůžky, kde se odehrávala jedna z nejzajímavějších a nejkrásnějších pohádek v České republice. Toto malé místo bylo plné kouzelných stromů, tajemných jeskyní a křišťálových potoků, kde se vyskytovali magické bytosti a krásní hrdinové. Jednou z těchto bytostí byla princezna Maria, která žila v prastarém zámku nejdaleko od vesnice. Stala se známou pro svoji krásu a dokonalost, a tak byla přitahována mnoha uchazeči o její ruku. Nicméně, něčemu takovému by se krasavice srdce určitě nevěnovala, dokud se našel ten pravý…
Hádanka předtuchy: Král a princezna nalezli strašné tajemství v lesích u Site a Nůžek

Dávno, dávno před tím, než se narodila princezna Klára, král Malachiáš vládl království s tvrdou rukou. Jeho země byla na vrcholu blahobytu, ale místo toho, aby byl šťastný a vděčný, stále hledal věci, které by mu doplnily jeho moc. Jednoho dne se rozhodl najmout nejlepšího lovce v zemi, aby mu přivezl nejkrásnější kořist.

Lovcem byl mladý muž jménem Petr. Byl odhodlaný udělat cokoli pro to, aby králi ukázal, že je nejlepší. A tak vyrazil do lesů u Site a Nůžek, které byly v té době považovány za magické a záhadné. Byly to hvozdy plné života, ale i nebezpečí.

Petr strávil celé dny lovem, ale nepodařilo se mu ulovit ani jedinou zvěř. Když už byl na konci svých sil a ztratil veškerou naději, potkal starého muže sedícího pod stromem.

„Co děláte v mém lese?“ zeptal se ho starý muž. „Hledám kořist pro krále,“ odpověděl Petr, „ale nic se mi nedaří.“

„Hm, to je škoda,“ řekl starý muž. „Víte, že tento les už mnoho let skrývá tajemství?“

Petr zvedl obočí a ptal se: „Jaké tajemství?“

„Jedno velmi strašidelné,“ odpověděl starý muž. „Tajemství, o kterém se říká, že když vás opravdu zaujme, nikdy z tohoto lesa neodejdete.“

Petr se nezalekl a prohlásil: „Ale já nevěřím v takové věci. Mám dobrou předtuchu.“

„That’s what they all say,“ said the old man with a wry smile.

Petr si uvědomil, že starý muž má pravdu, ale stále chtěl dokázat králi svou hodnotu. A tak se rozhodl pokračovat v lovu, ale již s varováním v mysli.

Když se setmělo, Petr uslyšel tiché šelestění. Při bližším zkoumání zjistil, že se jedná o větve pohybující se jako nůžky. Rozhlédl se kolem a zjistil, že je obklopen početnou skupinou stromů, které k němu přecházely.

Petr si uvědomil, že se stal obětí kouzla lesa. V zoufalství se vrátil ke starému muži a požádal ho o pomoc.

„Je to jednoduché,“ řekl starý muž. „Musíte se naučit předtuchu.“

Petr netušil, co tím myslí, ale starý muž ho uvedl do tajů lesa a vysvětlil mu, jak se má dobrou předtuchou řídit.

„Každá zdejší bytost má svou předtuchu. Pokud tyto předtuchy respektujete, nikdy se vám tajemství lesa neprozradí.“

Petr se následně naučil, jak rozpoznat předtuchy zvířat a rostlin a jak s nimi komunikovat. Získal tak hlubší poznání a respekt k okolnímu světu.

Ve finále, Petr s pomocí starého muže dokázal opustit les a přinést králi nejkrásnější kořist, které se mu jen podařilo nalézt. Král byl nadšený a Petr se stal jeho nejoblíbenějším lovcem.

Od té doby se o lesích u Site a Nůžek říkalo, že jsou to místa zázraků a kouzel. A Petr? Ten byl znám jako nejlepší lovec v zemi a zároveň jako jeden z největších ochránců lesů a jejich tajemství.

Asijská pocta Předtuchám: Bratr a sestra objevují zázrak v Site a Nůžkách

Mnoho let po tom, co se Petr stal slavným loveckým hrdinou, se bratr a sestra jménem Han a Ji, rozhodli prozkoumat lesy u Site a Nůžek.

Oba si byli vědomi pověsti o tajemných kouzlech, ale tentokrát nechtěli nějaké kořisti. Chtěli vidět a cítit, co lesy mají k nabídnutí.

Když se procházeli hlubokým lesním hájem u Site a Nůžek, narazili na pramen čisté a křišťálově čisté vody. Bylo to místo, které se zdálo být o něco speciální. Ji si všimla, že okolní zvířata byla v okolí nezvykle klidná a uzemněná.

Bratr a sestra se rozhodli strávit v klidu několik dní u pramene a užít si všeho, co tento les nabízí. Postavili si přístřešek a přilehlé okolí si různými způsoby zkoumali. A najednou přišel zázrak…

Každé ráno se kolem them kroužil hejno motýlů s vysokým počtem vzácných druhů. Zdálo se, že je tady nekonečně mnoho druhů barevných krásných motýlů, než kdy oko spatřilo.

Han s Ji si uvědomili, že tento zázrak je dílem magických předtuch. Byli si jisti, že pramen vody obsahuje kouzelnou sílu a celý les je posetý tajemnými silami. Tiše tak pokračovali v prozkoumávání, aby nevyrušili kouzlo toho místa.

Když se rozhodli vrátit domů, odkud přišli, zmocnil se jich smutek a konejší z vědomí, že už nikdy neuvidí tak jedinečné místo. Ale tiše si přísahali, že tento zážitek nikdy nezapomenou a budou ho mapovat lidem všude na zemi.

Ještě dnes se tato místa považují za magická a lidé hledají své místo, kde se jim mohou splnit jejich sny a touhy. Ačkoliv zůstávají neobyčejně tajemné, navštěvuje je mnoho lidí a těší se z toho, co kouzla přináší.

Ponaučení z pohádky pro děti

Fairy tale „Riddle of Premonition“: The King and Princess Find a Terrible Secret in the Woods of Site and Nůžky

Long, long ago before Princess Klara was born, King Malachiáš ruled his kingdom with an iron fist. His land was at the peak of prosperity, but instead of being happy and grateful, he constantly searched for things that would add to his power. One day, he decided to hire the best hunter in the land to bring him the most beautiful prey.

The hunter was a young man named Petr. He was determined to do anything to show the king that he was the best. And so, he set out to the woods of Site and Nůžky, which were considered magical and mysterious at that time. They were groves full of life, but also danger.

Petr spent whole days hunting, but didn’t catch any game. When he was at the end of his strength and lost all hope, he met an old man sitting under a tree.

„What are you doing in my forest?“ the old man asked. „I’m looking for game for the king,“ Petr replied, „but I’m having no luck.“

„Hmm, that’s too bad,“ said the old man. „You know, this forest has been hiding a secret for many years.“

Petr raised his eyebrows and asked, „What secret?“

„One very frightening,“ the old man replied. „A secret that is said, if it really captivates you, you will never leave this forest.“

Petr wasn’t scared and declared, „But I don’t believe in such things. I have a good premonition.“

„That’s what they all say,“ said the old man with a wry smile.

Petr realized that the old man was right, but he still wanted to prove his worth to the king. And so, he decided to continue hunting, but with a warning in mind.

When it got dark, Petr heard a quiet rustling. On closer examination, he found that it was the branches moving like scissors. Looking around, he found himself surrounded by a large group of trees that were moving towards him.

Petr realized that he had fallen victim to the forest’s magic. In despair, he returned to the old man and asked for help.

„It’s simple,“ said the old man. „You must learn premonition.“

Petr didn’t know what he meant, but the old man showed him the secrets of the forest and explained to him how to obey good premonition.

„Every creature here has its premonition. If you respect these premonitions, the forest’s secrets will never be revealed to you.“

Petr subsequently learned how to recognize the premonitions of animals and plants and how to communicate with them. He thus gained a deeper understanding and respect for the surrounding world.

In the end, with the help of the old man, Petr managed to leave the forest and bring the king the most beautiful game he had ever found. The king was thrilled, and Petr became his favorite hunter.

Since then, the woods of Site and Nůžky have been known as places of miracles and magic. And Petr? He was known as the best hunter in the land and also one of the greatest protectors of the forests and their secrets.

Asian Tribute to Premonitions: Brother and Sister Discover a Miracle in Site and Nůžky

Many years after Petr became a famous hunting hero, brother and sister named Han and Ji decided to explore the woods of Site and Nůžky.

Both were aware of the legend of mysterious magic, but this time they didn’t want any game. They wanted to see and feel what the woods had to offer.

As they walked through the deep forest grove at Site and Nůžky, they came across a spring of pure and crystal-clear water. It was a place that seemed to be something special. Ji noticed that the surrounding animals were unusually calm and grounded.

The brother and sister decided to spend a few days in peace by the spring and enjoy everything this forest had to offer. They built a shelter and explored the surrounding area in various ways. And then a miracle came…

Every morning, a swarm of butterflies with a high number of rare species flew around them. It seemed that there were endlessly many kinds of colored beautiful butterflies than the eyes have ever seen.

Han and Ji realized that this miracle was the work of magical premonitions. They were sure that the spring water contained magical power and the entire forest was full of mysterious energy. They quietly continued to explore, not to disturb the magic of the place.

When they decided to go back home, they were seized by sadness and comfort knowing that they would never see such a unique place again. But they quietly swore to never forget this experience and to describe it to people everywhere on earth.

Even today, these places are considered magical and people search for their place where their dreams and desires can come true. Although they remain extraordinarily mysterious, many people visit them and enjoy what the magic brings.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka