Krátké české pohádky před spaním pro děti

Prunella a její magická jablka (Prunella and Her Magic Apples)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Dlouho, dlouho před tím, než se narodil ten, kdo tenhle příběh bude vyprávět, žila krásná dívka jménem Prunella. Měla úžasnou zahradu plnou ovocných stromů, ale jedno bylo zvláštní – byl to strom jablek s kouzelnou mocí. Prunella věděla, že když ty jablka zralé, stávají se jedním z nejmocnějších kouzelných předmětů na světě. Přestože byla Prunella krásná a měla mnoho uchazečů o ruku, toužila po něčem více než po vydat se za někoho z lidí. Toužila vidět svět a pomáhat lidem. S pomocí svých magických jablek vykročila na nebezpečnou cestu plnou dobrodružství, kde se setkala se zlými draky, odvážnými rytíři a kouzelníky a objevila pravou sílu lásky a odvahy.

Prunella a její magická jablka

Začátek příběhu

Byla jednou jedna krásná dívka jménem Prunella. Žila celá svá dospívající léta v malém domku v lesích, kde si pěstovala zahrádku s jabloněmi. Prunella milovala své jablka a starala se o ně jako o své vlastní dítě. Každý den se procházela po zahradě, sledovala své krásné jabloně a těšila se na sklizeň.

Jednoho dne se v lesích objevil zlý vítr, který z ničeho nic poničil celou zahradu Prunelly. Její krásné jabloně byly zdemolované, plody byly poničené a vypadaly naprosto nechutně. Prunella byla zoufalá, protože se snažila o své jablka po celý svůj život. Cítila se zklamaná, že všechna její tvrdá práce byla naprosto zničená.

Změna osudu

Prunella se však netroufala vzdát. Společně s ostatními obyvateli lesa, kteří věřili v její zahradničení, se rozhodli najít způsob, jak ochránit její jabloně před zlým větrem a dalšími přírodními pohromami. Po několika měsících tvrdé práce se rozhodli, že vyzkouší čarování, aby ochránili Prunelliny jablka.

Naštěstí zde byla moudrá stařena, která měla věštecké schopnosti a dokázala užívat kouzla. Stařena Prunelle vyslyšela a poskytla jí magická semena. Řekla, že pokud se Prunella postará o semena tak, aby rostla a prosperovala, magická jablka, která vytvoří, budou neuvěřitelně silná a možností se stát opětovně napadenými bude minimalizována.

Jablka snů

Prunella byla nadšená a začala pěstovat magická semena, která dostala od stařeny. Během několika měsíců se její magické jablka začala objevovat na jabloních a byla nejkrásnější, jaká kdy viděla. Tyto jablka byla tak dokonalá, že se jim říkalo „Jablka Snů“.

Prunella byla velmi šťastná, že má zpět svou zahradu a tuto magickou silu, kterou nabízela úroda. Začala dávat svá Jablka Snů lidem v okolí a třebaže byla zde nejen jedna osoba, které se přátelí nerozcházel, většina okolních obyvatel byla Prunellou natolik fascinována, že se ke konzumaci jejích Jablka Snů začala dohadovat a pochopila význam této nádhery.

Konec příběhu

Prunella byla velmi ráda, že mohla lidem nabídnout tak úžasnou a magickou úrodu a dokázala potkat všechna svá přání a sny. Její jablka se stala velmi úspěšnou a většina lidí v lesích si je začala cenit. Prunella byla dokonce tak úspěšná, že se nyní stal jeden z nejrespektovanějších zahradníků v království.

Ostatní obyvatelé lesa se s ní dělili o její úspěchy a nadále si užívali všech dobrých věcí, které zahrada Prunelly nabízela. Jeho jablka dodávala sílu, energii a inspiraci do života všem, kteří je snědli.

A tak skončí tento příběh, který nás učí, že tvrdá práce a víra v moc kouzel nás může dovést k úspěchu a spokojenosti. A jablka Prunelly zůstanou v legendách a nadpřirozených příbězích naším společným dědictvím, jež motivuje nás i další generace ke konání velkých věcí a proměňování světa.

Ponaučení z pohádky pro děti

Prunella and her Magic Apples

Once upon a time there was a beautiful girl named Prunella. She lived all her teenage years in a small house in the woods where she grew a garden with apple trees. Prunella loved her apples and took care of them like her own child.

One day an evil wind appeared in the woods and destroyed Prunella’s entire garden. Her beautiful apple trees were demolished, the fruits were damaged and looked absolutely disgusting. Prunella was desperate because she had been caring for her apples all her life. She felt disappointed that all her hard work was completely destroyed.

However, Prunella did not dare to give up. Together with other forest inhabitants who believed in her gardening, they decided to find a way to protect her apple trees from the evil wind and other natural disasters. After several months of hard work, they decided to try magic to protect Prunella’s apples.

Fortunately, there was a wise old woman who had prophetic abilities and could use magic. The old woman heard Prunella’s plea and gave her magic seeds. She said that if Prunella took care of the seeds so that they would grow and prosper, the magic apples they create would be incredibly strong and the possibility of being attacked again would be minimized.

Prunella was delighted and started growing the magic seeds she received from the old woman. Within a few months, her magic apples began to appear on the trees and they were the most beautiful she had ever seen. These apples were so perfect that they were called „Dream Apples.“

Prunella was very happy to have her garden back and this magical power that the harvest offered. She started giving her Dream Apples to people around her and although there was not just one person whose friendship she didn’t keep, most of the surrounding citizens were fascinated by Prunella and began to argue about consuming her Dream Apples and understood the significance of this splendor.

Prunella was very glad that she could offer people such amazing and magical produce and was able to meet all her wishes and dreams. Her apples became very successful and most people in the woods started to appreciate them. Prunella was even so successful that she became one of the most respected gardeners in the kingdom.

The other inhabitants of the forest shared her successes and continued to enjoy all the good things that Prunella’s garden offered. Her apples gave strength, energy, and inspiration to the lives of all who ate them.

And so ends this story, which teaches us that hard work and belief in the power of magic can lead us to success and contentment. And Prunella’s apples will remain in legends and supernatural stories as our common legacy that motivates us and future generations to accomplish great things and transform the world.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka