Krátké české pohádky před spaním pro děti

Passaconawayovy cesta do nebe

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Dávno dávno, v kouzelné říši, žil mocný kouzelník jménem Passaconaway. Byl to muž s neuvěřitelnými schopnostmi a mnoho lidí se k němu přicházelo radit o všech možných záležitostech. Jednoho dne se Passaconaway rozhodl, že se vydá na nebe. A tak začala jeho dobrodružná cesta, plná nejedné překážky a nástrahy. Připojte se k němu na jeho fascinující pouti, na Passaconawayovy cestě do nebe!
H2: Passaconawayovy cesta do nebe – Královská cesta, kterou musel projít každý prince a princezna

H3: Popis cesty do nebe

V dávných dobách, když bývala zeměštína stále pod vládou říše, se konala jedna neobyčejná tradice, která se nazývala Passaconawayovy cesta do nebe. Tato cesta byla určena pro všechny prince a princezny, kteří měli v úmyslu se stát králem nebo královnou.

Cesta začínala v hlavní městě království, kde se účastníkům představil starý mudrc, který jim ukázal cestu k nebi. Cesta vedla přes zalesněné údolí, strmé horské vrcholy a potoky s prudkými vodopády. Na konci údolí se nacházel obrovský kamenný most, který museli překonat.

H3: Těžká zkouška na kamenném mostě

Tento kamenný most byl velmi úzký a kluzký, a aby se na něm místo jednoho prince nebo princezny nevešli dva. Proto každý účastník musel projít mostem samostatně a bez pomoci. Na obou koncích mostu čekal hlídací anděl, který prováděl každou princesu a prince kamenem potupné či chvalné hodnocení podle toho, jak se na kamenném mostě zvládli.

H3: Zvládnutí zkoušky a výhra nad andělem

K úspěchu v této zkoušce bylo nutné být velmi opatrný a trpělivý. Princezna nebo princ, který chtěl projít, musel být velmi pevného charakteru, aby zvládnul nástrahy, se kterými se setkal na této cestě. Ti, kteří byli schopni jej zvládnout bez pomoci, obdrželi potvrzení, že prošli zkouškou a úspěšně se posunuli na další etapu.

H3: Vítězství na horské hoře

Další etapou cesty byly vysoké hory. Účastníci museli zdolat strmé stěny, překonat nástrahy, které je čekaly a zvládnout další zkoušky. Cestou potkali malého trolla, který se snažil je odvést na bludnou cestu. Naštěstí některé z účastníků tuto nástrahu zvládli a dokázali trollovi poradit, jak se dostat na správnou cestu.

H3: Smysl a hodnota cesty

Passaconawayovy cesta do nebe byla velkou zkouškou charakteru pro všechny prince a princezny, kteří se do ní vydali. Většina z nich si uvědomila, že cesta je pro ně mnohem cennější než samotný cíl. Pro mnoho z nich to byla největší výzva, se kterou se museli v životě potkat.

H2: Závěr

Passaconawayovy cesta do nebe byla nejen zkouškou, ale také inspirací pro všechny, kteří se na ní vydali. Lidé se z této cesty mohli naučit mnoho o trpělivosti, odhodlání, pevnosti charakteru a víře, že větší cíl opravdu stojí za to. Tato cesta zůstává nezapomenutelným příběhem, který nám připomíná hodnotu vzdoru a odhodlání.

Ponaučení z pohádky pro děti

Passaconaway’s journey to heaven – the Royal Road that every prince and princess had to go through

In ancient times, when the land was still under the rule of the empire, there was an extraordinary tradition called Passaconaway’s journey to heaven. This journey was intended for all princes and princesses who intended to become king or queen.

The journey started in the capital of the kingdom, where an old sage introduced the participants to the way to heaven. The path led through wooded valleys, steep mountain peaks, and rapids with steep waterfalls. At the end of the valley, there was a huge stone bridge that they had to cross.

This stone bridge was very narrow and slippery, and only one prince or princess could fit on it at a time. Therefore, each participant had to cross the bridge alone and without help. At both ends of the bridge, a guarding angel was waiting, who evaluated each princess and prince according to how they coped on the stone bridge.

To succeed in this test, it was necessary to be very cautious and patient. The princess or prince who wanted to pass had to have a very strong character to cope with the pitfalls encountered on this journey. Those who were able to manage it without help received confirmation that they had passed the test and successfully moved on to the next stage.

The next stage of the journey was high mountains. The participants had to climb steep walls, overcome pitfalls, and manage further tests. Along the way, they met a small troll who tried to lead them astray. Fortunately, some of the participants managed to cope with this trap and were able to advise the troll on how to get back on the right track.

Passaconaway’s journey to heaven was not only a test but also an inspiration for all who embarked on it. People could learn a lot about patience, determination, stamina, and faith that a greater goal is truly worth it. This journey remains an unforgettable story that reminds us of the value of resistance and determination.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka