Krátké české pohádky před spaním pro děti

Pasakonavejova cesta do nebe

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna dívka, jménem Marie, která žila v krásném kraji na úpatí hor. Jednoho dne se rozhodla, že se vydá na dobrodružnou cestu do nebe po dlouhé a záhadné Pasákonavejově cestě. Tento příběh se stal legendou a dodnes je vyprávěn v každé české rodině. Královská cesta, která spojila zemi s nebesy, je plná tajemství a nástrah, ale pro odvážné a statečné hrdiny může poskytnout neuvěřitelné zážitky. Při vstupu na tuto cestu se odvážní cestovatelé musí připravit na nečekaná dobrodružství plná odvahy, zápasu a naděje. Toto je příběh o neohrožené Marušce, která se rozhodla vstoupit na Pasákonavejovu cestu do nebe.
Once upon a time, there was a small village in the heart of the Czech Republic. This village called Pasakonavejova was popular for its peaceful surroundings and friendly community. However, people often talked about a mystical road called „Pasakonavejova cesta do nebe,“ which translates to „The Pasakonavejova Path to Heaven.“

Legend has it that the Pasakonavejova cesta do nebe was a road that could guide someone to the heavens. But the path was obscure and difficult to traverse. Many adventurous souls tried to find the path, but they failed because it was covered by various magical elements.

The story of Pasakonavejova cesta do nebe fascinated a young girl named Jana. Jana was a dreamer and had a deep curiosity to explore the unknown. She grew up listening to the tales of the Pasakonavejova cesta do nebe and daydreamed about walking on the path where she could meet the gods.

One day, Jana decided to follow her heart and start a journey to find the Pasakonavejova cesta do nebe. She packed her bags, wore her favourite dress and started walking on an unfamiliar path, hoping that it would lead her to her destination.

Heading 1: Jana Starts her Journey

Jana’s journey was arduous, and she faced many challenges along the way, including facing wild beasts and crossing raging rivers. But she didn’t lose hope and continued her journey with determination.

As the days passed, Jana’s spirits started to diminish, and she began to question if the path truly existed. But she saw a sign in the distance, indicating that she had reached Pasakonavejova leaving her feeling overjoyed. She knew that it was a sign to continue her journey and follow the path.

Heading 2: The Meeting with the Wise Man

After walking for hours, Jana came across a wise, old man sitting under a tree with a book in his hand. She approached him and asked about the Pasakonavejova cesta do nebe. The wise man looked at her for a while and then nodded his head in positive.

The wise man told Jana that the path was not visible to ordinary people as it was covered with magic. But it could only be revealed to those who deserved it. He further said that Jana’s determination and kind heart had made her worthy of finding the path.

Heading 2: The Guidance of the Wise Man

The wise man gave Jana a map, which would guide her through the path of the Pasakonavejova cesta do nebe. He warned her of the dangers on this path and told her not to lose hope in difficult times.

Jana thanked the wise man for his guidance and set off on her final journey towards the Pasakonavejova cesta do nebe.

Heading 3: The Pasakonavejova Cesta Do Nebe

Jana spent days walking on the mystical path, and her journey was challenging but enlightening. She saw crystal-clear lakes, met incredible animals, and even befriended enchanted beings.

Many times, Jana fell down, but every time she stood up and continued her journey. And finally, after days of travel, she could see the light coming through the trees, and she knew it was the end of her journey.

Jana finally arrived at the end of the road and saw a bright light hovering ahead. She knew that her journey has ended, and she had reached heaven. Her heart thrummed with excitement as she saw the presence of gods before her.

The gods as appreciation for completing her journey offered Jana a chance to stay in heaven of her choice, but Jana, with teary eyes, said she wanted to go back to the world as she had more dreams to fulfil.

Jana returned to the village with a note of wisdom within her heart, she realized the journey was the reward itself, that it provided her with the lessons she needed to complete the journey. She smiled to herself as she realized that what she had learned would help her finish her future endeavors.

And from that day on, the people of Pasakonavejova remembered her as the girl who found the Pasakonavejova cesta do nebe and brought the light of heaven to their lives.

In conclusion, the Pasakonavejova cesta do nebe is not just a story of a mystical path, but it is a story of hope, faith, and perseverance. It taught us that when we walk towards something with a pure heart and unwavering determination, we can achieve the impossible. So, let’s walk on and dream on, and conquer mountains.

Ponaučení z pohádky pro děti

Byla jednou malá vesnice uprostřed České republiky. Tato vesnice jménem Pasakonavejova byla populární pro své klidné okolí a přátelskou komunitu. Lidé však často hovořili o mystické silnici nazvané „Pasakonavejova cesta do nebe, “ která mohla někoho vést do nebes. Legenda pravila, že tato cesta byla zahalena různými magickými prvky a mnoho dobrodružných duší se pokoušelo ji najít, ale vždy selhali.

Příběh Pasakonavejova cesta do nebe fascinoval mladou holku Jana. Jana byla snílkou a měla hlubokou zvědavost objevovat neznámo. Vyrostla posloucháním příběhů o Pasakonavejova cesta do nebe a snila o tom, že bude chodit po cestě, kde se může setkat s bohy.

Jednoho dne se Jana rozhodla následovat své srdce a vydat se na cestu, aby našla Pasakonavejova cesta do nebe. Zabalila své věci, oblékla si své oblíbené šaty a vydala se na neznámou cestu, doufajíc, že ji dovede k cíli.

Její cesta byla obtížná a čelila mnoha výzvám, včetně divokých zvířat a zuřících řek, ale neztratila naději a pokračovala ve své cestě s odhodláním.

Po mnoha dnech chůze viděla v dálce značku, která jí naznačovala, že dorazila do Pasakonavejova a to ji učinilo velmi šťastnou. Věděla, že je to znamení ke pokračování v cestě.

Po několika hodinách chůze Jana narazila na moudrého starého muže sedícího pod stromem s knihou v ruce. Přistoupila k němu a zeptala se ho na Pasakonavejova cesta do nebe. Moudrý muž se na ni chvíli podíval a pak kývl hlavou naznačují souhlas.

Moudrý muž řekl Janě, že cesta není viditelná pro obyčejné lidi, protože je zahalena magií. ale mohla se odkrýt pouze pro ty, kteří to stojí za to. Dále řekl, že Jana svým odhodláním a srdečností ji učinila hodnou nalezení cesty.

Moudrý muž dal Janě mapu, která ji bude vést po cestě Pasakonavejova cesta do nebe. Varoval ji před nebezpečím na této cestě a řekl jí , aby neztratila naději v obtížných chvílích.

Jana poděkovala moudrému muži za jeho vedení a vydala se na svou poslední cestu směrem k Pasakonavejova cesta do nebe. Svůj cestu považovala za náročnou, ale poučnou.

Mnohokrát se Jana zhroutila, ale pokaždé vstala a pokračovala ve své cestě. A nakonec po několika dnech cestování viděla světlo prosvítající skrz stromy, a věděla, že to je konec její cesty.

Jana konečně dorazila na konec cesty a viděla jasně světlo visící před ní. Věděla, že její cesta skončila a dosáhla nebes. Její srdce tepalo vzrušením, když viděla přítomnost bohů před ní.

Bohové jí nabídli možnost pobytu v nebi svého výběru, ale Jana s pláčem v očích řekla, že se chce vrátit do světa, protože má více snů, které chce splnit.

Jana se vrátila do vesnice s moudrostí v srdci, uvědomila si, že samotná cesta byla odměnou, že jí poskytla lekce, které potřebovala k dokončení cesty. Usmívala se na sebe, když si uvědomila, že to, co se naučila, ji pomůže dokončit její budoucí snahy.

A od té doby si lidé z Pasakonavejova pamatovali na ni jako na dívku, která našla cestu do nebe a přinesla světlo nebes do jejich života.

Závěrem, Pasakonavejova cesta do nebe není jen příběhem o mystické cestě, ale je to příběh naděje, víry a pevné vůle. Učila nás, že když jdeme něčemu s čistým srdcem a neochvějným odhodláním, můžeme dosáhnout nemožného. Tak jděme dál a sněme dál, a zdolávajme hory.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka