Krátké české pohádky před spaním pro děti

Knižátko Nehodný a Krásná Helena

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou krásná země s rozmanitými krajiny, řekami a lesy. V této zemi žil kníže Nehodný, který měl vše, co si mohl přát, ale nebyl šťastný. Toužil po pravé lásce, avšak nikdo nebyl ochoten si ho vzít kvůli jeho pověsti, že prý není hodný. Krásná Helena, dcera ovládajícího celou zemi, byla tím, co mu chybělo. Jejich cesty se jednoho krásného dne zkřížily a začala tím nejzajímavější a nejromantičtější cesta plná nečekaných překážek, nebezpečí a záhad, co si dokonce ani pohádkáři neumějí představit.

Knižátko Nehodný a Krásná Helena

Předmluva

Knižátko Nehodný a Krásná Helena je tradiční česká pohádka, která se předává z generace na generaci. Tato příběh vypráví o překážkách, které musíme překonat, abychom mohli najít pravou lásku a štěstí.

Úvod

Kniha začíná v malém království, kde žil kníže Knižátko. Kníže byl velice rozmazlený a neměl žádné zájmy jiné než lovit a hrát si s ostatními šlechtici.

V té době žila v nedalekém městě nádherná dívka jménem Krásná Helena. Byla to nejen velmi hezká, ale také moudrá a dobrá dívka.

Když se kníže dozvěděl o existenci Krásné Heleny, rozhodl se ji navštívit. Chtěl potkat krásnou dívku, o které se tolik mluví.

První setkání

Když se kníže dostavil do města, uviděl Krásnou Helenu a okamžitě se do ní zamiloval. Chtěl se s ní seznámit, ale byl velmi rozmazlený a nevěděl, jak má dívku oslovit.

Krásná Helena, byla vždy velmi zdvořilá a milá, takže se snažila knížeti ulehčit jeho návštěvu. Představila mu krásy svého města a ukázala mu své oblíbené místa.

Kníže byl okouzlen a rozhodl se, že chce zůstat v městě, aby s Helenou mohl strávit co nejvíce času.

Problémy se svatbou

Kníže se snažil získat srdce Krásné Heleny, ale vždycky to dopadlo neúspěšně. Helena cítila, že kníže nemá žádné vážné úmysly a že jen hraje hry.

Když se kníže rozhodl požádat o ruku Heleny, ta mu odpověděla, že musí nejprve dokázat, že je schopen lásku a vážit si ji. Kníže byl zklamaný, ale chtěl Helenu ukázat, že se může změnit.

Kniže se snaží změnit

Kníže se rozhodl, že se bude snažit pro Helenina srdce a změní svůj způsob života. Usmířil se se svými nepřáteli a začal se starat o své království.

Helena byla ohromena, když viděla, jak kníže mění svůj život. Chválila ho za jeho úsilí a za to, že se snaží být lepší člověk.

Postupně kníže dokázal získat Helenino srdce a oba si řekli své ano. Měli spolu dlouhou a šťastnou rodinu a vládli království s láskou a spravedlností.

Závěr

Knižátko Nehodný a Krásná Helena je krásná pohádka o tom, že láska a úcta jsou důležité hodnoty v životě. Ukazuje nám, že i když jsou naše cesty plné překážek, můžeme najít pravou lásku a být šťastní.

Tato pohádka je inspirovaná tradičními českými hodnotami, jako jsou laskavost, zkoumání, poctivost a odvaha. Je to příběh, který nám ukazuje, jak můžeme být lepšími lidmi, když se snažíme být dobrými lidmi.

Doufáme, že vám tato pohádka přinese radost a inspiraci, abyste mohli žít svůj vlastní šťastný a naplněný život.

Ponaučení z pohádky pro děti

Knižátko Nehodný a Krásná Helena is a traditional Czech fairy tale that teaches us that love and respect are important values in life. The story tells us about the obstacles we must overcome in order to find true love and happiness.

The book begins in a small kingdom where Prince Nehodný lived. The prince was very spoiled and had no interests other than hunting and playing with other nobles. At that time, a beautiful girl named Krásná Helena lived in a nearby town. She was not only very beautiful, but also wise and kind.

When the prince learned about Krásná Helena, he decided to visit her. He wanted to meet the beautiful girl that everyone was talking about. When the prince arrived in the town, he saw Krásná Helena and immediately fell in love with her. He wanted to introduce himself to her, but he was very spoiled and did not know how to approach her. Krásná Helena was always very polite and kind, so she tried to make the prince’s visit easier for him. She showed him the beauties of her town and showed him her favorite places.

The prince was enchanted and decided to stay in the town to spend as much time with Helena as possible. However, he could not win her heart because Helena felt that the prince had no serious intentions and was just playing games.

When the prince decided to propose to Helena, she told him that he first had to prove that he was capable of love and respecting it. The prince was disappointed but wanted to show Helena that he could change.

The prince decided to try for Helena’s heart and change his way of life. He reconciled with his enemies and began to take care of his kingdom. Helena was amazed when she saw the prince changing his life. She praised him for his efforts and for trying to be a better person. Gradually, the prince was able to win Helena’s heart, and they got married. They had a long and happy family together, ruling the kingdom with love and justice.

In conclusion, Knižátko Nehodný a Krásná Helena is a beautiful fairy tale about how love and respect are important values in life. It shows us that even though our paths are full of obstacles, we can find true love and be happy. This fairy tale is inspired by traditional Czech values such as kindness, curiosity, honesty, and courage. It is a story that shows us how we can be better people when we try to be good people.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka