Krátké české pohádky před spaním pro děti

Holubí nevěsta – Příběh princezny, která líbala a vykládala

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Holubí nevěsta - Příběh princezny

Holubí nevěsta is a timeless Czech fairy tale that tells the story of a young princess who learned the power of persistence and kindness. Translated as „The Dove Bride,“ this enchanting tale is filled with love, magic, and the extraordinary power of self-belief. Join us on a journey through the Czech countryside as we explore the story of a princess who kissed and spoke to the birds and discovered an inner strength she never knew she had.
Once upon a time in a faraway land, there lived a young princess named Holubí nevěsta. She was known for her beauty and kind heart, and many princes from different kingdoms sought her hand in marriage.

However, Princess Holubí nevěsta was not interested in any of them. She wanted to find true love and marry someone who would love her for who she was and not just for her beauty or status.

Hledání Pravé Lásky

One day, while she was walking in the gardens of the castle, Princess Holubí nevěsta met a handsome young man. He was not a prince, but a simple peasant boy who worked in the fields. His name was Jindřich.

Even though Jindřich was not of noble birth, the princess was fascinated by his sincere smile and kind eyes. They talked for hours, and Princess Holubí nevěsta knew that she had finally found her true love.

Vztah se Setkáním

From that day on, she would often sneak out of the castle to meet Jindřich in the fields. They talked about everything, and the more they got to know each other, the deeper their love grew.

But their happiness was short-lived. The king found out about their secret meetings and forbade the princess from seeing Jindřich ever again.

The princess was heartbroken, and Jindřich was devastated. They both knew that they could not live without each other, but they didn’t know what to do.

Sňatek

The king had already arranged for Princess Holubí nevěsta to marry a prince from a neighboring kingdom. The wedding was only a few days away, and there seemed to be no way out.

But Princess Holubí nevěsta had an idea. She went to see a wise old woman who lived in the forest. The old woman was known for her magic powers and her ability to solve any problem.

The princess begged the old woman to help her. She told her about her love for Jindřich and how she couldn’t bear the thought of marrying someone she didn’t love.

Žádosti o Pomoc

The old woman listened to the princess’s plea and decided to help her. She gave her a magic potion that would make her fall into a deep sleep. The sleep would last for three days, during which time the princess would be completely still and unresponsive.

The old woman told the princess to drink the potion on her wedding day, just as she was about to say „I do“ to the prince. The prince would think that the princess had died, and the wedding would be called off.

The princess was hesitant at first, but she knew that it was her only chance to be with Jindřich. She took the potion and waited for her wedding day.

Použití kouzla

On the day of the wedding, the princess was dressed in her finest gown, and her hair was adorned with flowers. She looked like a true princess, but she felt like a prisoner.

As she stood at the altar, ready to say „I do“ to the prince, she drank the potion. Within seconds, she fell into a deep sleep, and everyone thought that she had died.

The prince was devastated, and the wedding was called off. The king, who had loved his daughter deeply, was inconsolable.

Vzkříšení

But the old woman had told Jindřich about the potion and what would happen. He rushed to the castle and found the princess lying in her coffin. He kissed her gently on the lips, and she woke up from her sleep.

The princess and Jindřich ran away from the castle and started a new life together. They were happy and in love, and nothing else mattered.

Konec Dobrého Příběhu

From that day on, Princess Holubí nevěsta and Jindřich lived happily ever after. Their love had overcome all obstacles, and they had found true happiness together.

And while the king never forgot about his daughter, he knew that she had done what was right for her heart. He hoped that one day, he too would find a love as pure and true as his daughter’s.

Ponaučení z pohádky pro děti

V dávné zemi žila mladá princezna jménem Holubí nevěsta. Byla proslulá svou krásou a dobrosrdečností a mnozí princové z různých království usilovali o její ruku.

Ale princezna Holubí nevěsta nebyla o ničem z nich zaujatá. Chtěla najít pravou lásku a vdát se za někoho, kdo by ji miloval pro to, co je, a nejen pro její krásu nebo postavení.

Jednoho dne, když procházela zahrady zámku, potkala krásného mladého muže. Nebyl princem, ale prostým venkovským chlapcem pracujícím na poli. Jeho jméno bylo Jindřich.

I přes to, že Jindřich nebyl šlechtického původu, princezna byla fascinována jeho upřímným úsměvem a milýma očima. Mluvili spolu hodiny a princezna Holubí nevěsta věděla, že konečně našla svou pravou lásku.

Odtud žili tajný život, ale štěstí bylo krátké. Král se dozvěděl o jejich setkáních a zakázal princezně kdykoliv se s Jindřichem vidět.

Princezna byla zlomená, a Jindřich zničený. Oba věděli, že nemohou žít bez sebe, ale nevěděli, co dělat.

Ale princezna Holubí nevěsta měla nápad. Šla k moudré staré ženě, která žila v lese. Stará žena byla známa svými magickými schopnostmi a schopností řešit jakýkoliv problém.

Princezna prosila starou ženu o pomoc. Řekla jí o své lásce k Jindřichovi a jak nemůže snést myšlenku, že by se provdala za někoho, koho nemiluje.

Stará žena vyslechla princezninu prosbu a rozhodla se jí pomoci. Dala jí kouzelný nápoj, který ji uvede do hlubokého spánku. Spánek bude trvat tři dny, během kterých bude princezna úplně nehybná a neodpovídající.

Stará žena řekla princezně, aby vypila nápoj v den svatby, právě když bude říkat „ano“ k princovi. Princ si pomyslí, že princezna zemřela, a svatba bude zrušena.

Princezna byla nejprve váhavá, ale věděla, že to je její jediná šance být s Jindřichem. Vypila nápoj a čekala na svůj svatební den.

V den svatby byla princezna oblečena v nejkrásnějším šatu a na hlavě měla ozdobené květy. Vypadala jako pravá princezna, ale cítila se jako vězeň.

Stála u oltáře, připravená říct „ano“ k princovi, a vypila nápoj. Během několika sekund upadla do hlubokého spánku a všichni si mysleli, že zemřela.

Princ byl zdrcen a svatba byla zrušena. Král, který svou dceru miloval, byl neutešitelný.

Ale stará žena řekla Jindřichovi o nápoji a co se bude dít. Spěchal do zámku a našel princeznu ležící v rakvi. Pohladil jí jemně na rty a princezna se probudila ze spánku.

Princezna a Jindřich utekli ze zámku a zahájili spolu nový život. Byli šťastní a zamilovaní a nic jiného nebylo důležité.

Od té doby žili princezna Holubí nevěsta a Jindřich šťastně až do smrti. Jejich láska překonala všechny překážky a našli společnou opravdovou radost.

A ačkoliv král nikdy nezapomněl na svou dceru, věděl, že udělala to, co bylo správné pro její srdce. Doufal, že jednoho dne najde lásku tak čistou a opravdovou jako jeho dcera.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka