Krátké české pohádky před spaním pro děti

The Devil’s Brother-in-Law and the Jobless Youth

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jednou jeden chudák mladík, který dlouho hledal práci, ale všude byl odmítnutý. Nakonec se setkal s ďáblovm švagrem, který mu nabídl práci. Tento ďáblův švagr byl však životně nebezpečný a pro našeho hrdinu začala dobrodružná pouť plná nebezpečí a zkoušek. Budete si přát, aby mu byl nakonec nabídnut šťastný konec.
Once upon a time, in a small village in the heart of the Czech Republic, lived a young man named Jan. Jan had just finished school, but unfortunately, he couldn’t find a job. He had been searching for months, but all his attempts proved futile. Jan was very frustrated and didn’t know what to do.

One day, while he was walking in the woods, he met an unusual man. The man was dressed in a dark suit, and his eyes shone with an eerie light. His name was Petr, and he introduced himself as the Devil’s brother-in-law.

H2: Petr Offers a Job

Petr asked Jan why he looked so down and learned of his jobless condition. Petr quickly offered Jan a job. Jan was so excited that he immediately accepted the job offer, without even asking about the details of the job. Petr told him that he would work as his assistant and that he would receive a great salary.

H3: The Beginning Of Work

The next day, Jan went to work for Petr. He was very excited but was confused when he arrived at an old abandoned mansion. With Petr, they walked to the basement, where they found a group of people working on some strange machines. Petr then explained to Jan that they were in the business of manufacturing counterfeit money.

Jan was horrified but didn’t feel like he could back out at this point. Petr told him that he would have to keep the secret because, otherwise, he would have to pay the price of a pledge to the devil himself. Petr saw that Jan was nervous and told him not to worry because this job would change his life.

H2: The Trap

Jan worked at the counterfeit money operation for months, but every day he felt more and more guilty about the situation. Jan started to ask Petr if there was anything else he could do besides making fake money, but Petr always had an excuse to keep him in the basement. Jan started to feel like a prisoner.

Jan realized that he was trapped, and Petr had no intention of keeping his promise of a great salary. Petr was using Jan for his own selfish needs, and Jan had to find a way out of the situation. He knew he had to be careful, or else he might have to pay a pledge to the devil.

H3: The escape

Jan’s chance for escape came when Petr was called back to hell to deal with some family issues. Petr left Jan alone to continue working in the basement. Jan knew that this was his chance to escape, and he quickly took it.

Jan waited until all the workers were sleeping and sneaked out of the basement. As he was running away, he came across a group of people who were also in the same situation as Jan. They too were working for Petr making counterfeit money. Jan was grateful to have found people who could help him.

Jan and the group of people decided to steal some of the counterfeit money and use it to buy passage out of the country. They used the money to bribe officials in another country, where they could start a new life free from Petr’s influence.

H2: The Redemption

Jan became a new person after that experience. He realized that there were many things more important than money, and that he had to use his skills for good. He devoted his life to help other people who were in similar circumstances. He also started to fight against corruption and all the evil things that he had seen during his employment with Petr.

Jan prospered in his new life, and he was always grateful for the hardship he had to go through to get there. People started to recognize him as a hero, and his reputation became well known throughout the region.

One day, while he was walking in the same woods where he met Petr, he came across a small group of people who were in desperate need of help. Jan gladly offered his assistance, and as he was helping the people, Petr appeared again. Petr was shocked to see how Jan had changed, and he didn’t understand how Jan could have escaped from him.

H3: The Final Showdown

Jan and Petr had a final showdown. Petr told Jan that he still owed him his solemn pledge. Jan refused, citing that he had paid his debt by using the counterfeit money to start his new life, and that Petr had given him something priceless; the knowledge of what true corruption looks like.

Petr realized that Jan was right and praised him for finally realizing what was important in life. Petr disappeared, and Jan continued on his journey. Jan knew that in the end, it was his good heart and his willpower to do good that saved him from a life of misery and poverty. Jan used his experience to help others and always remained grateful for the opportunity to escape Petr’s grasp.

And they all lived happily ever after.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Někdy dávno v malé vesnici v srdci České republiky žil mladý muž jménem Jan. Jan právě dokončil školu, ale bohužel nemohl najít práci. Hledal měsíce, ale všechny jeho pokusy selhaly. Jan byl velmi frustrovaný a nevěděl, co má dělat.

Jednoho dne, když procházel lesy, potkal neobvyklého muže. Muž byl oblečen v tmavém obleku a jeho oči zářily zlověstným světlem. Jeho jméno bylo Petr a představil se jako bratranec ďábla.

Petr se Jana zeptal, proč vypadá tak smutně a dozvěděl se o jeho bezpracnější situaci. Petr mu nabídl práci. Jan byl tak nadšený, že nabídku práce okamžitě přijal, aniž by se ptal na podrobnosti práce. Petr mu řekl, že bude pracovat jako jeho asistent a že dostane skvělý plat.

Další den šel Jan pracovat pro Petra. Byl velmi nadšený, ale byl zmaten, když dorazil do starého opuštěného zámku. S Petrem se prošli do sklepení, kde našli skupinu lidí pracujících na podivných strojích. Petr pak Janovi vysvětlil, že se věnují výrobě padělaných peněz.

Jan byl zděšen, ale cítil, že v této fázi nemůže ustoupit. Petr mu řekl, že si musí tajemství udržet, jinak bude muset zaplatit slib ďáblu sám. Petr viděl, že je Jan nervózní a řekl mu, aby se nehrozil, protože tato práce změní jeho život.

Jan pracoval v továrně na padělání peněz několik měsíců, ale každý den se cítil víc a víc vinný z té situace. Jan začal Petru ptát, zda může dělat něco jiného než vyrábět falešné peníze, ale Petr měl vždy výmluvu, proč ho držet v sklepení. Jan se cítil jako vězeň.

Jan si uvědomil, že je v pasti a Petr nemá v úmyslu splnit svůj slib o velkém platu. Petr Jana využíval pro své vlastní sobecké potřeby a Jan musel najít způsob, jak se z této situace dostat ven. Věděl, že musí být opatrný, jinak by mohl zaplatit slibu ďáblovi.

Janova příležitost k útěku nastala, když Petr byl povolán zpět do pekel, aby se vypořádal s nějakými rodinnými záležitostmi. Petr nechal Jana samotného, aby nadále pracoval v sklepení. Jan věděl, že toto je jeho šance uniknout, a rychle ji využil.

Jan počkal, až všichni dělníci usnuli a potichu utekl ze sklepení. Když utekal, narazil na skupinu lidí, kteří byli v podobné situaci jako on. Také pracovali pro Petra a vyráběli padělané peníze. Jan byl vděčný, že našel lidi, kteří mu mohou pomoci.

Jan a skupina lidí se rozhodli ukrást některé padělané peníze a použít je k nákupu cesty zemí ven z České republiky. Peníze použili k úplatě úředníků v jiné zemi, kde mohli začít nový život bez vlivu Petra.

Jan se po té zkušenosti stal novým člověkem. Uvědomil si, že existuje mnoho věcí důležitějších než peníze, a že musí použít své schopnosti pro dobro. Věnoval svůj život pomoci lidem, kteří byli v podobné situaci. Také začal bojovat proti korupci a všem zlým věcem, které viděl během svého zaměstnání u Petra.

Jan uspěl ve svém novém životě a byl vždy vděčný za obtíže, kterými musel projít, aby se dostal sem. Lidé ho začali poznavat jako hrdinu a jeho pověst se stala dobře známou po celém regionu.

Jednoho dne, když procházel těmi samými lesy, kde se setkal s Petrem, narazil na malou skupinu lidí, kteří byli v zoufalé situaci a potřebovali pomoc. Jan se ochotně nabídl k pomoci lidem a když jim pomáhal, znovu se objevil Petr. Petr byl šokován, že viděl, jak se Jan změnil, a nerozuměl, jak se mu Jan mohl uniknout.

Jan a Petr se střetli naposledy. Petr řekl Janovi, že mu stále dluží svůj slavnostní slib. Jan odmítl s tím, že svůj dluh už zaplatil tím, že použil padělané peníze k zahájení nového života, a že mu Petr dal něco neocenitelného: znalost toho, jak vypadá skutečná korupce.

Petr si uvědomil, že Jan má pravdu, a chválil ho za to, že konečně pochopil, co je v životě důležité. Petr zmizel a Jan pokračoval v cestě. Jan věděl, že nakonec bylo jeho dobré srdce a jeho vůle dělat dobro, co ho zachránilo od života plného utrpení a chudoby. Jan své zkušenosti použil k pomoci ostatním a vždy zůstal vděčný za příležitost uniknout z Petrovy moci.

A žili šťastně až do smrti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka