Krátké české pohádky před spaním pro děti

Hans a kouzelná studna (Hans and the magical well)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Bylo nebylo, za sedmi horami a sedmi řekami žil chlapec jménem Hans. Byl to statečný a odvážný mladík, který snil o dobrodružstvích a velkých tajemstvích. Jednoho dne se vydal na cestu, která ho zavedla k tajemné studni. Tato studna měla zvláštní moc a každý, kdo z ní pil, se dostal do jiného světa plného kouzel a neuvěřitelných zážitků. Co všechno Hans v této pohádkové krajině zažil a jak se mu podařilo získat její tajemství? To vše vám prozradí pohádka o Hansovi a kouzelné studni.

Once upon a time, in a small village in the heart of the Czech Republic, lived a young boy named Hans. He was known by all for his kind heart and gentle nature, but he was also known for his adventurous spirit. He would often wander into the woods, where he would explore the hidden corners of the forest, seeking out hidden treasures and unknown wonders.

One sunny day, while Hans was out exploring, he stumbled upon a magical well hidden deep within the woods. The well was said to have the power to grant wishes to those who drank from it, but there was a catch. The well was guarded by a fierce dragon who would only allow those who answered his riddles to approach.

Hans knew that he had to test his wit if he was to obtain his greatest desire. He approached the dragon and listened as the creature posed its question. „What walks on four legs in the morning, two legs at noon, and three legs in the evening?“

Hans thought for a moment and then replied, „A human. In the morning of life, he crawls on all fours. In the noon of life, he walks on two legs. And in the evening of life, he uses a cane as a third leg.“

The dragon was impressed with Hans‘ intellect and allowed him to approach the magical well. Hans reached down and drank from the well, feeling a strange energy coursing through his veins.

He made his wish, and in an instant, he was transformed into a powerful wizard. With his new-found power, he knew that he could accomplish anything he set his mind to.

But Hans did not use his newfound power for selfish gain. Instead, he used it to bring happiness and joy to other people’s lives. He would travel throughout the land, using his magic to cure the sick, help the poor, and protect the innocent.

One day, as Hans was walking through a nearby village, he saw a group of children playing by a river. One of the children had fallen into the water and was struggling to stay afloat. Without a second thought, Hans used his magic to lift the child out of the water and bring him safely to the shore.

The child’s grateful parents thanked Hans and offered to repay him in any way that they could. But Hans refused any reward and instead asked them to spread the word of his magic and the magical well.

Word of Hans‘ magic spread quickly throughout the land, and people came from far and wide to seek his aid. Hans became beloved by all, and his legend lived on long after he had passed away.

And so it was that Hans, the kind-hearted and adventurous boy who had stumbled upon a magical well, became one of the most revered wizards in all the land. His legacy remains to this day, inspiring generations of young boys and girls to follow in his footsteps and seek out the unknown wonders of the world with a pure heart and an open mind.

H2 – The story of Hans, the brave adventurer

H3 – The magical well hidden in the woods

H3 – The dragon and his riddles

H2 – Hans‘ transformation into a wizard

H3 – Spreading happiness and joy

H3 – Helping those in need

H2 – Hans‘ legacy and inspiration

H3 – A beloved wizard

H3 – Inspiring the next generation

H2 – The end of the tale of Hans and the magical well.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

Dávno dávno v malé vesnici na území České republiky žil mladý chlapec jménem Hans. Všichni jej znali pro jeho milé srdce a něžnou povahu, ale také pro jeho dobrodružného ducha. Často se procházel v lese, kde objevoval skryté kouty lesa, hledal skryté poklady a neznámé zázraky.

Jedno slunečné odpoledne, když Hans prozkoumával, narazil na kouzelnou studnu skrytou hluboko v lese. Říkalo se, že studna má moc plnit přání těm, kteří z ní pijí, ale byla tu háček. Studna byla střežena zuřivým drakem, který by pouštěl jen ty, kteří dokážou odpovědět na jeho hádanky.

Hans věděl, že musí vyzkoušet svou důvtipnost, pokud chce dosáhnout svého největšího přání. Přistoupil k drakovi a poslouchal, když bylo zvíře pokládal své otázky. „Co chodí na čtyřech nohách ráno, na dvou poledne a se třetí oporou večer?“

Hans přemýšlel okamžik a pak odpověděl: „Člověk. Ráno svého života se plazí po všech čtyřech. Na poledne života chodí po dvou nohách. A večer života používá hůl jako třetí nohu.“

Drakem byl Hansův intelekt uchvácený a dovolil mu přistoupit k magické studni. Hans se ohnul dolů a pil z ní, cítíce divnou energii projíždějící jeho žíly.

Učinil své přání a v okamžiku se proměnil v mocného čaroděje. S jeho nově nalezenou mocí věděl, že může dokázat cokoliv, co si nastavil cíl.

Hans však nepoužil svou novou moc pro sobecký zisk. Namísto toho to použil na to, aby přinášel lidem štěstí a radost. Cestoval po zemi, používal magii, aby léčil nemocné, pomohl chudým a chránil nevinné.

Jednoho dne, když Hans procházel nedalekou vesnicí, viděl skupinu dětí hrajících se u řeky. Jedno z dětí se však do vody dostalo a bojovalo o setrvání na hladině. Bez váhání Hans použil svou magii, aby dítě vyvedl z vody a bezpečně ho přinesl na břeh.

Dětský vděční rodiče poděkovali Hansovi a nabídli mu odměnu v jakékoli formě, jakou by si přál. Ale Hans odmítl jakoukoli odměnu a místo toho jim požádal, aby šířili slovo o jeho magii a o kouzelné studni.

Zvěst o Hansově kouzle se rychle rozšířila po celé zemi a lidé přicházeli z daleka a široka, aby hledali jeho pomoc. Hans se stal vzorem pro všechny a jeho legenda přetrvává až do dneška, inspirující generace mladých chlapců a dívek, aby následovali jeho kroky a hledali neznámé zázraky světa s čistým srdcem a otevřenou myslí.

A tak to bylo, když Hans, milý a dobrodružný chlapec, který narazil na kouzelnou studnu, se stal jedním z nejdůležitějších čarodějů v celé zemi a v jeho závěti zůstává inspirace pro generace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka