Krátké české pohádky před spaním pro děti

Pohádka o ptácích

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna pohádka o ptácích, která se vyprávěla v celém království. Tato pohádka vypráví o krásném lesu, v němž žijí úžasní ptáci a o statečném hrdinovi, který se rozhodne pomoci jim ochránit své hnízda před nebezpečnými predátory. Příběh se plným tempem rozvíjí, když na hrdinu padne velká výzva, která ho nutí vydat se do neznámých zemí, aby zachránil les a jeho obyvatele. S nabitým batohem a srdcem naplněným odhodláním, se vydává do nebezpečného a neznámého světa, který mu vykreslí neuvěřitelné tajemství. Pohádka o ptácích je příběhem statečnosti, solidarity a odvahy, který ovlivnil mnoho generací po celá staletí.
Once upon a time, in a faraway land full of rolling hills and deep forests, there lived a young girl named Adela. She loved nothing more than spending her days wandering through the lush meadows and over the trickling streams that wound their way through the countryside. Adela had a particular fondness for the birds that lived there, and she could often be found sitting silently by the water’s edge, watching as they flitted and fluttered about in the trees above.

One day, Adela set off on a long journey through the forest. She packed a small bag with provisions and set out early in the morning, hoping to find new and undiscovered parts of the world around her. As she walked, she heard the sound of birds singing in the trees above her, and this lifted her spirits and made her feel contented and at peace.

As she walked, Adela noticed that there seemed to be fewer birds around her than usual. She didn’t hear their happy chirping and trilling as often as she would have liked, and she began to wonder where they had all gone. She walked further into the woods, hoping to find some answers, but as the sun began to set, she was no closer to finding a solution.

Finally, in a small clearing in the forest, Adela came upon a group of birds huddled together in the low branches of a tree. There were sparrows, warblers, and finches, all looking sad and dejected. Adela asked them what was wrong, and they explained that there was a great hunter who had come to their part of the world and was killing all the birds he could find. They had fled to this quiet spot in the forest, but even here, they were not safe.

Adela was very sad to hear this news, and she knew that something had to be done to stop this hunter from destroying all these innocent creatures. She thought for a long time about what she could do to help, and finally, she came up with a plan.

Early the next day, Adela set to work gathering all the birds that were left in the area. She went from tree to tree, coaxing them out of hiding and gathering them together in one big group. Once she had them all together, she told them to fly up into the sky and stay there until she gave a signal.

While the birds flew high above the trees, Adela waited patiently on the ground, watching and waiting for the hunter to appear. As she waited, she noticed a deer in the distance, and she knew that this was the perfect opportunity to put her plan into action.

She quickly gathered some fallen branches and leaves and began constructing a large, intricate sculpture of a bird out of natural materials. It was a beautiful, detailed work of art that looked exactly like a real bird, and when Adela was finished, she set it out in the open where the hunter was sure to see it.

The hunter eventually arrived, and when he saw the bird sculpture, he was overjoyed. He thought that he had finally managed to catch a rare and special bird, and he raised his gun to shoot it down. But just as he pulled the trigger, Adela gave the signal, and all the real birds that had been hiding in the trees took flight, flying directly in front of the hunter’s shot.

The hunter was so surprised by the sudden appearance of all these flying creatures that he lost his footing and fell to the ground, his gun shattering into a thousand pieces. He was so shocked and amazed by what he had seen that he promised to never harm another living creature, and he quickly left the area, never to be seen again.

From that day forward, the birds flew safely and happily through the countryside, their numbers growing stronger with each passing year. Adela became known as the protector of the birds, and her story was told and retold through the generations, becoming a beloved fairy tale for all the children of the land.

Pohádka o ptácích byla jednou, velmi dávnou, v zemi plné kopcov a hlubokých lesů, kde žila mladá dívka jménem Adéla. Milovala více než cokoliv jiného procházky po zelených loukách a přes potoky, které se vinuly krajinou. Adéla měla zvláštní náklonnost k ptákům, kteří tam žili, a často sedávala tichounce na břehu vody, pozorujíc, jak létají a mávají křídly nad krajinou.

Jednoho dne se Adéla vydala na dlouhou cestu lesem. Zabalila si malou tašku s jídlem a vydala se brzy ráno, doufajíc, že objeví nové a nedostupné části světa. Jak kráčela, slyšela zpěv ptáků v korunách stromů kolem sebe, což ji pozvedalo a dělalo ji spokojenou a v klidu.

Při jedné z procházek si Adéla všimla, že je okolo ní méně ptáků. Neslyšela jejich šťastné syčení a kvičení tak často, jak by si přála, a začala se ptát, kam všichni odešli. Kráčela dále do lesa, doufajíc, že najde nějaká řešení, ale jak slunce zapadalo, byla stejně vzdálená od řešení.

Nakonec dorazila na malé čistině v lese, kde uviděla skupinu ptáků schoulených spolu v nízkých větvích stromu. Byli tam vrabci, brkoslavové a zvonci, kteří vypadali smutní a deprimovaní. Adéla se jich zeptala, co se děje, a oni jí vysvětlili, že do jejich oblasti přišel lovec, který zabíjí všechny ptáky, které najde. Uchýlili se do tohoto tichého místa v lese, ale ani zde nebyli v bezpečí.

Adéla byla velmi smutná, že slyší takové novinky, a věděla, že je třeba něco podniknout, aby se tento lovčí zastavil před ničením všech těch nevinných tvorů. Nějakou dobu přemýšlela o tom, co může udělat, a nakonec přišla s plánem.

Příští den brzy ráno se Adéla pustila do práce a shromáždila všechny zbývající ptáky v oblasti. Prošla od stromu ke stromu, vykloubila je z úkrytů a srovnala je do jednoho velkého týmu. Jakmile byli všichni pohromadě, řekla jim, aby vyletěli vysoko do nebe a zůstali tam, dokud nedostanou signál.

Zatímco ptáci létali vysoko nad stromy, Adéla trpělivě čekala na zemi, pozorujíc a čekajíc, až se lovec objeví. Během čekání si všimla jelenka v dálce a věděla, že má předpoklady provést svůj plán do akce.

Rychle shromáždila nějaké padlé větve a listy a začala konstruovat velkou, složitou sochu ptáka z přírodního materiálu. Byl to krásný, podrobný umělecký dílo, který vypadal přesně jako pravý pták. Když Adéla skončila, dala ho na otevřeném a lovec si myslel, že konečně chytil vzácného a zvláštního ptáka a vytáhl svou pušku, aby ho sestřelil. Ale když stiskl spoušť, Adéla dal signál, a všichni skuteční ptáci, kteří se ukrývali v korunách stromů, se vznesli ve vzduchu, létajíc přímo před loveckou obloučkem.

Lovec byl tak překvapený náhlým objevením všech těchto létajících tvorů, že ztratil rovnováhu a spadl na zem, jeho puška roztříštěná na tisíce kusů. Byl tak šokován a ohromený tím, co viděl, že slíbil, že již nikdy neuškodí žádnému živému tvoru, a rychle oblast opustil, aby se již nikdy neukázal.

Od té doby ptáci létají bezpečně a šťastně krajinou, jejich počty se zvyšují s každým rokem, a Adéla se stala ochránkyní ptáků, a její příběh byl vyprávěn a opakován skrze generace, stávající klasikou mezi fairy-tale pro všechny děti v zemi.

Ponaučení z Pohádka o ptácích

V pohádce o Adéle se dozvídáme, že v přírodě musíme chránit živé tvory. Adéla se obávala, kde všichni ptáci zmizeli, a nakonec zjistila, že lovec je střílí. Zmobilizovala všechny ptáky a vytvořila iluzi ptáka z přírodních materiálů, aby lovce zaskočila. Když se snažil sestřelit sochu, všichni ptáci se přihnali před jeho střelu, což ho tak překvapilo, že ztratil rovnováhu a zemřel zbraně v rukou. Adéla ochránila ptáky tím, že využila své inteligence a odvahy. Tento příběh nás učí, jak je důležité být soucitný k přírodě a ochraňovat ji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka