Krátké české pohádky před spaním pro děti

Elfové a troli pohádka

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

„Byla jednou jedna pohádková země, kde se kouzelní elfové setkávali s divokými trolly. Elfové uctívali přírodu a její krásu, zatímco trollové spíše toužili po bohatství a moci. Propast mezi oběma světy se zdála neproniknutelná, ale jedno setkání mělo změnit osud všech bytostí. Toto je příběh o Elfové a Troli pohádce, která ukáže, že i ti nejrozličnější mohou najít společnou řeč a prožít nezapomenutelné dobrodružství.“
Once upon a time, in a faraway land, there lived a group of creatures called Elfové a Troli. They were a community of magical beings – some were kindness, some were mischief, but they all lived together in harmony.

H2: Jak se narodili Elfové a Troli

H2: Život v lese

The Elfové lived in their tree houses within the forest, where they would spend their days playing and crafting. They were especially talented at creating beautiful items out of natural materials, such as woven baskets and wooden figurines.

The Troli, on the other hand, preferred the dark and damp underworld of the forest. They were known to be mischievous and playful, but also a bit rough around the edges.

While the Elfové stayed in the trees, the Troli would venture out and explore the forest’s many hidden paths and rivers. They loved nothing more than finding secret caves and underground lakes.

Despite their differences, the Elfové and Troli had a special bond. They would often come together for festivals and celebrations, enjoying each other’s company and exchanging gifts.

H3: O nádherného pramene

One day, while on an adventure in the forest, the Troli stumbled upon a magical spring. The water was crystal clear and sparkled under the sunlight. They quickly realized that the water had healing powers and could cure any illness or ailment.

After sharing this incredible discovery with the Elfové, they decided to form a plan. They would gather as much of the magic water as they could and combine their skills to create a fountain in the center of the forest.

H3: Když se stalo neštěstí

Despite their best efforts, the fountain soon collapsed, spilling the magic water all over the forest floor. The Elfové and Troli were devastated – they had lost their precious resource.

As they sat in mourning, they noticed tiny plants sprouting under their feet. The magic water had not been lost after all – it had seeped into the soil and brought life to the forest.

H3: Návrat štěstí

The Elfové and Troli were overjoyed to see the fruits of their labor blossom before their eyes. They had not only created a beautiful fountain but had inadvertently provided the forest with renewed life and vitality.

From that day forward, the Elfové a Troli lived in even greater harmony than before. They continued to create and explore together, but with a newfound appreciation for the natural beauty that surrounded them.

Ending: A tak si Elfové a Troli žili spolu v lesích, šťastní a naplnění kouzelnými silami, které se skrývaly v přírodě. A i když se svět mění, oni neztrácejí svůj dar přenášet příběhy a tradice na další generace. Jen se pomalu plíží vpřed, v síle svého vyprávění a úcty k přírodě.

Ponaučení z Elfové a troli pohádka

Dávno, v daleké zemi, žila skupina tvorů zvaných Elfové a Troli. Byla to komunita magických bytostí – někteří byli dobráci, někteří zlobiví, ale všichni žili spolu v harmonii.

Elfové žili v stromových domech v lese, kde trávili dny hrou a řemeslem. Byli obzvlášť nadaní vytvářením krásných předmětů z přírodních materiálů, jako jsou tkané koše a dřevěné figurky.

Troli na druhé straně upřednostňovali temné a vlhké podzemí lesa. Byli známí svým zlobením a hravostí, ale také trochu drsnými.

Přestože se Elfové zdržovali ve stromech, Troli se vydávali ven a zkoumali mnoho skrytých stezek a řek lesa. Milovali nic víc, než najít tajné jeskyně a podzemní jezera.

Navzdory jejich rozdílům měli Elfové a Troli speciální pouto. Často se setkávali na slavnostech a oslavách, užívali si společnost a vyměňovali si dary.

Jednoho dne se v lese objevila magická pramen. Voda byla krystalově čistá a třpytila se v slunečním světle. Troli si rychle uvědomili, že voda má zázračné léčivé síly a může vyléčit jakékoliv onemocnění nebo neduh.

Po informování Elfové se rozhodli vytvořit plán. Budou shromažďovat co nejvíce magické vody a spojí své schopnosti k vytvoření fontány uprostřed lesa.

Navzdory jejich úsilí se fontána brzy zhroutila a magická voda se rozlila po lesem. Elfové a Troli byli zdrceni – ztratili svůj cenný zdroj.

Když smutně seděli, zpozorovali, jak se pod jejich nohama začaly objevovat malé rostlinky. Magická voda nebyla ztracena – vsákla do půdy a oživila les.

Elfové a Troli byli nadšení, když spatřili plody své práce vyrůst před jejich očima. Nejenže vytvořili krásnou fontánu, ale neúmyslně poskytli lese obnovu života a vitalitu.

Od té doby Elfové a Troli žili v ještě větší harmonii než předtím. Pokračovali v tvůrčí práci a objevování společně, ale s nově nalezeným uznáním pro přírodní krásu, která je obklopovala.

A tak si Elfové a Troli žili spolu v lese, šťastní a naplnění kouzelnými silami, které se skrývaly v přírodě. A i když se svět mění, oni neztrácejí svůj dar přenášet příběhy a tradice na další generace. Jen se pomalu plíží vpřed, v síle svého vyprávění a úcty k přírodě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka