Krátké české pohádky před spaním pro děti

Cimrman dlouhý široký a krátkozraký seminář pohádky

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byl jednou jeden velmi zvláštní seminář pohádek, jehož vlastnosti byly velmi neobvyklé. Jeho jméno bylo Cimrman dlouhý široký a krátkozraký. Tento seminář není jako každý jiný, protože všechny pohádky, které zde byly vyprávěny, byly úplně jiné než ty, které známe. Každá pohádka byla plná záhad a nečekaných zvratů, a kdo se semináře zúčastnil, ten se nikdy nemohl přestat divit. Pověsti o tomto semináři se šířily po celé zemi a každý, kdo měl chuť poznat něco nového, se seminářem chtěl seznámit. Jednoho dne se seminář rozhodl vydat své magické pohádky světu, aby všechny cítili kouzlo, které ukrývají. Tím začal jeden z nejúžasnějších příběhů, jaké kdy byly vyprávěny…
Once upon a time in a far-off land, there was a renowned teacher and writer called Jára Cimrman. He was known for his exceptional knowledge and expertise in various fields like science, music, and literature. Besides that, he was also a kind and compassionate person who loved to help people in need.

One day, he decided to organize a seminar to share his knowledge and wisdom with the people of his land. The seminar was called „Cimrman dlouhý široký a krátkozraký seminář pohádky“, which means „Cimrman’s long, wide and short-sighted fairy tale seminar“ in English.

The seminar was to last for three days, and anyone could attend it, regardless of their age, gender or social status. People from all walks of life were excited to participate in the seminar and learn from the great Jára Cimrman.

Day one of the seminar began with an introduction by Cimrman himself, where he talked about the importance of fairy tales in shaping our lives, morals and values. He explained how fairy tales are not just for children but also for adults, as they teach us important life lessons and give us hope and inspiration.

In the afternoon session, Cimrman shared a few of his favourite fairy tales with the attendees. He used his vast knowledge of science and music to make the stories more interesting and captivating. He even sang a few songs that were related to the stories, much to the delight of the audience.

On Day two of the seminar, Cimrman decided to take a different approach. Instead of telling the attendees fairy tales, he asked them to come up with their own. He divided the audience into groups and instructed them to create their own unique fairy tales based on certain themes.

Some groups chose themes like love and kindness, while others chose courage and resilience. The attendees eagerly participated in the activity, and soon there were dozens of original fairy tales being shared and discussed.

Day three of the seminar was the final day, and Cimrman had saved the best for last. He announced that he would reveal a special fairy tale that he had written specifically for the seminar. The attendees were thrilled and eagerly waited for the story to unfold.

Cimrman’s fairy tale was about a young boy called Janek, who lived in a small village in the middle of a dense forest. Janek was a kind-hearted boy who loved to help the people of his village. One day, a terrible storm hit the village, and Janek decided to venture into the forest to look for help.

As he journeyed into the forest, he met various animals and creatures who needed his help. Janek selflessly helped each of them, even though it delayed his mission to find help for his village.

Eventually, Janek reached the other end of the forest, where he found a magical castle. The castle was owned by a kind and wise queen, who was impressed by Janek’s generous spirit. She gave him a magical lamp that he could use to help his village.

Janek returned to his village with the lamp and used its magical powers to save his village from the storm. The people of the village were amazed and grateful for Janek’s heroic deeds, and he became a legendary figure in the land.

The attendees of the seminar were touched by Cimrman’s fairy tale and were inspired by its message of kindness and selflessness. They left the seminar feeling enlightened and enriched by the experience.

In conclusion, Jára Cimrman’s „Cimrman dlouhý široký a krátkozraký seminář pohádky“ was a huge success, and it left a lasting impact on the people who attended it. It showcased the power of fairy tales in shaping our lives and the importance of kindness and compassion in our daily lives.

Ponaučení z Cimrman dlouhý široký a krátkozraký seminář pohádky

Byla jednou v daleké zemi slavný učitel a spisovatel jménem Jára Cimrman. Byl znám svými mimořádnými znalostmi a odbornostmi v různých oblastech, jako je věda, hudba a literatura. Kromě toho byl také laskavý a soucitný člověk, který rád pomáhal lidem v nouzi.

Jednoho dne se rozhodl uspořádat seminář, aby sdílel své znalosti a moudrost s lidmi své země. Seminář se nazýval „Cimrmanův dlouhý, široký a krátkozraký seminář pohádek“. Seminář měl trvat tři dny a kdokoli se mohl zúčastnit, bez ohledu na věk, pohlaví nebo sociální postavení. Lidé všech oblastí života se těšili na účast na semináři a učení se od velkého Járy Cimrmana.

První den semináře začal úvodem od samotného Cimrmana, kde hovořil o důležitosti pohádek při formování našich životů, morálky a hodnot. Vysvětlil, jak pohádky nejsou určeny pouze pro děti, ale také pro dospělé, protože nás učí důležitým životním lekcím a dávají nám naději a inspiraci.

Odpolední session Cimrman sdílel několik svých oblíbených pohádek účastníkům semináře. Použil své obrovské znalosti vědy a hudby, aby pohádky byly zajímavější a poutavější. Dokonce zpíval několik písní, které souvisely s příběhy, což potěšilo obecenstvo.

Druhý den semináře se Cimrman rozhodl přijít s jiným přístupem. Místo toho, aby účastníkům vyprávěl pohádky, požádal je, aby si přišli s vlastními. Rozdělil účastníky do skupin a instruoval je, aby vytvořili vlastní jedinečné pohádky na základě určitých témat.

Některé skupiny si zvolily témata jako láska a laskavost, zatímco jiné si zvolily odvahu a odolnost. Účastníci se nadšeně účastnili aktivity a brzy se objevilo desítky originálních pohádek, které byly sdíleny a diskutovány.

Třetí den semináře byl poslední den a Cimrman si to nechal na závěr nejlepší. Oznámil, že odhalí speciální pohádku, kterou napsal přímo pro seminář. Účastníci byli nadšení a netrpělivě čekali, až se příběh odhalí.

Cimrmanova pohádka vyprávěla o mladém chlapci jménem Janek, který žil v malé vesnici uprostřed hustého lesa. Janek byl srdcem dobrý chlapec, který rád pomáhal lidem ve vesnici. Jednoho dne vesnici zasáhla hrozná vichřice a Janek se rozhodl vydat do lesa, aby hledal pomoc.

Když se procházel lesem, potkal různá zvířata a tvory, kteří potřebovali jeho pomoc. Janek jim nesobecky pomohl, i když to zdrželo jeho misi najít pomoc pro jeho vesnici.

Nakonec Janek dorazil na druhou stranu lesa, kde našel kouzelný zámek. Zámek vlastnila laskavá a moudrá královna, kterou nadchlo Janekovo štědré srdce. Dala mu kouzelnou lampu, kterou mohl použít k pomoci své vesnici.

Janek se vrátil do vesnice a použil magickou moc lampy k záchraně vesnice před bouří. Lidé vesnice byli ohromeni a vděční za Janekovy hrdinské činy a stal se legendární postavou v zemi.

Účastníci semináře byli dojati Cimrmanovou pohádkou a inspirací jejího poselství laskavosti a nesobeckosti. Opustili seminář obohaceni a osvíceni zážitkem.

Závěrem je seminář Járy Cimrmana byl obrovským úspěchem a zanechal trvalý dopad na lidi, kteří se jej zúčastnili. Ukázal sílu pohádek při formování našich životů a důležitost laskavosti a soucitu v našich každodenních životech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka