Krátké české pohádky před spaním pro děti

Boj o pohádku

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Byla jednou jedna kouzelná země plná zázraků a dobrodružství. Tam žil jeden malý chlapec jménem Boj, který snil o tom, že bude jednoho dne dobrodruhem jako jeho oblíbení hrdinové z pohádek. Jednoho dne se mu sen splnil a dostal se do úplně nového světa plného magie a krásných stvoření. Připojte se k Bojovi na jeho fantastickém dobrodružství plném napětí a pokladů v této ohromující pohádce. Vítáme vás v Bojově kouzelné zemi plné zázraků.
Once upon a time in a far-off land, there was a young girl named Tereza. She lived in a small village, nestled in the rolling hills and dense forests of the Czech countryside. Tereza was a kind and imaginative girl, who loved nothing more than listening to her grandmother’s tales of magic and enchantment.

One day, as Tereza skipped through the forest on her way to collect herbs for her grandmother’s medicine, she stumbled upon a clearing she had never seen before. In the center of the clearing stood a magnificent oak tree, its branches reaching high into the sky. Tereza felt drawn to the tree and walked closer to it. Suddenly, a voice boomed out from the trunk of the tree, „Boj o pohádku!“

Tereza was startled and stepped back, but then the voice spoke again, softer this time, „Fight for the fairytale.“ She couldn’t believe it, she rubbed her eyes to make sure she wasn’t dreaming.

The voice then explained to her that the magical world of fairytales and folklore was in danger. Evil forces were trying to destroy the stories and erase the memories of the characters that lived within them. Tereza knew she had to do something, but didn’t know where to start.

The voice from the tree then pointed her in the direction of a wise old sage who lived deep in the forest. Tereza set out on her journey, walking through the dense forest, up and down hills, and across streams. She finally arrived at the sage’s cottage, which was nestled in a grove of tall trees.

The sage, a wise old man named Jirí, listened intently to Tereza’s tale and knew exactly what she needed to do. He explained to her that in order to save the fairytales, she must gather a group of brave and kindhearted people to embark on a quest to defeat the evil forces and restore the magic to the world.

Jirí gave Tereza a magical map that would guide her to find the people she needed to gather. Tereza set out on her quest, traveling from village to village, seeking out those with the courage and compassion to join her.

She found an old blacksmith who could create the strongest swords and shields, a baker with a heart of gold, a cunning fox who could outwit any enemy, and a kind-hearted musician who could soothe even the most savage beast with his melodies.

Together, they set out on their quest to fight for the fairytale. Their journey was long and perilous, with many obstacles and challenges along the way. But they were determined to succeed, and their courage and determination never faltered.

At last, they arrived at the castle of the evil sorceress who was trying to destroy the fairytales. The battle was fierce, with swords clashing and spells flying in all directions. But Tereza and her companions fought bravely, working together to defeat the forces of evil.

In the end, they triumphed. The sorceress was defeated, and the magic of the fairytales was restored. The characters who had been erased from people’s memories were brought back to life, and the stories lived on for generations to come.

Tereza and her companions returned to their village as heroes, celebrated for their bravery and their commitment to the magical world of fairytales. They knew that they had fought for something truly special and had protected a world of wonder and enchantment for all who came after them.

The end.

Ponaučení z Boj o pohádku

Dávno, dávno na daleké zemi žila malá holčička jménem Tereza. Žila v malé vesničce obklopené kopci a lesy české přírody. Tereza byla laskavá a bohatá na fantazii, neměla nic raději, než když poslouchala pohádky od své babičky o kouzle a magii.

Jednoho dne, když šla Tereza lesní stezkou sbírat bylinky pro babiččinu medicínu, objevila se vysoko vyčnívající mohutný dub uprostřed otevřeného prostranství. Tereza se k němu přiblížila a najednou se ozval hlas vycházející z jeho kmene: „Boj o pohádku!“ Tereza se lekla a ucouvla, ale hlas promluvil znovu, tentokrát jemněji: „Bojuj za pohádku!“ Nemohla uvěřit svým uším a třela si oči, aby se ujistila, že nejde o sen.

Hlas jí vysvětlil, že svět pohádek a lidových příběhů je v nebezpečí. Temné síly se snaží zničit tyto příběhy a vyhladit vzpomínky na postavy, které v nich žijí. Tereza netušila, co má dělat.

Hlas z dubu ji nasměroval k moudrému starému mudrci, který žil hluboko v lese. Tereza se na cestu vydala a po dlouhé chůzi lesy, po kopcích a přes potoky dorazila ke starému mudrcově chatce ukryté v háji vysokých stromů.

Moudrý muž jménem Jirka pozorně poslouchal Terezin příběh a věděl přesně, co má udělat. Vysvětlil jí, že aby zachránila pohádky, musí shromáždit skupinu odvážných a srdnatých lidí, kteří se vydají na cestu, aby bojovali proti zlým silám a obnovili kouzlo světa.

Jirka Tereze dal kouzelnou mapu, která ji navede, aby našla všechny lidé, které potřebovala shromáždit. Tereza se vydala na svou cestu, cestovala z vesnice do vesnice, hledala lidi s odvahou a soucitem, aby se přidali k ní.

Našla starého kováře, který dokázal vytvořit nejsilnější zbraně a štíty, pekaře s srdcem zlata, lstivou lišku, která dokázala přelstít každého nepřítele, a srdnatého hudebníka, který dokázal ukolébat i nejskutečnější zvířata svými melodiemi.

Společně se vypravili na cestu, aby bojovali za pohádku. Jejich cesta byla dlouhá a plná rizik a výzev, ale byli odhodláni uspět a jejich odvaha a rozhodnutí nikdy neochabovali.

Nakonec dorazili k hradu zlé čarodějnice, která se snažila zničit pohádky. Bitva byla náročná, s meči se žmoulajícími a kouzly létajícími všemi směry. Ale Tereza a její druhové bojovali statečně a spolupracovali, aby porazili zlou sílu.

Nakonec zvítězili. Čarodějnice byla poražena a kouzlo pohádek bylo obnoveno. Postavy, které byly smazány z lidí vzpomínek, byly oživeny a příběhy žily dál po generace.

Tereza a její druhové se vrátili do své vesnice jako hrdinové, slavili svou statečnost a oddanost kouzelnému světu pohádek. Věděli, že bojovali za něco skutečně speciálního a chránili svět divu a kouzel pro všechny následující.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka