Krátké české pohádky před spaním pro děti

Zlatohřebičkovo štěstí během noci (The Goldsmith’s Fortune During the Night)

Datum vydání:

Aktualizace pohádky:

Bylo jednou jeden zlatník jménem Zlatohřebiček, který měl neobyčejnou schopnost – dokázal nejen vyrobit zlato z obyčejného kovu, ale i přitahovat štěstí. A to se mu stalo osudné jedné noci, když při práci našel tajemnou zlatou minci. Avšak čím více se pokoušel najít vysvětlení tohoto zázraku, tím více se propadal do temných tajemství, která se skrývala za tímto podivným nálezem. Přestože Zlatohřebiček byl už dávno znám jako mistr svého řemesla, setkal se s výzvou, kterou nikdy předtím nezažil. Protože co se stane, když štěstí ovládne nás samotné a přitáhne nás do temnoty?
Once upon a time, in a small village in the Czech Republic, there lived a skilled goldsmith named Zlatohřebiček. He was known far and wide for his beautiful jewelry and intricate designs. Zlatohřebiček was a hardworking man, but he was not wealthy, with only a small workshop and a modest home. Despite his small fortune, he was content with his simple life.

One day, Zlatohřebiček received an unusual request from a wealthy merchant named Jan. Jan was in search of the finest necklace for his wife’s birthday, and he had heard about Zlatohřebiček’s talent. Jan offered him a large sum of money for the necklace, but Zlatohřebiček hesitated, unsure if he could create a piece that lived up to Jan’s expectations.

As the days passed, Zlatohřebiček spent every moment of his free time working on the necklace. He poured his heart and soul into crafting a masterpiece, painstakingly carving each intricate design with the utmost care. Finally, after many long nights, the necklace was complete. Zlatohřebiček was pleased with his work and eagerly awaited Jan’s response.

On the day of the birthday celebration, Jan presented his wife with the necklace. She was overjoyed with the gift, and the entire room was filled with admiration for such a beautiful work of art. Jan was so pleased that he offered Zlatohřebiček ten times the original price he was offered. Zlatohřebiček could not believe his luck, and he was grateful for the opportunity to create such a special piece.

Overwhelmed by his newfound fortune, Zlatohřebiček decided to splurge on a grand feast for his friends and family. He purchased the finest ingredients and prepared a delicious meal fit for a king. As the night wore on, Zlatohřebiček and his guests indulged in the sumptuous feast, enjoying each other’s company and celebrating his good fortune.

As the night grew darker, Zlatohřebiček began to feel uneasy. The thought of all his newfound wealth keeping him awake, tormented him. He tried to close his eyes and forget his worries, but it was no use. Finally, in desperation, he decided to take a walk to clear his mind.

As he walked through the quiet streets, Zlatohřebiček noticed a light in the distance. He followed it until he saw a beautiful fairy standing before him. The fairy was dressed in a shimmering gown made of gold and her eyes sparkled with an otherworldly beauty.

„Hello, Zlatohřebiček,“ the fairy said. „I have heard of your good fortune, and I have come to help you. I will grant you a wish, and whatever you desire shall be yours.“

Zlatohřebiček was taken aback by the offer, but he did not hesitate. „I wish for the ability to create beautiful jewelry, without the pressure of wealth and success.“

Without another word, the fairy nodded and granted him his wish. Zlatohřebiček felt a wave of relief wash over him, and he sensed that the fairy’s magic had taken hold. He knew that he would never forget the lessons he learned that night and that his heart would remain pure.

Zlatohřebiček returned to his workshop and began to work on a new project. This time, he worked slowly and carefully, creating his jewelry with joy and passion. He was no longer driven by success or the need for wealth, but instead was driven by his love for his craft.

Over time, the people in the village noticed a change in Zlatohřebiček’s jewelry. They were still beautiful, but they were now imbued with a level of artistry and passion that was unmatched. Zlatohřebiček gained new admiration and more customers than he could handle.

Zlatohřebiček was no longer rich, his newfound wealth had devalued. But he found even richer that he had gotten through the fortune that had inspired him to find something greater. Thanks to the lessons learned, Zlatohřebičkovo štěstí během noci (Zlatohřebiček’s fortune during the night) surpassed any wealth he could have ever imagined.

Ponaučení z pohádky na dobrou noc

V malé vesničce v České republice žil zručný zlatník jménem Zlatohřebiček. Byl známý pro své krásné šperky a složité návrhy. Zlatohřebiček byl tvrdě pracující muž, ale nebyl bohatý s pouze malým dílnou a skromným domem. Přestože měl malé jmění, byl spokojený se svým jednoduchým životem.

Jednoho dne obdržel Zlatohřebiček neobvyklou žádost od bohatého obchodníka jménem Jan. Jan hledal nejlepší náhrdelník pro narozeniny své manželky a slyšel o Zlatohřebičkově talentu. Jan nabídl velkou sumu peněz za náhrdelník, ale Zlatohřebiček váhal, nevěděl, zda dokáže vytvořit kousek, který splní Janova očekávání.

Dokud přicházely dny, Zlatohřebiček trávil každou volnou chvíli prací na náhrdelníku. Věnoval do něj své srdce a duši, pečlivě vytesával každý složitý návrh s největší péčí. Nakonec, po mnoha dlouhých nocích, byl náhrdelník hotov. Zlatohřebiček byl spokojený s výsledkem své práce a s nadějí očekával Janovu reakci.

V den oslav narozenin představil Jan své manželce náhrdelník. Byla nadšená z dárku a celá místnost byla plná obdivu k tak krásnému uměleckému dílu. Jan byl tak potěšen, že nabídl Zlatohřebičkovi desetkrát více než původní cenu. Zlatohřebiček nemohl uvěřit svému štěstí a byl vděčný za možnost vytvořit tak speciální kousek.

Přemohl ho jeho nováho bohatství, rozhodl se, že na oslavu pozve své přátelé a rodinu na velkolepou hostinu. Zakoupil nejlepší ingredience a připravil lahodnou večeři, hodnou krále. Jak noc pokračovala, Zlatohřebiček a jeho hosté si užívali výtečné hostiny, užívali si vzájemné společnosti a slavili jeho nové bohatství.

Jak noc plynula, Zlatohřebiček se začal cítit neklidně. Myšlenka na jeho nové bohatství mu nedovolovala usnout. Snažil se zavřít oči a zapomenout na své starosti, ale nebylo to možné. Nakonec se v zoufalství rozhodl projít se a vyčistit si hlavu.

Jak procházel tichými uličkami, Zlatohřebiček si všiml v dálce světla. Následoval ho, dokud nezahlédl překrásnou vílu. Víla byla oblečená v nestárnoucím šatě z ryzího zlata a její oči jiskřily nadpřirozenou krásou.

„Ahoj, Zlatohřebičku,“ řekla víla. „Slyšela jsem o tvém štěstí a přišla ti pomoci. Splním tvé přání, a cokoli si budeš přát, bude tvé.“

Zlatohřebiček byl překvapen tímto nabídkou, ale neváhal. „Přeji si schopnost tvořit krásné šperky bez tlaku bohatství a úspěchu.“

Bez dalšího slova víla přikývla a splnila mu jeho přání. Zlatohřebiček cítil vlnu úlevy přelévat se přes něj a cítil, že vílina magie se ujala jeho touhy. Byl si jist, že se nikdy nezapomene na lekce, které se té noci naučil, a jeho srdce zůstane čisté.

Zlatohřebiček se vrátil do své dílny a začal pracovat na novém projektu. Tentokrát pracoval pomalu a pečlivě, tvořil své šperky s radostí a nadšením. Už ho nehnal úspěch nebo touze mít bohatství, ale spíše láska k jeho řemeslu.

S časem si lidé ve vesnici všimli změny v Zlatohřebičkových špercích. Stále byly krásné, ale nyní byly prosyceny level umění a vášní, které nelze překonat. Zlatohřebiček získal novou obdiv a více zákazníků, než byl schopen obsloužit.

Zlatohřebiček už nebyl bohatý, jeho nové bohatství ztratilo svou cenu. Našel však bohatější to, čeho se mu dostávalo díky bohatství, které ho vedlo k nalezení něčeho většího. Díky naučeným lekcím, Zlatohřebičkovo štěstí během noci, překonalo jakékoli bohatství, které by si kdy přál.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

nejnovější pohádky

 • Aponibolinayen a Slunce

  Zapomeňte na klasické pohádky o princeznách a princi – tato pohádka je o Aponibolinayen, slunci filipínské mytologie. Přicházející z jiného světa, Aponibolinayen se dostane na jedinečnou cestu, aby našla své místo v nové zemi, zatímco na své pouti se setká s mnoha překážkami a nebezpečím. Její odvaha a síla jsou však nezaplacené, protože koneckonců ukáže,…

  Celá pohádka

 • Ela a bela pohádka

  Byla jednou krásná princezna jménem Ela, kterou nazývali Ela a bela. Tato pohádková postava žila v malém království uprostřed rozkvetlých luk a zelených lesů. Její život byl plný zážitků, pozlátkování a nádherných šatů. Nejvíce si ale užívala volné chvíle, které trávila procházkami v přírodě a poslechem zpěvu ptáků. Ale jednoho dne se její pohodlný svět…

  Celá pohádka

 • The Farmer and the Devil’s Match: A Czech Folktale

  Byl jednou jeden farmář, který si užíval svůj klidný a plodný život. Jednoho dne se však setkal s ďáblem, který mu nabídl rozhodně nevšední sázku. Tento příběh, nazvaný „Farmář a ďáblova sázka“, je výjimečná česká pohádka, kterou vám nyní budeme vyprávět. Once upon a time, in a small village in the heart of Czech, there…

  Celá pohádka